ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ

Antonyms คือ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หรือเรียกว่า Opposite คำตรงข้าม ไม่ว่าตัวสะกดหรือการออกเสียงจะเหมือนหรือต่างกันก็ตาม เช่น Go (ไป) ตรงข้ามกับ Come (มา)

รวมตัวอย่างของ Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. above

  ตรงข้ามกับ below

 2. absent

  ตรงข้ามกับ present

 3. accept

  ตรงข้ามกับ deny

 4. accomplishment

  ตรงข้ามกับ fail

 5. achieve

  ตรงข้ามกับ fail

 6. active

  ตรงข้ามกับ lazy

 7. add

  ตรงข้ามกับ subtract

 8. advance

  ตรงข้ามกับ recede

 9. advantage

  ตรงข้ามกับ disadvantage

 10. afraid

  ตรงข้ามกับ confident

 11. after

  ตรงข้ามกับ before

 12. allow

  ตรงข้ามกับ forbid

 13. ancient

  ตรงข้ามกับ modern

 14. angel

  ตรงข้ามกับ devil

 15. answer

  ตรงข้ามกับ question

 16. arrive

  ตรงข้ามกับ depart

 17. arrogant

  ตรงข้ามกับ humble

 18. attack

  ตรงข้ามกับ defend

 19. attractive

  ตรงข้ามกับ repulsive

 20. awake

  ตรงข้ามกับ asleep

 21. back

  ตรงข้ามกับ front

 22. bad

  ตรงข้ามกับ good

 23. beautiful

  ตรงข้ามกับ ugly

 24. best

  ตรงข้ามกับ worst

 25. better

  ตรงข้ามกับ worse

 26. big

  ตรงข้ามกับ little

 27. black

  ตรงข้ามกับ white

 28. blunt

  ตรงข้ามกับ sharp

 29. boring

  ตรงข้ามกับ exciting

 30. borrow

  ตรงข้ามกับ lend

 31. bottom

  ตรงข้ามกับ top

 32. brave

  ตรงข้ามกับ cowardly

 33. break

  ตรงข้ามกับ repair

 34. bright

  ตรงข้ามกับ dull

 35. bring

  ตรงข้ามกับ take away

 36. busy

  ตรงข้ามกับ idle

 37. buy

  ตรงข้ามกับ sell

 38. calm

  ตรงข้ามกับ excited

 39. careful

  ตรงข้ามกับ careless

 40. change

  ตรงข้ามกับ remain

 41. cheap

  ตรงข้ามกับ expensive

 42. clean

  ตรงข้ามกับ dirty

 43. clever

  ตรงข้ามกับ stupid

 44. close

  ตรงข้ามกับ open

 45. cloudy

  ตรงข้ามกับ clear

 46. cold

  ตรงข้ามกับ hot

 47. common

  ตรงข้ามกับ uncommon

 48. complicated

  ตรงข้ามกับ simple

 49. correct

  ตรงข้ามกับ wrong

 50. crazy

  ตรงข้ามกับ sane

 51. damage

  ตรงข้ามกับ improve

 52. danger

  ตรงข้ามกับ security

 53. dark

  ตรงข้ามกับ light

 54. daughter

  ตรงข้ามกับ son

 55. dawn

  ตรงข้ามกับ sunset

 56. day

  ตรงข้ามกับ night

 57. deep

  ตรงข้ามกับ shallow

 58. delicious

  ตรงข้ามกับ awful

 59. devil

  ตรงข้ามกับ angel

 60. difficult

  ตรงข้ามกับ easy

 61. dirty

  ตรงข้ามกับ clean

 62. disease

  ตรงข้ามกับ healthy

 63. doctor

  ตรงข้ามกับ patient

 64. domestic

  ตรงข้ามกับ foreign

 65. dry

  ตรงข้ามกับ humid

 66. dull

  ตรงข้ามกับ polish

 67. early

  ตรงข้ามกับ late

 68. easy

  ตรงข้ามกับ hard

 69. empty

  ตรงข้ามกับ full

 70. end

  ตรงข้ามกับ begin

 71. exciting

  ตรงข้ามกับ boring

 72. exit

  ตรงข้ามกับ enter

 73. expand

  ตรงข้ามกับ contract

 74. expensive

  ตรงข้ามกับ cheap

 75. fail

  ตรงข้ามกับ pass

 76. famous

  ตรงข้ามกับ unknown

 77. far

  ตรงข้ามกับ near

 78. fast

  ตรงข้ามกับ slow

 79. fat

  ตรงข้ามกับ thin

 80. feeble

  ตรงข้ามกับ strong

 81. finish

  ตรงข้ามกับ start

 82. flexible

  ตรงข้ามกับ stiff

 83. free

  ตรงข้ามกับ restricted

 84. fresh

  ตรงข้ามกับ stale

 85. friend

  ตรงข้ามกับ foe

 86. full

  ตรงข้ามกับ empty

 87. funny

  ตรงข้ามกับ sad

 88. generous

  ตรงข้ามกับ stingy

 89. gentle

  ตรงข้ามกับ rough

 90. give

  ตรงข้ามกับ get

 91. go

  ตรงข้ามกับ come

 92. great

  ตรงข้ามกับ little

 93. greedy

  ตรงข้ามกับ generous

 94. handsome

  ตรงข้ามกับ ugly

 95. happy

  ตรงข้ามกับ sad

 96. hard

  ตรงข้ามกับ soft

 97. hero

  ตรงข้ามกับ coward

 98. high

  ตรงข้ามกับ low

 99. honest

