รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Achieve fail
3 Achieve failure
4 Add subtract
5 Answer question
6 Arrive depart
7 Awake asleep
8 Bad good
9 Bad angelic
10 Beautiful ugly
11 Brave cowardly
12 Bright blunt
13 Busy idle
14 Calm anxious
15 Careful careless
16 Careful rush
17 Clean dirty
18 Common unique
19 Correct wrong
20 Correct incorrect
21 Deep shallow
22 Early later
23 Early late
24 Expand contract
25 Fail pass
26 Finish start
27 Finish go
28 Free restricted
29 Full empty
30 Funny sad
31 Generous stingy
32 Go come
33 Great little
34 Great tiny
35 Great small
36 Handsome ugly
37 Happy miserable
38 Happy sad
39 Honest dishonesty
40 Honest lie
41 Huge tiny
42 Huge minute
43 Huge tiny
44 Huge small
45 Huge little
46 Increase decrease
47 Increase reduce
48 Interesting boring
49 Kind cruel
50 Large tiny
51 Large little
52 Large small
53 Lazy industrious
54 Lazy energetic
55 Love hate
56 Many few
57 Most least
58 Noisy quiet
59 Noisy soft
60 Noisy quiet
61 None all
62 None some
63 None any
64 Nothing something
65 Often seldom
66 Ordinary uncommon
67 Over under
68 Pass fail
69 Pass fail
70 Pass failure
71 Patient impatient
72 Poor rich
73 Remember forget
74 Rise drop
75 Sharp dull
76 Sharp dim
77 Sharp blunt
78 Shy outgoing
79 Stingy generous
80 Stop start
81 Stop go
82 Strong weak
83 Strong feeble
84 Strong weakness
85 Stupid clever
86 Talkative quiet
87 Talkative soft
88 Tell the truth dishonesty
89 Thick skinny
90 Thick slender
91 Thick thin
92 Thin thick
93 Together apart
94 Together alone
95 Top bottom
96 Truth dishonesty
97 Vanish appear
98 Warm cool
99 Warm chilly
100 Warm cold