EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

be in luck

V

แปลว่า ขึ้น

ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็รวยไปหมด

เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล

แปลว่า มือขึ้น

ตัวอย่าง เขากำลังมือขึ้นเล่นได้ตั้งหมื่นในชั่วสิบนาที

เพิ่มเติม เจริญก้าวหน้า, มีโชคดีในการพนัน

IDM

แปลว่า โชคดี, มีโชค

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย be in luck

  1. ขึ้น หมายถึง ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง; เพิ่มหรือทําให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ราคาขึ้น ภาษีขึ้น; เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่; เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทําเนียบ; เอ่ยคําหยาบออกมาด้วยความโกรธ เช่น ขึ้นมึง ขึ้นกู; เกิด, มี, เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น; นิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก; อยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ; อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น; ฟู เช่น ขนมขึ้น; แรกปรากฏจากขอบฟ้า เช่น ตะวันขึ้น; งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น; มีโชค จะทําอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น; ก่ง เช่น ขึ้นธนู; ขึง เช่น ขึ้นกลอง ขึ้นฆ้อง; เริ่มเดินเป็นครั้งแรก เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน; ทําให้เป็นรูปร่าง เช่น ขึ้นรูป ขึ้นกระบุง; เอาเช็คเป็นต้นไปขอรับเป็นตัวเงินจากธนาคาร เรียกว่า ขึ้นเงิน; เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง; (ปาก) แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น. น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า.

 ภาพประกอบ

  • be in luck แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be in luck แปลว่า ขึ้น ประเภท V ตัวอย่าง ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็รวยไปหมด เพิ่มเติม มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล หมวด V
  • be in luck แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be in luck แปลว่า โชคดี, มีโชค ประเภท IDM หมวด IDM
  • be in luck แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be in luck แปลว่า มือขึ้น ประเภท V ตัวอย่าง เขากำลังมือขึ้นเล่นได้ตั้งหมื่นในชั่วสิบนาที เพิ่มเติม เจริญก้าวหน้า, มีโชคดีในการพนัน หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame in luck luck one's luck be in

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "be in luck"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"