ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "come"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    come

    ความหมายตรงข้ามกับ go

    ความหมายตรงข้ามกับ go

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "come"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
gocome
finishgo
quitgo
stopgo
retainlet go
holdlet go

คำศัพท์ หมวด "go" เหมือนกับ "come"   ได้แก่