Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด D

Antonyms หมวด D ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด D

Antonyms หมวด D ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. damage
  ตรงข้ามกับ improve
 2. danger
  ตรงข้ามกับ security
 3. danger
  ตรงข้ามกับ safety
 4. dangerous
  ตรงข้ามกับ safe
 5. dark
  ตรงข้ามกับ light
 6. daughter
  ตรงข้ามกับ son
 7. dawn
  ตรงข้ามกับ sunset
 8. dawn
  ตรงข้ามกับ dusk
 9. day
  ตรงข้ามกับ night
 10. daytime
  ตรงข้ามกับ nighttime
 11. dead
  ตรงข้ามกับ alive
 12. death
  ตรงข้ามกับ birth
 13. death
  ตรงข้ามกับ life
 14. decline
  ตรงข้ามกับ increase
 15. decline
  ตรงข้ามกับ accept
 16. decrease
  ตรงข้ามกับ increase
 17. deep
  ตรงข้ามกับ shallow
 18. defeat
  ตรงข้ามกับ victory
 19. defence
  ตรงข้ามกับ attack
 20. definite
  ตรงข้ามกับ indefinite
 21. delicious
  ตรงข้ามกับ awful
 22. demand
  ตรงข้ามกับ supply
 23. dense
  ตรงข้ามกับ sparse
 24. departure
  ตรงข้ามกับ arrival
 25. despair
  ตรงข้ามกับ hope
 26. desperate
  ตรงข้ามกับ hopeful
 27. destroy
  ตรงข้ามกับ create
 28. destruction
  ตรงข้ามกับ construction
 29. detest
  ตรงข้ามกับ love
 30. detest
  ตรงข้ามกับ worship
 31. devil
  ตรงข้ามกับ angel
 32. dictatorship
  ตรงข้ามกับ republic
 33. different
  ตรงข้ามกับ alike, equal, the same
 34. difficult
  ตรงข้ามกับ easy
 35. dim
  ตรงข้ามกับ bright
 36. dirty
  ตรงข้ามกับ clean
 37. disagree
  ตรงข้ามกับ agree
 38. disappear
  ตรงข้ามกับ appear
 39. discourage
  ตรงข้ามกับ encourage
 40. disease
  ตรงข้ามกับ health
 41. disease
  ตรงข้ามกับ healthy
 42. diseased
  ตรงข้ามกับ healthy
 43. dismal
  ตรงข้ามกับ cheerful
 44. dismiss
  ตรงข้ามกับ adjourn
 45. disobey
  ตรงข้ามกับ obey
 46. displease
  ตรงข้ามกับ satisfy
 47. displease
  ตรงข้ามกับ please
 48. distant
  ตรงข้ามกับ near
 49. divide
  ตรงข้ามกับ unite
 50. division
  ตรงข้ามกับ unity
 51. divorce
  ตรงข้ามกับ marriage, wedding
 52. divorced
  ตรงข้ามกับ married
 53. doctor
  ตรงข้ามกับ patient
 54. domestic
  ตรงข้ามกับ foreign
 55. doubt
  ตรงข้ามกับ trust
 56. down
  ตรงข้ามกับ up
 57. downstairs
  ตรงข้ามกับ upstairs
 58. downwards
  ตรงข้ามกับ upwards
 59. dreary
  ตรงข้ามกับ cheerful
 60. dry
  ตรงข้ามกับ wet
 61. dry
  ตรงข้ามกับ moist
 62. dry
  ตรงข้ามกับ humid
 63. dull
  ตรงข้ามกับ bright
 64. dull
  ตรงข้ามกับ shiny
 65. dull
  ตรงข้ามกับ polish
 66. dull
  ตรงข้ามกับ interesting
 67. dull
  ตรงข้ามกับ sharp
 68. dumb
  ตรงข้ามกับ smart
 69. dumb
  ตรงข้ามกับ intelligent
 70. dumb
  ตรงข้ามกับ clever
 71. dusk
  ตรงข้ามกับ dawn

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด D"