EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

depend on

V

แปลว่า ขึ้น

ตัวอย่าง นฤมลต้องการลางานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะอนุมัติหรือไม่

เพิ่มเติม อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น

แปลว่า ขึ้นอยู่กับ

ตัวอย่าง การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

แปลว่า พึ่งใบบุญ

ตัวอย่าง ผมก็ได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อที่วัดนี้มาตั้งแต่เด็ก

เพิ่มเติม มาอาศัยขอความช่วยเหลืออยู่ใต้อำนาจหรือบารมี

แปลว่า พึ่ง

ตัวอย่าง ก่อนที่จะพึ่งใคร เราจะต้องช่วยตัวเองก่อน

เพิ่มเติม อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ

แปลว่า พึ่งพาอาศัย

ตัวอย่าง ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วนั้นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ ด้วย

เพิ่มเติม ช่วยซึ่งกันและกัน, เป็นที่พึ่งให้กัน

แปลว่า พึ่งพิง

ตัวอย่าง เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เห็นจะพึ่งพิงได้

เพิ่มเติม อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ

แปลว่า พึ่งพา

ตัวอย่าง คนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารมาก ผู้คนมักเข้าไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือ

เพิ่มเติม อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ

แปลว่า ฝากผี

ตัวอย่าง ป้าเห็นจะต้องฝากผีกับหลานเสียแล้ว นอกนั้นก็มองไม่เห็นใครจริงๆ

เพิ่มเติม มอบหมายให้ช่วยทำศพให้

แปลว่า ขึ้นอยู่

ตัวอย่าง เด็กๆ จะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับคำอนุญาตของผู้ปกครอง

เพิ่มเติม อ้างอิงอยู่กับสิ่งนั้น

PHRV

แปลว่า มั่นใจได้, แน่ใจได้, แน่นอน

แปลว่า เชื่อใจใน, ไว้วางใจใน

แปลว่า แปรตาม, เปลี่ยนไปตาม

แปลว่า ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย depend on

 1. ขึ้น หมายถึง ก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง; เพิ่มหรือทําให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ราคาขึ้น ภาษีขึ้น; เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่; เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทําเนียบ; เอ่ยคําหยาบออกมาด้วยความโกรธ เช่น ขึ้นมึง ขึ้นกู; เกิด, มี, เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น; นิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก; อยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ; อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น; ฟู เช่น ขนมขึ้น; แรกปรากฏจากขอบฟ้า เช่น ตะวันขึ้น; งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น; มีโชค จะทําอะไรก็ประสบผล เช่น มือขึ้น ชะตาขึ้น; ก่ง เช่น ขึ้นธนู; ขึง เช่น ขึ้นกลอง ขึ้นฆ้อง; เริ่มเดินเป็นครั้งแรก เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน; ทําให้เป็นรูปร่าง เช่น ขึ้นรูป ขึ้นกระบุง; เอาเช็คเป็นต้นไปขอรับเป็นตัวเงินจากธนาคาร เรียกว่า ขึ้นเงิน; เอาเข้าเก็บไว้ เช่น ขึ้นคลัง; (ปาก) แล่นไปตามทางจากใต้ไปเหนือ เช่น รถขึ้น ขาขึ้น. น. ข้างขึ้น เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า.

 ภาพประกอบ

 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า ขึ้น ประเภท V ตัวอย่าง นฤมลต้องการลางานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะอนุมัติหรือไม่ เพิ่มเติม อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า ขึ้นอยู่กับ ประเภท V ตัวอย่าง การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า พึ่งใบบุญ ประเภท V ตัวอย่าง ผมก็ได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อที่วัดนี้มาตั้งแต่เด็ก เพิ่มเติม มาอาศัยขอความช่วยเหลืออยู่ใต้อำนาจหรือบารมี หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า มั่นใจได้, แน่ใจได้, แน่นอน ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า พึ่ง ประเภท V ตัวอย่าง ก่อนที่จะพึ่งใคร เราจะต้องช่วยตัวเองก่อน เพิ่มเติม อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า เชื่อใจใน, ไว้วางใจใน ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า แปรตาม, เปลี่ยนไปตาม ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า พึ่งพาอาศัย ประเภท V ตัวอย่าง ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วนั้นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ ด้วย เพิ่มเติม ช่วยซึ่งกันและกัน, เป็นที่พึ่งให้กัน หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า พึ่งพิง ประเภท V ตัวอย่าง เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เห็นจะพึ่งพิงได้ เพิ่มเติม อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา ประเภท PHRV หมวด PHRV
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า พึ่งพา ประเภท V ตัวอย่าง คนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารมาก ผู้คนมักเข้าไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือ เพิ่มเติม อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า ฝากผี ประเภท V ตัวอย่าง ป้าเห็นจะต้องฝากผีกับหลานเสียแล้ว นอกนั้นก็มองไม่เห็นใครจริงๆ เพิ่มเติม มอบหมายให้ช่วยทำศพให้ หมวด V
 • depend on แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ depend on แปลว่า ขึ้นอยู่ ประเภท V ตัวอย่าง เด็กๆ จะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับคำอนุญาตของผู้ปกครอง เพิ่มเติม อ้างอิงอยู่กับสิ่งนั้น หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

daybreak decorative naga deviate diamond-shaped kite dig dirty disguise dislike dividend down payment drift dry out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "depend on"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"