ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "purchase"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    purchase

    ความหมายตรงข้ามกับ sell

    ความหมายตรงข้ามกับ sell

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "sell" เหมือนกับ "purchase"   ได้แก่