ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

Antonyms คือ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หรือเรียกว่า Opposite คำตรงข้าม ไม่ว่าตัวสะกดหรือการออกเสียงจะเหมือนหรือต่างกันก็ตาม เช่น Go (ไป) ตรงข้ามกับ Come (มา)

รวมตัวอย่างของ Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. above

  ตรงข้ามกับ below

 2. accept

  ตรงข้ามกับ deny

 3. achieve

  ตรงข้ามกับ fail

 4. afraid

  ตรงข้ามกับ confident

 5. ancient

  ตรงข้ามกับ modern

 6. arrive

  ตรงข้ามกับ depart

 7. arrogant

  ตรงข้ามกับ humble

 8. back

  ตรงข้ามกับ front

 9. bad

  ตรงข้ามกับ good

 10. beautiful

  ตรงข้ามกับ ugly

 11. better

  ตรงข้ามกับ worse

 12. brave

  ตรงข้ามกับ cowardly

 13. bright

  ตรงข้ามกับ dull

 14. busy

  ตรงข้ามกับ idle

 15. calm

  ตรงข้ามกับ excited

 16. careful

  ตรงข้ามกับ careless

 17. cheap

  ตรงข้ามกับ expensive

 18. clean

  ตรงข้ามกับ dirty

 19. common

  ตรงข้ามกับ uncommon

 20. correct

  ตรงข้ามกับ wrong

 21. crazy

  ตรงข้ามกับ sane

 22. damage

  ตรงข้ามกับ improve

 23. dark

  ตรงข้ามกับ light

 24. daughter

  ตรงข้ามกับ son

 25. deep

  ตรงข้ามกับ shallow

 26. difficult

  ตรงข้ามกับ easy

 27. dull

  ตรงข้ามกับ polish

 28. early

  ตรงข้ามกับ late

 29. easy

  ตรงข้ามกับ hard

 30. exciting

  ตรงข้ามกับ boring

 31. expand

  ตรงข้ามกับ contract

 32. expensive

  ตรงข้ามกับ cheap

 33. fail

  ตรงข้ามกับ pass

 34. fat

  ตรงข้ามกับ thin

 35. finish

  ตรงข้ามกับ start

 36. free

  ตรงข้ามกับ restricted

 37. fresh

  ตรงข้ามกับ stale

 38. full

  ตรงข้ามกับ empty

 39. funny

  ตรงข้ามกับ sad

 40. generous

  ตรงข้ามกับ stingy

 41. give

  ตรงข้ามกับ get

 42. go

  ตรงข้ามกับ come

 43. great

  ตรงข้ามกับ little

 44. handsome

  ตรงข้ามกับ ugly

 45. happy

  ตรงข้ามกับ sad

 46. hard

  ตรงข้ามกับ soft

 47. high

  ตรงข้ามกับ low

 48. honest

  ตรงข้ามกับ lie

 49. horrible

  ตรงข้ามกับ pleasant

 50. huge

  ตรงข้ามกับ little

 51. important

  ตรงข้ามกับ trivial

 52. increase

  ตรงข้ามกับ decrease

 53. interesting

  ตรงข้ามกับ boring

 54. kind

  ตรงข้ามกับ cruel

 55. large

  ตรงข้ามกับ little

 56. lazy

  ตรงข้ามกับ industrious

 57. leave

  ตรงข้ามกับ arrive

 58. light

  ตรงข้ามกับ dark

 59. lose

  ตรงข้ามกับ find

 60. loud

  ตรงข้ามกับ soft

 61. love

  ตรงข้ามกับ hate

 62. many

  ตรงข้ามกับ few

 63. messy

  ตรงข้ามกับ tidy

 64. minimum

  ตรงข้ามกับ maximum

 65. most

  ตรงข้ามกับ least

 66. new

  ตรงข้ามกับ old

 67. noisy

  ตรงข้ามกับ soft

 68. occupied

  ตรงข้ามกับ vacant

 69. old

  ตรงข้ามกับ young

 70. ordinary

  ตรงข้ามกับ uncommon

 71. over

  ตรงข้ามกับ under

 72. pass

  ตรงข้ามกับ fail

 73. patient

  ตรงข้ามกับ impatient

 74. poor

  ตรงข้ามกับ rich

 75. positive

  ตรงข้ามกับ negative

 76. pretty

  ตรงข้ามกับ ugly

 77. relax

  ตรงข้ามกับ tense

 78. rise

  ตรงข้ามกับ drop

 79. rude

  ตรงข้ามกับ polite

 80. safe

  ตรงข้ามกับ dangerous

 81. same

  ตรงข้ามกับ different

 82. serious

  ตรงข้ามกับ trivial

 83. sharp

  ตรงข้ามกับ dull

 84. shy

  ตรงข้ามกับ outgoing

 85. sick

  ตรงข้ามกับ healthy

 86. simple

  ตรงข้ามกับ complex

 87. slow

  ตรงข้ามกับ fast

 88. stop

  ตรงข้ามกับ start

 89. strong

  ตรงข้ามกับ weak

 90. stupid

  ตรงข้ามกับ smart

 91. succeed

  ตรงข้ามกับ fail

 92. sunny

  ตรงข้ามกับ cloudy

 93. talkative

  ตรงข้ามกับ soft

 94. tall

  ตรงข้ามกับ short

 95. thick

  ตรงข้ามกับ thin

 96. thin

  ตรงข้ามกับ thick

 97. together

  ตรงข้ามกับ alone

 98. top

  ตรงข้ามกับ bottom

 99. warm

  ตรงข้ามกับ cool

 100. wide

  ตรงข้ามกับ narrow

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download