Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด P

Antonyms หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด P

Antonyms หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. pacify
  ตรงข้ามกับ agitate
 2. pain
  ตรงข้ามกับ joy
 3. pain
  ตรงข้ามกับ pleasure
 4. parent
  ตรงข้ามกับ child
 5. part
  ตรงข้ามกับ whole
 6. partial
  ตรงข้ามกับ complete
 7. particular
  ตรงข้ามกับ general
 8. pass
  ตรงข้ามกับ fail
 9. pass
  ตรงข้ามกับ failure
 10. passive
  ตรงข้ามกับ active
 11. past
  ตรงข้ามกับ present
 12. patient
  ตรงข้ามกับ impatient
 13. peace
  ตรงข้ามกับ disturbance
 14. peace
  ตรงข้ามกับ war
 15. peace
  ตรงข้ามกับ uproar
 16. permanent
  ตรงข้ามกับ temporary
 17. permanent
  ตรงข้ามกับ unstable
 18. permit
  ตรงข้ามกับ prevent
 19. permit
  ตรงข้ามกับ refuse
 20. pessimistic
  ตรงข้ามกับ optimistic
 21. physical
  ตรงข้ามกับ spiritual
 22. place
  ตรงข้ามกับ misplace
 23. plain
  ตรงข้ามกับ fancy
 24. plant
  ตรงข้ามกับ reap
 25. plant
  ตรงข้ามกับ harvest
 26. plentiful
  ตรงข้ามกับ scarce
 27. plump
  ตรงข้ามกับ skinny
 28. plump
  ตรงข้ามกับ thin
 29. plump
  ตรงข้ามกับ slender
 30. poetry
  ตรงข้ามกับ pose
 31. pollute
  ตรงข้ามกับ purify
 32. poor
  ตรงข้ามกับ rich
 33. positive
  ตรงข้ามกับ negative
 34. possible
  ตรงข้ามกับ impossible
 35. poverty
  ตรงข้ามกับ wealth
 36. powerful
  ตรงข้ามกับ feeble
 37. powerful
  ตรงข้ามกับ weak
 38. powerful
  ตรงข้ามกับ weakness
 39. praise
  ตรงข้ามกับ blame
 40. praise
  ตรงข้ามกับ criticize
 41. preceding
  ตรงข้ามกับ following
 42. present
  ตรงข้ามกับ absent
 43. pretty
  ตรงข้ามกับ ugly
 44. prevent
  ตรงข้ามกับ encourage
 45. pride
  ตรงข้ามกับ humility
 46. pride
  ตรงข้ามกับ modesty
 47. problem
  ตรงข้ามกับ solution
 48. profit
  ตรงข้ามกับ loss
 49. prohibit
  ตรงข้ามกับ allow
 50. proud
  ตรงข้ามกับ modest
 51. proud
  ตรงข้ามกับ humble
 52. prudent
  ตรงข้ามกับ imprudent
 53. prudent
  ตรงข้ามกับ reckless
 54. public
  ตรงข้ามกับ private
 55. public
  ตรงข้ามกับ secluded
 56. pull
  ตรงข้ามกับ push
 57. pupil
  ตรงข้ามกับ teacher
 58. purchase
  ตรงข้ามกับ sell
 59. pure
  ตรงข้ามกับ tainted
 60. pure
  ตรงข้ามกับ impure

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด P"