ค้นหาAntonyms

Antonyms ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1shyoutgoing
2bravecowardly
3honestlie
4overunder
5topbottom
6earlylate
7vanishappear
8noisysoft
9togetheralone
10sharpdull
11strongweak
12deepshallow
13abovebelow
14failpass
15cleandirty
16happysad
17kindcruel
18talkativesoft
19generousstingy
20largelittle
21passfail
22funnysad
23acceptdeny
24lazyindustrious
25achievefail
26carefulcareless
27badgood
28lovehate
29handsomeugly
30thickthin
31increasedecrease
32expandcontract
33patientimpatient
34correctwrong
35mostleast
36fullempty
37ordinaryuncommon
38busyidle
39poorrich
40finishstart
41arrivedepart
42beautifulugly
43rememberforget
44stopstart
45risedrop
46widenarrow
47nothingsomething
48thinthick
49betterworse
50gocome
51sickhealthy
52warmcool
53stupidsmart
54greatlittle
55rudepolite
56loudsoft
57cheapexpensive
58noneall
59interestingboring
60stingygenerous
61giveget
62famousunknown
63manyfew
64ancientmodern
65awakeasleep
66excitingboring
67losefind
68oftenseldom
69answerquestion
70roughsmooth
71afraidconfident
72brightdull
73calmexcited
74freerestricted
75occupiedvacant
76lonelycrowded
77attackdefend
78hugelittle
79safedangerous
80dawnsunset
81withinoutside
82hardsoft
83commonuncommon
84lastfirst
85self-controlexcited
86bringtake away
87neveralways
88allowforbid
89serioustrivial
90understandmisunderstand
91offendplease
92oldyoung
93satisfactoryunsatisfactory
94raiselower
95slowfast
96visitorhost
97importanttrivial
98minimummaximum
99singlemarried
100antonymsynonym
101addsubtract
102forwardbackward
103soursweet
104demandsupply
105landlordtenant
106fatthin
107lostfound
108citycountry
109breakrepair
110sendget
111leavearrive
112loosetight
113mistakeaccuracy
114nowlate
115diseasehealthy
116endbegin
117right-side-upupside-down
118encouragediscourage
119runwalk
120buysell
121bittersweet
122readyunprepared
123motherfather
124sitstand
125doctorpatient
126samedifferent
127holdlet go
128messytidy
129insideoutside
130damageimprove
131tallshort
132difficulteasy
133giantdwarf
134prettyugly
135winlose
136nearfar
137accomplishmentfail
138upsetcomfort
139dismissadjourn
140positivenegative
141realfake
142miscellaneousspecific
143hellogood bye
144enormoustiny
145forgiveblame
146horriblepleasant
147soonlater
148teachlearn
149therehere
150truefalse
151uprightupside-down
152moreless
153simplecomplex
154tamewild
155manwomen
156preventencourage
157afterbefore
158dumbsmart
159gladsorry
160transparentopaque
161evilgood
162naïvesophisticated
163backfront
164wickedgood
165dullpolish
166individualgroup
167coldhot
168retainlet go
169freshstale
170infantgrownup
171temporarypermanent
172easyhard
173plainfancy
174advantagedisadvantage
175biglittle
176laughweep
177imprisonfree
178northsouth
179pupilteacher
180relaxtense
181victorydefeat
182wetdry
183gatherdistribute
184gorgeousugly
185randomspecific
186annoysoothe
187constantvariable
188landsea
189knowledgeignorance
190lengthenshorten
191newold
192fancyplain
193hishers
194problemsolution
195continueinterrupt
196floatsink
197wellbadly
198wisefoolish
199bestworst
200forgivenessrevenge

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย