ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ

Antonyms คือ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หรือเรียกว่า Opposite คำตรงข้าม ไม่ว่าตัวสะกดหรือการออกเสียงจะเหมือนหรือต่างกันก็ตาม เช่น Go (ไป) ตรงข้ามกับ Come (มา)

รวมตัวอย่างของ Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. above

  ตรงข้ามกับ below

 2. absent

  ตรงข้ามกับ present

 3. accept

  ตรงข้ามกับ deny

 4. achieve

  ตรงข้ามกับ fail

 5. active

  ตรงข้ามกับ lazy

 6. add

  ตรงข้ามกับ subtract

 7. advance

  ตรงข้ามกับ recede

 8. advantage

  ตรงข้ามกับ disadvantage

 9. afraid

  ตรงข้ามกับ confident

 10. after

  ตรงข้ามกับ before

 11. allow

  ตรงข้ามกับ forbid

 12. ancient

  ตรงข้ามกับ modern

 13. answer

  ตรงข้ามกับ question

 14. antonym

  ตรงข้ามกับ synonym

 15. arrive

  ตรงข้ามกับ depart

 16. arrogant

  ตรงข้ามกับ humble

 17. attack

  ตรงข้ามกับ defend

 18. attractive

  ตรงข้ามกับ repulsive

 19. awake

  ตรงข้ามกับ asleep

 20. back

  ตรงข้ามกับ front

 21. bad

  ตรงข้ามกับ good

 22. beautiful

  ตรงข้ามกับ ugly

 23. best

  ตรงข้ามกับ worst

 24. better

  ตรงข้ามกับ worse

 25. big

  ตรงข้ามกับ little

 26. bitter

  ตรงข้ามกับ sweet

 27. black

  ตรงข้ามกับ white

 28. borrow

  ตรงข้ามกับ lend

 29. boy

  ตรงข้ามกับ girl

 30. brave

  ตรงข้ามกับ cowardly

 31. break

  ตรงข้ามกับ repair

 32. bright

  ตรงข้ามกับ dull

 33. bring

  ตรงข้ามกับ take away

 34. busy

  ตรงข้ามกับ idle

 35. buy

  ตรงข้ามกับ sell

 36. calm

  ตรงข้ามกับ excited

 37. careful

  ตรงข้ามกับ careless

 38. change

  ตรงข้ามกับ remain

 39. cheap

  ตรงข้ามกับ expensive

 40. clean

  ตรงข้ามกับ dirty

 41. clever

  ตรงข้ามกับ stupid

 42. cloudy

  ตรงข้ามกับ clear

 43. cold

  ตรงข้ามกับ hot

 44. common

  ตรงข้ามกับ uncommon

 45. continue

  ตรงข้ามกับ interrupt

 46. correct

  ตรงข้ามกับ wrong

 47. crazy

  ตรงข้ามกับ sane

 48. damage

  ตรงข้ามกับ improve

 49. danger

  ตรงข้ามกับ security

 50. dark

  ตรงข้ามกับ light

 51. daughter

  ตรงข้ามกับ son

 52. dawn

  ตรงข้ามกับ sunset

 53. day

  ตรงข้ามกับ night

 54. deep

  ตรงข้ามกับ shallow

 55. delicious

  ตรงข้ามกับ awful

 56. demand

  ตรงข้ามกับ supply

 57. devil

  ตรงข้ามกับ angel

 58. difficult

  ตรงข้ามกับ easy

 59. dirty

  ตรงข้ามกับ clean

 60. disease

  ตรงข้ามกับ healthy

 61. domestic

  ตรงข้ามกับ foreign

 62. dry

  ตรงข้ามกับ humid

 63. dull

  ตรงข้ามกับ polish

 64. early

  ตรงข้ามกับ late

 65. easy

  ตรงข้ามกับ hard

 66. empty

  ตรงข้ามกับ full

 67. end

  ตรงข้ามกับ begin

 68. exciting

  ตรงข้ามกับ boring

 69. exit

  ตรงข้ามกับ enter

 70. expand

  ตรงข้ามกับ contract

 71. expensive

  ตรงข้ามกับ cheap

 72. fail

  ตรงข้ามกับ pass

 73. famous

  ตรงข้ามกับ unknown

 74. fat

  ตรงข้ามกับ thin

 75. finish

  ตรงข้ามกับ start

 76. flexible

  ตรงข้ามกับ stiff

 77. forward

  ตรงข้ามกับ backward

 78. free

  ตรงข้ามกับ restricted

 79. fresh

  ตรงข้ามกับ stale

 80. friend

  ตรงข้ามกับ foe

 81. full

  ตรงข้ามกับ empty

 82. funny

  ตรงข้ามกับ sad

 83. generous

  ตรงข้ามกับ stingy

 84. give

  ตรงข้ามกับ get

 85. glad

  ตรงข้ามกับ sorry

 86. go

  ตรงข้ามกับ come

 87. great

  ตรงข้ามกับ little

 88. handsome

  ตรงข้ามกับ ugly

 89. happy

  ตรงข้ามกับ sad

 90. hard

  ตรงข้ามกับ soft

 91. hero

  ตรงข้ามกับ coward

 92. high

  ตรงข้ามกับ low

 93. honest

  ตรงข้ามกับ lie

 94. horrible

  ตรงข้ามกับ pleasant

 95. huge

  ตรงข้ามกับ little

 96. hunger

  ตรงข้ามกับ thirst

 97. ill

  ตรงข้ามกับ healthy

