รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept decline
3 Accept deny
4 Accept reject
5 Achieve fail
6 Achieve failure
7 Answer question
8 Arrive depart
9 Awake asleep
10 Bad angelic
11 Bad good
12 Beautiful ugly
13 Better worse
14 Brave cowardly
15 Bright blunt
16 Busy idle
17 Careful rush
18 Careful careless
19 Cheap expensive
20 Clean dirty
21 Correct wrong
22 Correct incorrect
23 Deep shallow
24 Early later
25 Early late
26 Exciting boring
27 Expand contract
28 Fail pass
29 Finish start
30 Finish go
31 Full empty
32 Funny sad
33 Generous stingy
34 Go come
35 Great little
36 Great tiny
37 Great small
38 Handsome ugly
39 Happy miserable
40 Happy sad
41 Honest dishonesty
42 Honest lie
43 Huge small
44 Increase decrease
45 Increase reduce
46 Interesting boring
47 Kind cruel
48 Large tiny
49 Large little
50 Large small
51 Lazy energetic
52 Lazy industrious
53 Loud soft
54 Love hate
55 Most least
56 Noisy soft
57 Noisy quiet
58 Noisy quiet
59 None all
60 None some
61 Nothing something
62 Often seldom
63 Ordinary uncommon
64 Over under
65 Pass fail
66 Pass failure
67 Pass fail
68 Patient impatient
69 Poor rich
70 Remember forget
71 Rise drop
72 Rough smooth
73 Sharp blunt
74 Sharp dim
75 Sharp dull
76 Shy outgoing
77 Sick healthy
78 Stingy generous
79 Stop go
80 Stop start
81 Strong weak
82 Strong weakness
83 Strong feeble
84 Stupid intelligent
85 Stupid clever
86 Talkative soft
87 Talkative quiet
88 Tell the truth dishonesty
89 Thick slender
90 Thick thin
91 Thick skinny
92 Thin thick
93 Together apart
94 Together alone
95 Top bottom
96 Truth dishonesty
97 Vanish appear
98 Warm cold
99 Warm chilly
100 Wide narrow