ค้นหา  Antonyms

Antonyms ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1shyoutgoing
2bravecowardly
3honestlie
4overunder
5vanishappear
6togetheralone
7noisysoft
8earlylate
9topbottom
10strongweak
11abovebelow
12deepshallow
13sharpdull
14cleandirty
15failpass
16happysad
17generousstingy
18talkativesoft
19passfail
20kindcruel
21handsomeugly
22achievefail
23largelittle
24funnysad
25lazyindustrious
26badgood
27lovehate
28thickthin
29expandcontract
30patientimpatient
31carefulcareless
32correctwrong
33acceptdeny
34ordinaryuncommon
35rememberforget
36fullempty
37increasedecrease
38finishstart
39mostleast
40poorrich
41nothingsomething
42thinthick
43risedrop
44busyidle
45stingygenerous
46stopstart
47beautifulugly
48noneall
49answerquestion
50betterworse
51greatlittle
52interestingboring
53sickhealthy
54widenarrow
55gocome
56awakeasleep
57stupidsmart
58loudsoft
59warmcool
60arrivedepart
61cheapexpensive
62roughsmooth
63ancientmodern
64oftenseldom
65excitingboring
66famousunknown
67losefind
68rudepolite
69brightdull
70withinoutside
71afraidconfident
72giveget
73self-controlexcited
74manyfew
75attackdefend
76freerestricted
77hardsoft
78hugelittle
79calmexcited
80occupiedvacant
81commonuncommon
82lonelycrowded
83offendplease
84understandmisunderstand
85safedangerous
86satisfactoryunsatisfactory
87bringtake away
88dawnsunset
89lastfirst
90serioustrivial
91oldyoung
92importanttrivial
93neveralways
94demandsupply
95antonymsynonym
96slowfast
97visitorhost
98allowforbid
99addsubtract
100citycountry
101singlemarried
102fatthin
103landlordtenant
104minimummaximum
105lostfound
106soursweet
107diseasehealthy
108right-side-upupside-down
109encouragediscourage
110forwardbackward
111motherfather
112raiselower
113mistakeaccuracy
114sendget
115runwalk
116doctorpatient
117bittersweet
118breakrepair
119endbegin
120insideoutside
121sitstand
122leavearrive
123giantdwarf
124loosetight
125tallshort
126nowlate
127difficulteasy
128dismissadjourn
129readyunprepared
130samedifferent
131damageimprove
132miscellaneousspecific
133holdlet go
134accomplishmentfail
135hellogood bye
136forgiveblame
137upsetcomfort
138messytidy
139preventencourage
140uprightupside-down
141prettyugly
142afterbefore
143winlose
144dumbsmart
145evilgood
146naïvesophisticated
147soonlater
148wickedgood
149infantgrownup
150nearfar
151buysell
152gladsorry
153therehere
154manwomen
155teachlearn
156retainlet go
157enormoustiny
158transparentopaque
159imprisonfree
160moreless
161northsouth
162coldhot
163individualgroup
164realfake
165temporarypermanent
166gatherdistribute
167horriblepleasant
168plainfancy
169pupilteacher
170annoysoothe
171lengthenshorten
172simplecomplex
173victorydefeat
174biglittle
175gorgeousugly
176landsea
177easyhard
178randomspecific
179dullpolish
180forgivenessrevenge
181knowledgeignorance
182truefalse
183wetdry
184wisefoolish
185imitationgenuine
186backfront
187freshstale
188newold
189positivenegative
190problemsolution
191towardaway
192close byfar away
193foreback
194fancyplain
195knownunknown
196displeasesatisfy
197sensationaldull
198upstairsdownstairs
199constantvariable
200higood bye

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย