EN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. abandon to
  แปลว่า ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, จมอยู่กับ
 2. abase oneself
  แปลว่า นอบน้อม, ถ่อมตน
 3. abbreviate to
  แปลว่า ย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น
 4. abet in
  แปลว่า ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด), ช่วย, ทำให้รอดพ้น
 5. abide at
  แปลว่า พัก, อาศัย, อยู่
 6. abide by
  แปลว่า ยอมปฎิบัติตาม, ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง
 7. abide in
  แปลว่า พัก (คำเก่า), อาศัย, อยู่
 8. abide with
  แปลว่า อยู่กับ (คำเก่า)
 9. abound in
  แปลว่า มีมากมาย, มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย
 10. abound with
  แปลว่า เต็มไปด้วย
 11. abscond from
  แปลว่า แอบหนี, หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
 12. abscond with
  แปลว่า ขโมย, หอบหนี, ลัก
 13. absent from
  แปลว่า ไม่มา, ไม่เข้าร่วม, ขาด (เรียน, ประชุมหรืออื่นๆ)
 14. absolve from
  แปลว่า ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
 15. absolve of
  แปลว่า ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
 16. absorb in
  แปลว่า หมกมุ่น, จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
 17. absorb into
  แปลว่า รวมเข้าเป็น, ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น
 18. absorb into
  แปลว่า ดูดซึม, ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
 19. abstain from
  แปลว่า ละเว้นจาก, ละเว้น, หลีกเลี่ยง
 20. abstract from
  แปลว่า สรุป, ย่อจาก, ย่อมาจาก, สรุปจาก
 21. abut against
  แปลว่า ติดกับ, ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
 22. abut on
  แปลว่า ติดกับ, ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
 23. accede to
  แปลว่า ยอมทำตาม, ยอมรับ, ยินยอมรับ
 24. accept as
  แปลว่า ยอมรับว่า, ยอมรับ
 25. acclimatize to
  แปลว่า ปรับตัวเข้ากับ, ทำให้ชินกับ, ปรับตัว
 26. accommodate to
  แปลว่า ปรับให้เข้ากับ, เปลี่ยนให้เหมาะกับ
 27. accommodate with
  แปลว่า เตรียมไว้ให้, จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
 28. accompany with
  แปลว่า ทำพร้อมกับ, เกิดพร้อมกับ
 29. accord with
  แปลว่า เข้ากันกับ, เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
 30. account for
  แปลว่า อธิบาย, ให้เหตุผลสำหรับ, เป็นเหตุผลของ
 31. account for
  แปลว่า ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
 32. account for
  แปลว่า ฆ่า, ยิง, จับ (สัตว์, คน, เครื่องบิน)
 33. account to
  แปลว่า ตอบคำถาม, ตอบ
 34. accredit to
  แปลว่า ถือว่าเป็นของ, สมควรเป็นของ
 35. accredit with
  แปลว่า รับรองว่าเป็น, เชื่อถือว่าเป็น
 36. accrue to
  แปลว่า พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), เพิ่มมากขึ้น
 37. accuse of
  แปลว่า กล่าวหาว่า, กล่าวหา
 38. accustom to
  แปลว่า เคยชินกับ, ชินกับ, ทำให้ชินกับ
 39. ache for
  แปลว่า เวทนา, สงสาร
 40. acknowledge as
  แปลว่า ยอมรับว่าเป็น, ยอมรับ
 41. acquaint with
  แปลว่า ทำให้คุ้นเคยกับ, เคยชินกับ
 42. acquiesce in
  แปลว่า เห็นพ้องกับ, เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย
 43. acquiesce to
  แปลว่า เห็นพ้องกับ, เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย
 44. acquit of
  แปลว่า ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)
 45. act as
  แปลว่า แสดงเป็น, แสดงตัวเป็น, ทำราวกับเป็น, ทำตัวเป็น, ทำหน้าที่เป็น
 46. act for
  แปลว่า ทำหน้าที่แทน, ทำแทน, แทน
 47. act on
  แปลว่า มีผลต่อ
 48. act on
  แปลว่า ทำตาม, ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
 49. act out
  แปลว่า แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา
 50. act up