 98. important

  ตรงข้ามกับ trivial

 99. increase

  ตรงข้ามกับ decrease

 100. individual

  ตรงข้ามกับ group

 101. interesting

  ตรงข้ามกับ boring

 102. kind

  ตรงข้ามกับ cruel

 103. landlord

  ตรงข้ามกับ tenant

 104. large

  ตรงข้ามกับ little

 105. last

  ตรงข้ามกับ first

 106. laugh

  ตรงข้ามกับ weep

 107. lazy

  ตรงข้ามกับ industrious

 108. leave

  ตรงข้ามกับ arrive

 109. lie

  ตรงข้ามกับ truth

 110. light

  ตรงข้ามกับ dark

 111. like

  ตรงข้ามกับ dislike

 112. lonely

  ตรงข้ามกับ crowded

 113. loose

  ตรงข้ามกับ tight

 114. lose

  ตรงข้ามกับ find

 115. lost

  ตรงข้ามกับ found

 116. loud

  ตรงข้ามกับ soft

 117. love

  ตรงข้ามกับ hate

 118. mad

  ตรงข้ามกับ happy

 119. man

  ตรงข้ามกับ women

 120. many

  ตรงข้ามกับ few

 121. messy

  ตรงข้ามกับ tidy

 122. minimum

  ตรงข้ามกับ maximum

 123. mistake

  ตรงข้ามกับ accuracy

 124. more

  ตรงข้ามกับ less

 125. most

  ตรงข้ามกับ least

 126. move

  ตรงข้ามกับ stay

 127. near

  ตรงข้ามกับ far

 128. never

  ตรงข้ามกับ always

 129. new

  ตรงข้ามกับ old

 130. noisy

  ตรงข้ามกับ soft

 131. none

  ตรงข้ามกับ all

 132. nothing

  ตรงข้ามกับ something

 133. now

  ตรงข้ามกับ late

 134. occupied

  ตรงข้ามกับ vacant

 135. often

  ตรงข้ามกับ seldom

 136. old

  ตรงข้ามกับ young

 137. open

  ตรงข้ามกับ secretive

 138. ordinary

  ตรงข้ามกับ uncommon

 139. over

  ตรงข้ามกับ under

 140. parent

  ตรงข้ามกับ child

 141. pass

  ตรงข้ามกับ fail

 142. patient

  ตรงข้ามกับ impatient

 143. plump

  ตรงข้ามกับ thin

 144. poor

  ตรงข้ามกับ rich

 145. positive

  ตรงข้ามกับ negative

 146. present

  ตรงข้ามกับ absent

 147. pretty

  ตรงข้ามกับ ugly

 148. problem

  ตรงข้ามกับ solution

 149. proud

  ตรงข้ามกับ humble

 150. public

  ตรงข้ามกับ private

 151. raise

  ตรงข้ามกับ lower

 152. real

  ตรงข้ามกับ fake

 153. regular

  ตรงข้ามกับ irregular

 154. relax

  ตรงข้ามกับ tense

 155. remember

  ตรงข้ามกับ forget

 156. rise

  ตรงข้ามกับ drop

 157. rough

  ตรงข้ามกับ smooth

 158. rude

  ตรงข้ามกับ polite

 159. run

  ตรงข้ามกับ walk

 160. safe

  ตรงข้ามกับ dangerous

 161. same

  ตรงข้ามกับ different

 162. send

  ตรงข้ามกับ get

 163. serious

  ตรงข้ามกับ trivial

 164. sharp

  ตรงข้ามกับ dull

 165. shy

  ตรงข้ามกับ outgoing

 166. sick

  ตรงข้ามกับ healthy

 167. simple

  ตรงข้ามกับ complex

 168. single

  ตรงข้ามกับ married

 169. sit

  ตรงข้ามกับ stand

 170. slow

  ตรงข้ามกับ fast

 171. smile

  ตรงข้ามกับ frown

 172. sour

  ตรงข้ามกับ sweet

 173. spend

  ตรงข้ามกับ save

 174. stingy

  ตรงข้ามกับ generous

 175. stop

  ตรงข้ามกับ start

 176. strong

  ตรงข้ามกับ weak

 177. stupid

  ตรงข้ามกับ smart

 178. succeed

  ตรงข้ามกับ fail

 179. sunny

  ตรงข้ามกับ cloudy

 180. talkative

  ตรงข้ามกับ soft

 181. tall

  ตรงข้ามกับ short

 182. tame

  ตรงข้ามกับ wild

 183. teach

  ตรงข้ามกับ learn

 184. temporary

  ตรงข้ามกับ permanent

 185. there

  ตรงข้ามกับ here

 186. thick

  ตรงข้ามกับ thin

 187. thin

  ตรงข้ามกับ thick

 188. together

  ตรงข้ามกับ alone

 189. top

  ตรงข้ามกับ bottom

 190. transparent

  ตรงข้ามกับ opaque

 191. true

  ตรงข้ามกับ false

 192. truth

  ตรงข้ามกับ lie

 193. vanish

  ตรงข้ามกับ appear

 194. visitor

  ตรงข้ามกับ host

 195. warm

  ตรงข้ามกับ cool

 196. well

  ตรงข้ามกับ badly

 197. wet

  ตรงข้ามกับ dry

 198. wide

  ตรงข้ามกับ narrow

 199. win

  ตรงข้ามกับ lose

 200. work

  ตรงข้ามกับ play

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download