  ตรงข้ามกับ lie

 100. horrible

  ตรงข้ามกับ pleasant

 101. huge

  ตรงข้ามกับ little

 102. idle

  ตรงข้ามกับ active

 103. important

  ตรงข้ามกับ trivial

 104. increase

  ตรงข้ามกับ decrease

 105. individual

  ตรงข้ามกับ group

 106. inexpensive

  ตรงข้ามกับ expensive

 107. interesting

  ตรงข้ามกับ boring

 108. kind

  ตรงข้ามกับ cruel

 109. large

  ตรงข้ามกับ little

 110. last

  ตรงข้ามกับ first

 111. laugh

  ตรงข้ามกับ weep

 112. lazy

  ตรงข้ามกับ industrious

 113. leave

  ตรงข้ามกับ arrive

 114. lie

  ตรงข้ามกับ truth

 115. light

  ตรงข้ามกับ dark

 116. lonely

  ตรงข้ามกับ crowded

 117. loose

  ตรงข้ามกับ tight

 118. lose

  ตรงข้ามกับ find

 119. lost

  ตรงข้ามกับ found

 120. loud

  ตรงข้ามกับ soft

 121. love

  ตรงข้ามกับ hate

 122. mad

  ตรงข้ามกับ happy

 123. man

  ตรงข้ามกับ women

 124. many

  ตรงข้ามกับ few

 125. messy

  ตรงข้ามกับ tidy

 126. minimum

  ตรงข้ามกับ maximum

 127. more

  ตรงข้ามกับ less

 128. most

  ตรงข้ามกับ least

 129. move

  ตรงข้ามกับ stay

 130. natural

  ตรงข้ามกับ artificial

 131. near

  ตรงข้ามกับ far

 132. never

  ตรงข้ามกับ always

 133. new

  ตรงข้ามกับ old

 134. noisy

  ตรงข้ามกับ soft

 135. none

  ตรงข้ามกับ all

 136. nothing

  ตรงข้ามกับ something

 137. now

  ตรงข้ามกับ late

 138. obese

  ตรงข้ามกับ thin

 139. occupied

  ตรงข้ามกับ vacant

 140. often

  ตรงข้ามกับ seldom

 141. old

  ตรงข้ามกับ young

 142. open

  ตรงข้ามกับ secretive

 143. ordinary

  ตรงข้ามกับ uncommon

 144. over

  ตรงข้ามกับ under

 145. parent

  ตรงข้ามกับ child

 146. pass

  ตรงข้ามกับ fail

 147. passive

  ตรงข้ามกับ active

 148. patient

  ตรงข้ามกับ impatient

 149. plump

  ตรงข้ามกับ thin

 150. poor

  ตรงข้ามกับ rich

 151. positive

  ตรงข้ามกับ negative

 152. present

  ตรงข้ามกับ absent

 153. pretty

  ตรงข้ามกับ ugly

 154. problem

  ตรงข้ามกับ solution

 155. proud

  ตรงข้ามกับ humble

 156. public

  ตรงข้ามกับ private

 157. raise

  ตรงข้ามกับ lower

 158. real

  ตรงข้ามกับ fake

 159. regular

  ตรงข้ามกับ irregular

 160. relax

  ตรงข้ามกับ tense

 161. remember

  ตรงข้ามกับ forget

 162. rise

  ตรงข้ามกับ drop

 163. rough

  ตรงข้ามกับ smooth

 164. rude

  ตรงข้ามกับ polite

 165. run

  ตรงข้ามกับ walk

 166. safe

  ตรงข้ามกับ dangerous

 167. same

  ตรงข้ามกับ different

 168. send

  ตรงข้ามกับ get

 169. serious

  ตรงข้ามกับ trivial

 170. sharp

  ตรงข้ามกับ dull

 171. shy

  ตรงข้ามกับ outgoing

 172. sick

  ตรงข้ามกับ healthy

 173. simple

  ตรงข้ามกับ complex

 174. single

  ตรงข้ามกับ married

 175. slow

  ตรงข้ามกับ fast

 176. smile

  ตรงข้ามกับ frown

 177. speechless

  ตรงข้ามกับ talkative

 178. stay

  ตรงข้ามกับ leave

 179. stingy

  ตรงข้ามกับ generous

 180. stop

  ตรงข้ามกับ start

 181. strong

  ตรงข้ามกับ weak

 182. stupid

  ตรงข้ามกับ smart

 183. succeed

  ตรงข้ามกับ fail

 184. sunny

  ตรงข้ามกับ cloudy

 185. talkative

  ตรงข้ามกับ soft

 186. tall

  ตรงข้ามกับ short

 187. temporary

  ตรงข้ามกับ permanent

 188. thick

  ตรงข้ามกับ thin

 189. thin

  ตรงข้ามกับ thick

 190. together

  ตรงข้ามกับ alone

 191. top

  ตรงข้ามกับ bottom

 192. true

  ตรงข้ามกับ false

 193. truth

  ตรงข้ามกับ lie

 194. vanish

  ตรงข้ามกับ appear

 195. warm

  ตรงข้ามกับ cool

 196. well

  ตรงข้ามกับ badly

 197. wet

  ตรงข้ามกับ dry

 198. wide

  ตรงข้ามกับ narrow

 199. win

  ตรงข้ามกับ lose

 200. work

  ตรงข้ามกับ play

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Antonyms – คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download