EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

find

VT

แปลว่า พบ (ยังมีอยู่), ดำรงอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า พบ (โดยบังเอิญ), เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ

Posted on by Admin

แปลว่า หา, ค้นหา, ตามหา

Posted on by Admin

แปลว่า รู้สึก (ความพึงพอใจ), สัมผัสรู้, สำนึก

Posted on by Admin

N

แปลว่า สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ

Posted on by Admin

V

แปลว่า พบ

ตัวอย่าง จากการทดสอบพบว่าดิสค์หน้าเดียวจะมีความจุ 3979 จุดต่อเรเดียน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ตัดสิน (ในศาล), ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พบ หมายถึง:

  1. ก. เห็น (ใช้แก่อาการเห็นซึ่งต่อเนื่องกับกิริยาอื่น เช่น ขุดพบ ค้นพบ ไปพบ หาพบ), ปะ, ประสบ, เจอะ, เจอ, เช่น พบเพื่อน พบอุปสรรค.

 ภาพประกอบ

  • find แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ find แปลว่า พบ (ยังมีอยู่), ดำรงอยู่ ประเภท VT หมวด VT
  • find แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ find แปลว่า พบ (โดยบังเอิญ), เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ ประเภท VT หมวด VT
  • find แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ find แปลว่า สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ ประเภท N หมวด N
  • find แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ find แปลว่า พบ ประเภท V ตัวอย่าง จากการทดสอบพบว่าดิสค์หน้าเดียวจะมีความจุ 3979 จุดต่อเรเดียน หมวด V
  • find แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ find แปลว่า หา, ค้นหา, ตามหา ประเภท VT หมวด VT
  • find แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ find แปลว่า รู้สึก (ความพึงพอใจ), สัมผัสรู้, สำนึก ประเภท VT หมวด VT
  • find แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ find แปลว่า ตัดสิน (ในศาล), ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "find"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"