ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

Antonyms คือ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หรือเรียกว่า Opposite คำตรงข้าม ไม่ว่าตัวสะกดหรือการออกเสียงจะเหมือนหรือต่างกันก็ตาม เช่น Go (ไป) ตรงข้ามกับ Come (มา)

รวมตัวอย่างของ Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. above

  ตรงข้ามกับ below

 2. accept

  ตรงข้ามกับ deny

 3. achieve

  ตรงข้ามกับ fail

 4. active

  ตรงข้ามกับ lazy

 5. add

  ตรงข้ามกับ subtract

 6. afraid

  ตรงข้ามกับ confident

 7. ancient

  ตรงข้ามกับ modern

 8. arrogant

  ตรงข้ามกับ humble

 9. back

  ตรงข้ามกับ front

 10. bad

  ตรงข้ามกับ good

 11. beautiful

  ตรงข้ามกับ ugly

 12. better

  ตรงข้ามกับ worse

 13. brave

  ตรงข้ามกับ cowardly

 14. bright

  ตรงข้ามกับ dull

 15. busy

  ตรงข้ามกับ idle

 16. calm

  ตรงข้ามกับ excited

 17. careful

  ตรงข้ามกับ careless

 18. cheap

  ตรงข้ามกับ expensive

 19. clean

  ตรงข้ามกับ dirty

 20. common

  ตรงข้ามกับ uncommon

 21. correct

  ตรงข้ามกับ wrong

 22. crazy

  ตรงข้ามกับ sane

 23. dark

  ตรงข้ามกับ light

 24. daughter

  ตรงข้ามกับ son

 25. deep

  ตรงข้ามกับ shallow

 26. delicious

  ตรงข้ามกับ awful

 27. difficult

  ตรงข้ามกับ easy

 28. dirty

  ตรงข้ามกับ clean

 29. domestic

  ตรงข้ามกับ foreign

 30. dull

  ตรงข้ามกับ polish

 31. early

  ตรงข้ามกับ late

 32. easy

  ตรงข้ามกับ hard

 33. empty

  ตรงข้ามกับ full

 34. end

  ตรงข้ามกับ begin

 35. exciting

  ตรงข้ามกับ boring

 36. expand

  ตรงข้ามกับ contract

 37. expensive

  ตรงข้ามกับ cheap

 38. fail

  ตรงข้ามกับ pass

 39. fat

  ตรงข้ามกับ thin

 40. fresh

  ตรงข้ามกับ stale

 41. full

  ตรงข้ามกับ empty

 42. funny

  ตรงข้ามกับ sad

 43. generous

  ตรงข้ามกับ stingy

 44. give

  ตรงข้ามกับ get

 45. go

  ตรงข้ามกับ come

 46. great

  ตรงข้ามกับ little

 47. happy

  ตรงข้ามกับ sad

 48. hard

  ตรงข้ามกับ soft

 49. high

  ตรงข้ามกับ low

 50. honest

  ตรงข้ามกับ lie

 51. horrible

  ตรงข้ามกับ pleasant

 52. huge

  ตรงข้ามกับ little

 53. increase

  ตรงข้ามกับ decrease

 54. interesting

  ตรงข้ามกับ boring

 55. kind

  ตรงข้ามกับ cruel

 56. large

  ตรงข้ามกับ little

 57. lazy

  ตรงข้ามกับ industrious

 58. leave

  ตรงข้ามกับ arrive

 59. light

  ตรงข้ามกับ dark

 60. lose

  ตรงข้ามกับ find

 61. loud

  ตรงข้ามกับ soft

 62. mad

  ตรงข้ามกับ happy

 63. many

  ตรงข้ามกับ few

 64. messy

  ตรงข้ามกับ tidy

 65. minimum

  ตรงข้ามกับ maximum

 66. most

  ตรงข้ามกับ least

 67. new

  ตรงข้ามกับ old

 68. noisy

  ตรงข้ามกับ soft

 69. old

  ตรงข้ามกับ young

 70. over

  ตรงข้ามกับ under

 71. pass

  ตรงข้ามกับ fail

 72. patient

  ตรงข้ามกับ impatient

 73. poor

  ตรงข้ามกับ rich

 74. positive

  ตรงข้ามกับ negative

 75. pretty

  ตรงข้ามกับ ugly

 76. relax

  ตรงข้ามกับ tense

 77. rise

  ตรงข้ามกับ drop

 78. rude

  ตรงข้ามกับ polite

 79. safe

  ตรงข้ามกับ dangerous

 80. same

  ตรงข้ามกับ different

 81. serious

  ตรงข้ามกับ trivial

 82. sharp

  ตรงข้ามกับ dull

 83. shy

  ตรงข้ามกับ outgoing

 84. sick

  ตรงข้ามกับ healthy

 85. simple

  ตรงข้ามกับ complex

 86. slow

  ตรงข้ามกับ fast

 87. stingy

  ตรงข้ามกับ generous

 88. stop

  ตรงข้ามกับ start

 89. strong

  ตรงข้ามกับ weak

 90. stupid

  ตรงข้ามกับ smart

 91. succeed

  ตรงข้ามกับ fail

 92. sunny

  ตรงข้ามกับ cloudy

 93. talkative

  ตรงข้ามกับ soft

 94. tall

  ตรงข้ามกับ short

 95. thick

  ตรงข้ามกับ thin

 96. thin

  ตรงข้ามกับ thick

 97. top

  ตรงข้ามกับ bottom

 98. warm

  ตรงข้ามกับ cool

 99. wet

  ตรงข้ามกับ dry

 100. wide

  ตรงข้ามกับ narrow

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Antonyms – คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download