  แปลว่า มีอาการมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), เจ็บมากขึ้น, ปวดยิ่งขึ้น
 51. act up to
  แปลว่า ทำตาม, ปฏิบัติตาม
 52. act upon
  แปลว่า มีผลต่อ
 53. act upon
  แปลว่า ทำตาม, ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
 54. adapt as
  แปลว่า ดัดแปลงให้เป็น, ปรับเปลี่ยนให้เป็น
 55. adapt for
  แปลว่า ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
 56. adapt from
  แปลว่า ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
 57. adapt to
  แปลว่า ปรับให้เข้ากับ, ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ
 58. add in
  แปลว่า เพิ่มเข้าไป, ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
 59. add on
  แปลว่า เพิ่มเข้าไป, ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
 60. add to
  แปลว่า เพิ่ม, ต่อเติม, ใส่เพิ่มให้กับ
 61. add together
  แปลว่า รวม, บวก
 62. add up
  แปลว่า ทำให้รวมกัน
 63. add up
  แปลว่า น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ), น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
 64. add up to
  แปลว่า รวมกันเป็น, รวมแล้วคือ
 65. add up to
  แปลว่า เทียบเท่า, เท่ากับ, หมายถึง
 66. addict to
  แปลว่า ชอบมาก, หลงใหล
 67. addict to
  แปลว่า ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ), ติดยา, ชอบมาก
 68. address oneself to
  แปลว่า ง่วนอยู่กับ, วุ่นอยู่กับ, ยุ่งอยู่กับ
 69. address oneself to
  แปลว่า พูดกับ
 70. address to
  แปลว่า จ่าหน้าซองถึง, เขียนถึง
 71. address to
  แปลว่า ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง
 72. adhere to
  แปลว่า ติดอยู่กับ
 73. adhere to
  แปลว่า ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม
 74. adjourn for
  แปลว่า เลื่อนไปเพื่อ
 75. adjourn to
  แปลว่า ย้ายไป (สถานที่), เปลี่ยนที่เป็น, เปลี่ยนเป็น
 76. adjourn to
  แปลว่า เลื่อนออกไป (เวลา), เปลี่ยนเวลาเป็น, เปลี่ยนเป็น
 77. adjudicate in
  แปลว่า ตัดสิน, พิพากษา
 78. adjudicate on
  แปลว่า ตัดสิน, พิพากษา
 79. adjust to
  แปลว่า เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
 80. adjust to
  แปลว่า เคยชินกับ, ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
 81. administer to
  แปลว่า ให้ (บางสิ่ง) กับ
 82. admit of
  แปลว่า ยอมให้, อนุญาต
 83. admit to
  แปลว่า สารภาพผิดกับ, ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด
 84. admit to
  แปลว่า อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), ยอมให้เข้า
 85. adopt as
  แปลว่า ยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม, ยอมรับเป็นลูก, ยอมรับ
 86. adopt as
  แปลว่า เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
 87. adorn with
  แปลว่า ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า, ประดับประดา
 88. advance on
  แปลว่า บุก, โจมตี, รุกราน, เข้าตี
 89. advance to
  แปลว่า มาถึง, ไปถึง, มุ่งสู่
 90. advance towards
  แปลว่า มุ่งหน้าสู่, มุ่งสู่
 91. advance towards
  แปลว่า เริ่มเข้าสู่สภาพ, กลายเป็น
 92. advance upon
  แปลว่า บุก, โจมตี, รุกราน, เข้าตี
 93. advert to
  แปลว่า พูดถึง, เอ่ยถึง, พูด, บอก, กล่าว
 94. advertise for
  แปลว่า ประกาศรับ, โฆษณา (เพื่อรับสมัคร)
 95. advise about
  แปลว่า แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, แนะให้ปฏิบัติ
 96. advise of
  แปลว่า แจ้งให้ทราบ, ให้ข้อมูล
 97. advise on
  แปลว่า แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น
 98. advise with
  แปลว่า ปรึกษาหารือ, ปรึกษา
 99. affiliate to
  แปลว่า เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice), เข้าเป็นสมาชิก
 100. affiliate with
  แปลว่า เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice), เข้าเป็นสมาชิก

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ PHRV"