EN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VI

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VI ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VI

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VI ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. abate
  แปลว่า น้อยลง, ลดลง
 2. abate
  แปลว่า สิ้นสุด
 3. abdicate
  แปลว่า ละเลยหน้าที่
 4. abdicate
  แปลว่า สละราชสมบัติ, สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)
 5. abide
  แปลว่า อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่
 6. abide
  แปลว่า รอคอย
 7. abort
  แปลว่า แท้ง, แท้งลูก, แท้งบุตร
 8. abound
  แปลว่า มากมาย, ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์
 9. abscess
  แปลว่า เป็นฝี
 10. abscond
  แปลว่า หลบหนี, หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ
 11. abstain
  แปลว่า งดเว้น, ละเว้น
 12. abstain
  แปลว่า ไม่ลงคะแนนเสียง, นอนหลับทับสิทธิ์
 13. abut
  แปลว่า ชิด, ติดกัน, จด
 14. accede
  แปลว่า ขึ้นครองอำนาจ, ขึ้นครองราชย์
 15. accede
  แปลว่า ลงนามในสนธิสัญญา
 16. accede
  แปลว่า เห็นด้วย, ยินยอม, ยอมรับ
 17. accelerate
  แปลว่า เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว
 18. accelerate
  แปลว่า เร่งให้เกิดขึ้น
 19. accept
  แปลว่า รับคำเชิญ
 20. accept
  แปลว่า รับภาระ, รับช่วง, รับเอา
 21. acclimate
  แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
 22. acclimatize
  แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
 23. accommodate
  แปลว่า ปรับตัว
 24. accommodate
  แปลว่า บรรลุข้อตกลง
 25. accommodate
  แปลว่า ปรับโฟกัสของตา, ปรับจุดรวมแสงของตา
 26. accompany
  แปลว่า (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, เล่นดนตรีประกอบ
 27. accord
  แปลว่า เห็นด้วย, ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง
 28. account
  แปลว่า ทำรายการบัญชี, ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 29. accrete
  แปลว่า เกิดร่วมกัน
 30. accrue
  แปลว่า เพิ่มขึ้น, พอกพูน, มากขึ้น
 31. accumulate
  แปลว่า เก็บสะสม, สะสม, เก็บ, สั่งสม
 32. ache
  แปลว่า ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์, อยาก
 33. ache
  แปลว่า เจ็บปวด, เจ็บ, ปวด
 34. acidify
  แปลว่า เปลี่ยนเป็นกรด
 35. acknowledge
  แปลว่า ตอบรับ, แจ้งว่าได้รับ
 36. acknowledge
  แปลว่า ขอบคุณ, แสดงความขอบคุณ
 37. acknowledge
  แปลว่า ยอมรับ
 38. acquiesce
  แปลว่า ยอมทำตาม, ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ
 39. act
  แปลว่า ทำหน้าที่เป็น, เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน
 40. act
  แปลว่า ปฏิบัติตัว, ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
 41. act
  แปลว่า แสร้งทำ
 42. act
  แปลว่า แสดง, รับบท, แสดงเป็น
 43. activate
  แปลว่า มีชีวิตชีวา
 44. ad-lib
  แปลว่า แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
 45. adapt
  แปลว่า เหมาะ, กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
 46. add
  แปลว่า คิดผลรวม, รวม, คิดยอดรวม
 47. add
  แปลว่า เติมส่วนผสม, เพิ่มส่วนผสม
 48. add
  แปลว่า รวม, เชื่อม
 49. add
  แปลว่า ทำให้รุนแรงขึ้น, เสริม, เพิ่ม
 50. add
  แปลว่า นำเข้า, เผยแพร่
 51. adhere
  แปลว่า ยึดมั่น, ตั้งมั่น, มุ่งมั่น
 52. adhere
  แปลว่า ติด, ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน
 53. adjoin
  แปลว่า มีเขตแดนติดกัน
 54. adjourn
  แปลว่า ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง), ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)
 55. adjourn
  แปลว่า บอกเลื่อน, เลื่อนออกไป, เลื่อน
 56. adjudicate
  แปลว่า วินิจฉัย, พิจารณา, ตัดสิน
 57. adjust
  แปลว่า ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่
 58. administer
  แปลว่า จัดการ, ดำเนินการ, บริหารงาน
 59. administer
  แปลว่า ดูแล, ให้บริการ
 60. admit
  แปลว่า สารภาพ, รับสารภาพ, ยอมรับผิด
 61. admit
  แปลว่า ยอมรับ, รับ, ยอมรับความจริง
 62. admit
  แปลว่า ยอมให้เข้า, รับเข้าไว้
 63. admix
  แปลว่า คลุกเคล้ากับ, ผสม
 64. advance
  แปลว่า คืบหน้า, รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
 65. advance
  แปลว่า เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
 66. advance
  แปลว่า เคลื่อนไปข้างหน้า
 67. advance
  แปลว่า เพิ่มขึ้น, เพิ่ม
 68. advertise
  แปลว่า ลงโฆษณา
 69. advertise
  แปลว่า ลงประกาศ, แจ้งความ, เสนอข่าว
 70. advise
  แปลว่า แนะนำ, ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ
 71. aestivate
  แปลว่า ผ่านฤดูร้อน
 72. affiliate
  แปลว่า รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, รวมกัน
 73. affirm
  แปลว่า ยืนยัน, รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
 74. age
  แปลว่า มีอายุเพิ่มขึ้น, มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
 75. agglomerate
  แปลว่า จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, เกาะตัว
 76. agglutinate
  แปลว่า เกาะติดกัน
 77. aggress
  แปลว่า ก้าวร้าว
 78. aggress
  แปลว่า เริ่มทะเลาะ, เริ่มก่อเรื่อง, เริ่มต่อสู้
 79. agitate
  แปลว่า ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ปลุกเร้า
 80. agonize
  แปลว่า เป็นกังวล
 81. agonize
  แปลว่า ดิ้นรน
 82. agonize
  แปลว่า เจ็บปวด, เจ็บร้าว, ปวดร้าว
 83. agree
  แปลว่า ลงรอยกัน, สอดคล้องกัน
 84. agree
  แปลว่า ยอมรับ, ยอมรับความจริง
 85. agree
  แปลว่า เข้ากัน, ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
 86. agree
  แปลว่า ตกลง, ยอมรับ, ยินยอม
 87. agree
  แปลว่า ตัดสิน
 88. agree
  แปลว่า เห็นด้วย, เห็นพ้อง
 89. aid
  แปลว่า ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน, สงเคราะห์
 90. ail
  แปลว่า ป่วย, ไม่สบาย, ปวด
 91. aim
  แปลว่า ตั้งเป้า, เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า
 92. aim
  แปลว่า ตั้งใจ, เจตนา, วางแผน
 93. air
  แปลว่า ปล่อยให้อากาศเข้า, เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
 94. air
  แปลว่า ออกอากาศ, กระจายเสียง
 95. alibi
  แปลว่า แก้ตัว
 96. alight
  แปลว่า บินถลาลง, ลงจอด
 97. alight
  แปลว่า เห็นโดยบังเอิญ, พบโดยบังเอิญ
 98. alight
  แปลว่า ลงจากพาหนะ
 99. align
  แปลว่า อยู่ในแนวเดียวกัน
 100. aline
  แปลว่า อยู่ในแนวเดียวกัน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VI"