EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ขึ้น

V

ภาษาอังกฤษ go up

ตัวอย่าง ขณะที่ธงกำลังขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนทุกคนต้องยืนตรงเคารพธงชาติ

เพิ่มเติม ไปสู่เบี้องบน เบื้องสูง, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ depend on

ตัวอย่าง นฤมลต้องการลางานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะอนุมัติหรือไม่

เพิ่มเติม อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grow

ตัวอย่าง หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด

เพิ่มเติม อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ get on

ตัวอย่าง เช้านี้สมชายขึ้นรถของบริษัทไม่ทันเลยต้องขึ้นรถเมล์มาเอง

เพิ่มเติม เดินทางไปหรือมาด้วยพาหนะต่างๆ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ come into being

ตัวอย่าง สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย

เพิ่มเติม มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ increase

ตัวอย่าง เจ้าของร้านขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนมาสูงกว่าที่เคยเป็น

เพิ่มเติม เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ develop

เพิ่มเติม มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ be lucky

ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็ดีไปหมด

เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ be in luck

ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็รวยไปหมด

เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล

Posted on by Admin

ADV

ภาษาอังกฤษ more

ตัวอย่าง เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ

เพิ่มเติม เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ increasingly

ตัวอย่าง เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ

เพิ่มเติม เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ be tenable

ตัวอย่าง เหตุผลของเขาฟังไม่ขึ้นเลย

เพิ่มเติม อย่างมีเหตุผลสมควร

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ ascending

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ ascendant

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขึ้น หมายถึง:

 1. ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง; เพิ่มหรือทําให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ราคาขึ้น ภาษีขึ้น; เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่; เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทําเนียบ; เอ่ยคําหยาบออกมาด้วยความโกรธ เช่น ขึ้นมึง ขึ้นกู; เกิด, มี, เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น; นิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก; อยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ; อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น; ฟู เช่น ขนมขึ้น; แรกปรากฏจากขอบฟ้า เช่น ตะวันขึ้น; งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น; มีโชค จะทําอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น; ก่ง เช่น ขึ้นธนู; ขึง เช่น ขึ้นกลอง ขึ้นฆ้อง; เริ่มเดินเป็นครั้งแรก เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน; ทําให้เป็นรูปร่าง เช่น ขึ้นรูป ขึ้นกระบุง; เอาเช็คเป็นต้นไปขอรับเป็นตัวเงินจากธนาคาร เรียกว่า ขึ้นเงิน; เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง; (ปาก) แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น. น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า.

 2. ว. ใช้ประกอบคําอื่นเพื่อเน้นความให้เด่นหรือให้ชัดแจ้งกว่าเดิม เช่น เกิดขึ้น เป็นขึ้น สวยขึ้น สูงขึ้น; เป็นคําประกอบท้าย หมายความว่า มากกว่าเดิม เช่น ดีขึ้น เร็วขึ้น อ้วนขึ้น; เป็นไปตามคําที่ยอหรือยุเป็นต้น เช่น ยกขึ้น ยุขึ้น หนุนขึ้น; ดูสวยกว่าตัวจริง เช่น แต่งตัวขึ้น ถ่ายรูปขึ้น; มีเหตุผลสมควร เช่น ฟังขึ้น, ถ้าใช้ในความปฏิเสธ เช่น เถียงไม่ขึ้น หมายความว่า เถียงไม่ชนะ.

 ภาพประกอบ

 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า go up ประเภท V ตัวอย่าง ขณะที่ธงกำลังขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนทุกคนต้องยืนตรงเคารพธงชาติ เพิ่มเติม ไปสู่เบี้องบน เบื้องสูง, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า depend on ประเภท V ตัวอย่าง นฤมลต้องการลางานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะอนุมัติหรือไม่ เพิ่มเติม อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า grow ประเภท V ตัวอย่าง หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด เพิ่มเติม อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า get on ประเภท V ตัวอย่าง เช้านี้สมชายขึ้นรถของบริษัทไม่ทันเลยต้องขึ้นรถเมล์มาเอง เพิ่มเติม เดินทางไปหรือมาด้วยพาหนะต่างๆ หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า come into being ประเภท V ตัวอย่าง สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย เพิ่มเติม มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า increase ประเภท V ตัวอย่าง เจ้าของร้านขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนมาสูงกว่าที่เคยเป็น เพิ่มเติม เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า more ประเภท ADV ตัวอย่าง เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ เพิ่มเติม เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม หมวด ADV
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า develop ประเภท V เพิ่มเติม มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า be lucky ประเภท V ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็ดีไปหมด เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า ascending ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า increasingly ประเภท ADV ตัวอย่าง เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ เพิ่มเติม เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม หมวด ADV
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า ascendant ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า be in luck ประเภท V ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็รวยไปหมด เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล หมวด V
 • ขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้น แปลว่า be tenable ประเภท ADV ตัวอย่าง เหตุผลของเขาฟังไม่ขึ้นเลย เพิ่มเติม อย่างมีเหตุผลสมควร หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขึ้น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"