Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด B

Antonyms หมวด B ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด B

Antonyms หมวด B ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. back
  ตรงข้ามกับ front
 2. back
  ตรงข้ามกับ in front of
 3. background
  ตรงข้ามกับ foreground
 4. backward
  ตรงข้ามกับ forward
 5. bad
  ตรงข้ามกับ good
 6. bad
  ตรงข้ามกับ angelic
 7. bad luck
  ตรงข้ามกับ good luck
 8. bad luck
  ตรงข้ามกับ fortune
 9. bare
  ตรงข้ามกับ covered
 10. beautiful
  ตรงข้ามกับ ugly
 11. beauty
  ตรงข้ามกับ ugliness
 12. before
  ตรงข้ามกับ after
 13. begin
  ตรงข้ามกับ end
 14. beginning
  ตรงข้ามกับ end, ending
 15. behind
  ตรงข้ามกับ in front of
 16. below
  ตรงข้ามกับ above
 17. bend
  ตรงข้ามกับ straighten
 18. bent
  ตรงข้ามกับ straight
 19. best
  ตรงข้ามกับ worst
 20. better
  ตรงข้ามกับ worse
 21. better
  ตรงข้ามกับ worst
 22. big
  ตรงข้ามกับ tiny
 23. big
  ตรงข้ามกับ small
 24. big
  ตรงข้ามกับ little
 25. birth
  ตรงข้ามกับ death
 26. bitter
  ตรงข้ามกับ sweet
 27. black
  ตรงข้ามกับ white
 28. blame
  ตรงข้ามกับ praise
 29. bless
  ตรงข้ามกับ curse
 30. blunt
  ตรงข้ามกับ sharp
 31. body
  ตรงข้ามกับ soul
 32. bold
  ตรงข้ามกับ meek
 33. bold
  ตรงข้ามกับ timid
 34. bolt
  ตรงข้ามกับ unlock
 35. boring
  ตรงข้ามกับ exciting
 36. boring
  ตรงข้ามกับ interesting
 37. borrow
  ตรงข้ามกับ lend
 38. bottom
  ตรงข้ามกับ top
 39. bound
  ตรงข้ามกับ unbound
 40. bound
  ตรงข้ามกับ freedom
 41. bound
  ตรงข้ามกับ free
 42. boundless
  ตรงข้ามกับ limited
 43. boy
  ตรงข้ามกับ girl
 44. brave
  ตรงข้ามกับ cowardly
 45. brave
  ตรงข้ามกับ afraid
 46. break
  ตรงข้ามกับ repair
 47. break
  ตรงข้ามกับ restore
 48. break
  ตรงข้ามกับ fix
 49. bright
  ตรงข้ามกับ blunt
 50. bright
  ตรงข้ามกับ dull
 51. bright
  ตรงข้ามกับ dim
 52. brighten
  ตรงข้ามกับ fade
 53. bring
  ตรงข้ามกับ remove
 54. bring
  ตรงข้ามกับ take away
 55. broad
  ตรงข้ามกับ narrow
 56. brother
  ตรงข้ามกับ sister
 57. build
  ตรงข้ามกับ wreck
 58. build
  ตรงข้ามกับ demolish
 59. build
  ตรงข้ามกับ destroy
 60. busy
  ตรงข้ามกับ idle
 61. buy
  ตรงข้ามกับ sell

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด B"