Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด F

Antonyms หมวด F ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด F

Antonyms หมวด F ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. fade
  ตรงข้ามกับ brighten
 2. fail
  ตรงข้ามกับ pass
 3. fail
  ตรงข้ามกับ succeed
 4. failure
  ตรงข้ามกับ success
 5. false
  ตรงข้ามกับ correct
 6. false
  ตรงข้ามกับ true
 7. famous
  ตรงข้ามกับ unknown
 8. fancy
  ตรงข้ามกับ plain
 9. far
  ตรงข้ามกับ near
 10. fast
  ตรงข้ามกับ slow
 11. fat
  ตรงข้ามกับ thin
 12. fat
  ตรงข้ามกับ skinny
 13. fat
  ตรงข้ามกับ slender
 14. fat
  ตรงข้ามกับ slim
 15. fear
  ตรงข้ามกับ courage
 16. feeble
  ตรงข้ามกับ strong
 17. feeble
  ตรงข้ามกับ powerful
 18. female
  ตรงข้ามกับ male
 19. few
  ตรงข้ามกับ many
 20. fiction
  ตรงข้ามกับ fact
 21. final
  ตรงข้ามกับ first
 22. find
  ตรงข้ามกับ lose
 23. finish
  ตรงข้ามกับ start
 24. finish
  ตรงข้ามกับ go
 25. firm
  ตรงข้ามกับ flabby
 26. first
  ตรงข้ามกับ final
 27. first
  ตรงข้ามกับ last
 28. flat
  ตรงข้ามกับ hilly
 29. flexible
  ตรงข้ามกับ stiff
 30. float
  ตรงข้ามกับ sink
 31. floor
  ตรงข้ามกับ ceiling
 32. fold
  ตรงข้ามกับ unfold
 33. follow
  ตรงข้ามกับ lead
 34. foolish
  ตรงข้ามกับ wise
 35. for
  ตรงข้ามกับ against
 36. fore
  ตรงข้ามกับ aft
 37. fore
  ตรงข้ามกับ back
 38. foreground
  ตรงข้ามกับ background
 39. foreign
  ตรงข้ามกับ domestic
 40. foreigner
  ตรงข้ามกับ native
 41. forelegs
  ตรงข้ามกับ hind legs
 42. forget
  ตรงข้ามกับ remember
 43. forgive
  ตรงข้ามกับ blame
 44. forgiveness
  ตรงข้ามกับ blame
 45. forgiveness
  ตรงข้ามกับ revenge
 46. fortunate
  ตรงข้ามกับ unfortunate
 47. fortune
  ตรงข้ามกับ bad luck
 48. forward
  ตรงข้ามกับ backward
 49. found
  ตรงข้ามกับ lost
 50. frank
  ตรงข้ามกับ secretive
 51. free
  ตรงข้ามกับ captive
 52. free
  ตรงข้ามกับ bound
 53. free
  ตรงข้ามกับ restricted
 54. frequent
  ตรงข้ามกับ seldom
 55. frequently
  ตรงข้ามกับ occasionally
 56. fresh
  ตรงข้ามกับ stale
 57. fresh
  ตรงข้ามกับ old
 58. friend
  ตรงข้ามกับ foe
 59. friend
  ตรงข้ามกับ stranger
 60. friend
  ตรงข้ามกับ enemy
 61. front
  ตรงข้ามกับ rear
 62. full
  ตรงข้ามกับ empty
 63. funny
  ตรงข้ามกับ sad
 64. funny
  ตรงข้ามกับ serious
 65. future
  ตรงข้ามกับ present
 66. future
  ตรงข้ามกับ past

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด F"