Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด W

Antonyms หมวด W ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด W

Antonyms หมวด W ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. waive
  ตรงข้ามกับ require
 2. warm
  ตรงข้ามกับ cool
 3. warm
  ตรงข้ามกับ chilly
 4. warm
  ตรงข้ามกับ cold
 5. waste
  ตรงข้ามกับ save
 6. wax
  ตรงข้ามกับ wane
 7. well
  ตรงข้ามกับ badly
 8. west
  ตรงข้ามกับ east
 9. wet
  ตรงข้ามกับ dry
 10. wicked
  ตรงข้ามกับ good
 11. wicked
  ตรงข้ามกับ angelic
 12. wide
  ตรงข้ามกับ narrow
 13. willing
  ตรงข้ามกับ involuntary
 14. willing
  ตรงข้ามกับ reluctant
 15. win
  ตรงข้ามกับ lose
 16. win
  ตรงข้ามกับ loss
 17. wisdom
  ตรงข้ามกับ foolishness
 18. wise
  ตรงข้ามกับ foolish
 19. with
  ตรงข้ามกับ without
 20. within
  ตรงข้ามกับ outside
 21. work
  ตรงข้ามกับ play
 22. worship
  ตรงข้ามกับ detest
 23. worth
  ตรงข้ามกับ uselessness

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด W"