Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด E

Antonyms หมวด E ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด E

Antonyms หมวด E ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. early
  ตรงข้ามกับ later
 2. early
  ตรงข้ามกับ late
 3. earth
  ตรงข้ามกับ sky
 4. east
  ตรงข้ามกับ west
 5. easy
  ตรงข้ามกับ hard
 6. easy
  ตรงข้ามกับ difficult
 7. ebb
  ตรงข้ามกับ flow
 8. elementary
  ตรงข้ามกับ advanced
 9. emigration
  ตรงข้ามกับ immigration
 10. employer
  ตรงข้ามกับ employee
 11. empty
  ตรงข้ามกับ full
 12. encourage
  ตรงข้ามกับ deter
 13. encourage
  ตรงข้ามกับ discourage
 14. encourage
  ตรงข้ามกับ opposed
 15. end
  ตรงข้ามกับ start
 16. end
  ตรงข้ามกับ begin
 17. end
  ตรงข้ามกับ beginning
 18. ending
  ตรงข้ามกับ beginning
 19. enemy
  ตรงข้ามกับ friend
 20. enormous
  ตรงข้ามกับ tiny
 21. enormous
  ตรงข้ามกับ minute
 22. enter
  ตรงข้ามกับ exit
 23. entrance
  ตรงข้ามกับ exit
 24. envy
  ตรงข้ามกับ Generosity
 25. equal
  ตรงข้ามกับ different
 26. even
  ตรงข้ามกับ odd
 27. evening
  ตรงข้ามกับ morning
 28. everybody
  ตรงข้ามกับ nobody
 29. everything
  ตรงข้ามกับ nothing
 30. evil
  ตรงข้ามกับ good
 31. evil
  ตรงข้ามกับ angle
 32. evil
  ตรงข้ามกับ angelic
 33. exactly
  ตรงข้ามกับ about
 34. exactly
  ตรงข้ามกับ approximately
 35. excited
  ตรงข้ามกับ calm
 36. exciting
  ตรงข้ามกับ boring
 37. exit
  ตรงข้ามกับ entrance
 38. exit
  ตรงข้ามกับ enter
 39. expand
  ตรงข้ามกับ contract
 40. expensive
  ตรงข้ามกับ cheap
 41. export
  ตรงข้ามกับ import
 42. exposure
  ตรงข้ามกับ shelter
 43. exterior
  ตรงข้ามกับ interior
 44. external
  ตรงข้ามกับ internal
 45. extreme
  ตรงข้ามกับ moderate

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด E"