รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept decline
3 Accept deny
4 Accept reject
5 Achieve fail
6 Achieve failure
7 Answer question
8 Arrive depart
9 Awake asleep
10 Bad good
11 Bad angelic
12 Beautiful ugly
13 Better worse
14 Brave cowardly
15 Bright blunt
16 Busy idle
17 Careful careless
18 Careful rush
19 Cheap expensive
20 Clean dirty
21 Correct wrong
22 Correct incorrect
23 Deep shallow
24 Early late
25 Early later
26 Exciting boring
27 Expand contract
28 Fail pass
29 Finish go
30 Finish start
31 Full empty
32 Funny sad
33 Generous stingy
34 Go come
35 Great tiny
36 Great little
37 Great small
38 Handsome ugly
39 Happy sad
40 Happy miserable
41 Honest lie
42 Honest dishonesty
43 Huge small
44 Increase reduce
45 Increase decrease
46 Interesting boring
47 Kind cruel
48 Large tiny
49 Large small
50 Large little
51 Lazy industrious
52 Lazy energetic
53 Loud soft
54 Love hate
55 Most least
56 Noisy soft
57 Noisy quiet
58 Noisy quiet
59 None some
60 None all
61 Nothing something
62 Often seldom
63 Ordinary uncommon
64 Over under
65 Pass fail
66 Pass fail
67 Pass failure
68 Patient impatient
69 Poor rich
70 Remember forget
71 Rise drop
72 Rough smooth
73 Sharp blunt
74 Sharp dull
75 Sharp dim
76 Shy outgoing
77 Sick healthy
78 Stingy generous
79 Stop start
80 Stop go
81 Strong feeble
82 Strong weak
83 Strong weakness
84 Stupid intelligent
85 Stupid clever
86 Stupid smart
87 Talkative quiet
88 Talkative soft
89 Tell the truth dishonesty
90 Thick thin
91 Thick skinny
92 Thick slender
93 Thin thick
94 Together apart
95 Together alone
96 Top bottom
97 Truth dishonesty
98 Vanish appear
99 Warm cold
100 Warm chilly

ดูตามหมวดหมู่