Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด A

Antonyms หมวด A ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด A

Antonyms หมวด A ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. about
  ตรงข้ามกับ exactly
 2. above
  ตรงข้ามกับ below
 3. absence
  ตรงข้ามกับ presence
 4. absent
  ตรงข้ามกับ present
 5. abundance
  ตรงข้ามกับ lack
 6. abundant
  ตรงข้ามกับ scarce
 7. accept
  ตรงข้ามกับ reject
 8. accept
  ตรงข้ามกับ refuse
 9. accept
  ตรงข้ามกับ deny
 10. accept
  ตรงข้ามกับ decline
 11. accident
  ตรงข้ามกับ intentional
 12. accidental
  ตรงข้ามกับ intentional
 13. accomplishment
  ตรงข้ามกับ failure
 14. accomplishment
  ตรงข้ามกับ fail
 15. accurate
  ตรงข้ามกับ inaccurate
 16. achieve
  ตรงข้ามกับ failure
 17. achieve
  ตรงข้ามกับ fail
 18. active
  ตรงข้ามกับ lazy
 19. add
  ตรงข้ามกับ subtract
 20. adjacent
  ตรงข้ามกับ distant
 21. admire
  ตรงข้ามกับ detest
 22. admit
  ตรงข้ามกับ reject
 23. admit
  ตรงข้ามกับ deny
 24. admit
  ตรงข้ามกับ decline
 25. adore
  ตรงข้ามกับ hate
 26. adult
  ตรงข้ามกับ child
 27. advance
  ตรงข้ามกับ recede
 28. advance
  ตรงข้ามกับ retreat
 29. advanced
  ตรงข้ามกับ elementary
 30. advantage
  ตรงข้ามกับ disadvantage
 31. affirm
  ตรงข้ามกับ deny
 32. affirmative
  ตรงข้ามกับ negative
 33. afraid
  ตรงข้ามกับ brave
 34. afraid
  ตรงข้ามกับ confident
 35. after
  ตรงข้ามกับ before
 36. against
  ตรงข้ามกับ for
 37. agree
  ตรงข้ามกับ disagree
 38. alert
  ตรงข้ามกับ asleep
 39. alike
  ตรงข้ามกับ different
 40. alive
  ตรงข้ามกับ dead
 41. all
  ตรงข้ามกับ none
 42. all
  ตรงข้ามกับ nothing
 43. allow
  ตรงข้ามกับ forbid
 44. ally
  ตรงข้ามกับ foe
 45. ally
  ตรงข้ามกับ stranger
 46. ally
  ตรงข้ามกับ enemy
 47. already
  ตรงข้ามกับ not yet
 48. always
  ตรงข้ามกับ never
 49. amateur
  ตรงข้ามกับ professional
 50. amuse
  ตรงข้ามกับ bore
 51. ancient
  ตรงข้ามกับ modern
 52. angel
  ตรงข้ามกับ devil
 53. animal
  ตรงข้ามกับ human
 54. annoy
  ตรงข้ามกับ soothe
 55. answer
  ตรงข้ามกับ question
 56. antonym
  ตรงข้ามกับ synonym
 57. apart
  ตรงข้ามกับ together
 58. apparent
  ตรงข้ามกับ obscure
 59. appear
  ตรงข้ามกับ disappear, vanish
 60. approach
  ตรงข้ามกับ retreat
 61. approval
  ตรงข้ามกับ disapproval
 62. approve
  ตรงข้ามกับ disapprove
 63. approximately
  ตรงข้ามกับ exactly
 64. argue
  ตรงข้ามกับ agree
 65. arrival
  ตรงข้ามกับ departure
 66. arrive
  ตรงข้ามกับ depart
 67. arrogance
  ตรงข้ามกับ modesty
 68. arrogance
  ตรงข้ามกับ humility
 69. arrogant
  ตรงข้ามกับ modest
 70. arrogant
  ตรงข้ามกับ humble
 71. artificial
  ตรงข้ามกับ natural
 72. ascend
  ตรงข้ามกับ descend
 73. asleep
  ตรงข้ามกับ awake
 74. attack
  ตรงข้ามกับ defence
 75. attack
  ตรงข้ามกับ protection
 76. attack
  ตรงข้ามกับ defend
 77. attic
  ตรงข้ามกับ cellar
 78. attract
  ตรงข้ามกับ repel
 79. attractive
  ตรงข้ามกับ repulsive
 80. autumn
  ตรงข้ามกับ spring
 81. awake
  ตรงข้ามกับ asleep
 82. awful
  ตรงข้ามกับ delicious, nice, pleasant
 83. awkward
  ตรงข้ามกับ graceful
 84. awkward
  ตรงข้ามกับ gorgeous

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด A"