EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

more

ADV

แปลว่า ขึ้น

ตัวอย่าง เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ

เพิ่มเติม เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม

แปลว่า นานขึ้น, นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น

แปลว่า กว่า

ตัวอย่าง คนน้องสูงกว่าคนพี่มาก

เพิ่มเติม เป็นคำใช้เปรียบเทียบในการประมาณ

แปลว่า ยิ่ง

ตัวอย่าง ผมรักคุณยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้

เพิ่มเติม อย่างมากมาย, อย่างแท้จริง

แปลว่า ยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย

ADJ

แปลว่า มากกว่า

แปลว่า มากกว่า

DET

แปลว่า มากกว่า, ยิ่งกว่า

N

แปลว่า จำนวนที่มากกว่า, จำนวนที่มากขึ้น

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย more

  1. ขึ้น หมายถึง ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง; เพิ่มหรือทําให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ราคาขึ้น ภาษีขึ้น; เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่; เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทําเนียบ; เอ่ยคําหยาบออกมาด้วยความโกรธ เช่น ขึ้นมึง ขึ้นกู; เกิด, มี, เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น; นิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก; อยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ; อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น; ฟู เช่น ขนมขึ้น; แรกปรากฏจากขอบฟ้า เช่น ตะวันขึ้น; งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น; มีโชค จะทําอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น; ก่ง เช่น ขึ้นธนู; ขึง เช่น ขึ้นกลอง ขึ้นฆ้อง; เริ่มเดินเป็นครั้งแรก เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน; ทําให้เป็นรูปร่าง เช่น ขึ้นรูป ขึ้นกระบุง; เอาเช็คเป็นต้นไปขอรับเป็นตัวเงินจากธนาคาร เรียกว่า ขึ้นเงิน; เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง; (ปาก) แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น. น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า.

 ภาพประกอบ

  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า ขึ้น ประเภท ADV ตัวอย่าง เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ เพิ่มเติม เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม หมวด ADV
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า มากกว่า ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า นานขึ้น, นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น ประเภท ADV หมวด ADV
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า กว่า ประเภท ADV ตัวอย่าง คนน้องสูงกว่าคนพี่มาก เพิ่มเติม เป็นคำใช้เปรียบเทียบในการประมาณ หมวด ADV
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า มากกว่า, ยิ่งกว่า ประเภท DET หมวด DET
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า ยิ่ง ประเภท ADV ตัวอย่าง ผมรักคุณยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ เพิ่มเติม อย่างมากมาย, อย่างแท้จริง หมวด ADV
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า มากกว่า ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า ยิ่งขึ้น ประเภท ADV ตัวอย่าง เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย หมวด ADV
  • more แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ more แปลว่า จำนวนที่มากกว่า, จำนวนที่มากขึ้น ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

M.R make someone drunken manual mark melodious mention middle-aged person misfortune Miss moat more and more move slowly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "more"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"