Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด T

Antonyms หมวด T ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด T

Antonyms หมวด T ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. talkative
  ตรงข้ามกับ soft
 2. talkative
  ตรงข้ามกับ quiet
 3. tall
  ตรงข้ามกับ short
 4. tame
  ตรงข้ามกับ wild
 5. teach
  ตรงข้ามกับ learn
 6. tell the truth
  ตรงข้ามกับ lie
 7. tell the truth
  ตรงข้ามกับ dishonesty
 8. temporary
  ตรงข้ามกับ permanent
 9. thaw
  ตรงข้ามกับ freeze
 10. (the) same
  ตรงข้ามกับ the other
 11. (the) same
  ตรงข้ามกับ different
 12. there
  ตรงข้ามกับ here
 13. thick
  ตรงข้ามกับ slender
 14. thick
  ตรงข้ามกับ thin
 15. thick
  ตรงข้ามกับ skinny
 16. thin
  ตรงข้ามกับ thick
 17. thorough
  ตรงข้ามกับ careless
 18. thrifty
  ตรงข้ามกับ wasteful
 19. throw
  ตรงข้ามกับ catch
 20. tie
  ตรงข้ามกับ loosen
 21. to
  ตรงข้ามกับ from
 22. today
  ตรงข้ามกับ yesterday
 23. together
  ตรงข้ามกับ apart
 24. together
  ตรงข้ามกับ alone
 25. told
  ตรงข้ามกับ asked
 26. top
  ตรงข้ามกับ bottom
 27. toward
  ตรงข้ามกับ away
 28. tragic
  ตรงข้ามกับ comic
 29. transparent
  ตรงข้ามกับ opaque
 30. triumph
  ตรงข้ามกับ defeat
 31. true
  ตรงข้ามกับ false
 32. truth
  ตรงข้ามกับ lie
 33. truth
  ตรงข้ามกับ dishonesty

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด T"