EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

be lucky

V

แปลว่า ขึ้น

ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็ดีไปหมด

เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล

แปลว่า เคราะห์ดี

ตัวอย่าง คนเจ็บเคราะห์ดีเพราะมีผู้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตไว้ได้

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย be lucky

  1. ขึ้น หมายถึง ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง; เพิ่มหรือทําให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ราคาขึ้น ภาษีขึ้น; เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่; เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทําเนียบ; เอ่ยคําหยาบออกมาด้วยความโกรธ เช่น ขึ้นมึง ขึ้นกู; เกิด, มี, เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น; นิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก; อยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ; อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น; ฟู เช่น ขนมขึ้น; แรกปรากฏจากขอบฟ้า เช่น ตะวันขึ้น; งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น; มีโชค จะทําอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น; ก่ง เช่น ขึ้นธนู; ขึง เช่น ขึ้นกลอง ขึ้นฆ้อง; เริ่มเดินเป็นครั้งแรก เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน; ทําให้เป็นรูปร่าง เช่น ขึ้นรูป ขึ้นกระบุง; เอาเช็คเป็นต้นไปขอรับเป็นตัวเงินจากธนาคาร เรียกว่า ขึ้นเงิน; เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง; (ปาก) แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น. น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า.

 ภาพประกอบ

  • be lucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be lucky แปลว่า ขึ้น ประเภท V ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็ดีไปหมด เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล หมวด V
  • be lucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be lucky แปลว่า เคราะห์ดี ประเภท V ตัวอย่าง คนเจ็บเคราะห์ดีเพราะมีผู้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตไว้ได้ หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be rich bet blame get a lucky break lucky lucky dip lucky dog lucky man lucky number strike it lucky thank one's lucky stars

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "be lucky"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"