คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. abandon
  แปลว่า ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป
 2. abandon
  แปลว่า ปล่อยตามอารมณ์
 3. abase
  แปลว่า ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ
 4. abash
  แปลว่า ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน
 5. abate
  แปลว่า ทำให้สิ้นสุด
 6. abate
  แปลว่า ทำให้น้อยลง, บรรเทา, เบาบาง
 7. abbreviate
  แปลว่า ทำให้สั้นลง, ลดลง, ตัดทอน
 8. abbreviate
  แปลว่า ย่อความ
 9. abdicate
  แปลว่า ทำให้สละราชสมบัติ, ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)
 10. abdicate
  แปลว่า ละเลยหน้าที่
 11. abduct
  แปลว่า ลักพาตัว, ฉุดคร่า
 12. abet
  แปลว่า ให้กำลังใจ, กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น
 13. abhor
  แปลว่า เกลียดชัง, เกลียด, ชิงชัง
 14. abide
  แปลว่า ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ
 15. abjure
  แปลว่า บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, สละ
 16. ablate
  แปลว่า ระเหยไป
 17. abnegate
  แปลว่า ละทิ้ง, ล้มเลิก
 18. abolish
  แปลว่า เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ
 19. abominate
  แปลว่า ชิงชัง, เกลียด, ชัง
 20. abort
  แปลว่า ทำให้ล้มเหลว, ไม่เป็นผล
 21. abort
  แปลว่า แท้ง
 22. abrade
  แปลว่า ขัด, ขัดถู
 23. abridge
  แปลว่า ตัดสิทธิ์, ลดทอนสิทธิ์
 24. abridge
  แปลว่า ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้นลง
 25. abrogate
  แปลว่า ยกเลิก, เพิกถอน
 26. absent
  แปลว่า ทำให้ขาด, ไม่เข้าร่วม
 27. absolve
  แปลว่า อภัยโทษ, อภัยบาป, ให้อภัย
 28. absolve
  แปลว่า ประกาศว่าพ้นผิด
 29. absorb
  แปลว่า ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ
 30. absorb
  แปลว่า รวมเข้า, รวมเข้ามา
 31. absorb
  แปลว่า รับรู้, ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
 32. absorb
  แปลว่า ดูดซึม, ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ
 33. absorb
  แปลว่า รับเอา, รับไว้
 34. abstract
  แปลว่า สรุป
 35. abstract
  แปลว่า คิดในเชิงทฤษฎี
 36. abstract
  แปลว่า ลอบเอามา, ขโมย, ล้วงเอา
 37. abstract
  แปลว่า ถอน, ดึง
 38. abuse
  แปลว่า ข่มเหง, รีดนาทาเร้น, ทรมาทรกรรม
 39. abuse
  แปลว่า ใช้ในทางที่ผิด
 40. abuse
  แปลว่า สบประมาท, ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท
 41. abut
  แปลว่า ชิด, ติดกันกับ, จด
 42. accelerate
  แปลว่า เร่งให้เกิดขึ้น
 43. accelerate
  แปลว่า เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว
 44. accent
  แปลว่า เน้น
 45. accent
  แปลว่า ลงเสียงหนัก, ออกเสียงหนัก
 46. accentuate
  แปลว่า พูดเน้น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น
 47. accentuate
  แปลว่า ทำให้เด่น
 48. accept
  แปลว่า ยอมทน
 49. accept
  แปลว่า ยอมรับการตำหนิ, รับผิดชอบ
 50. accept
  แปลว่า รับคำเชิญ
 51. accept
  แปลว่า รับภาระ, รับช่วง, รับเอา
 52. accept
  แปลว่า เชื่อ, ยอมรับว่าจริง
 53. accept
  แปลว่า ต้อนรับ, ยอมรับเข้ากลุ่ม
 54. accept
  แปลว่า เห็นด้วย, เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
 55. accept
  แปลว่า ทำให้ผ่านกระบวนการ
 56. accept
  แปลว่า รับ, ยอมรับ, รับเอามา
 57. access
  แปลว่า เข้า, เข้าไป
 58. access
  แปลว่า ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
 59. acclaim
  แปลว่า สรรเสริญ
 60. acclaim
  แปลว่า โห่ร้อง, เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
 61. acclimate
  แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
 62. acclimatize
  แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
 63. accommodate
  แปลว่า ให้ยืมเงิน
 64. accommodate
  แปลว่า จัดที่อยู่ให้, หาที่อยู่ให้
 65. accommodate
  แปลว่า จัดให้เหมาะ, ทำให้เข้ากับ
 66. accommodate
  แปลว่า บรรลุข้อตกลง
 67. accompany
  แปลว่า ประกอบกับ, ร่วมกับ
 68. accompany
  แปลว่า (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, เล่นดนตรีประกอบ
 69. accompany
  แปลว่า ไปเป็นเพื่อน, ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย
 70. accomplish
  แปลว่า ทำสำเร็จ, ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล
 71. accord
  แปลว่า ให้, มอบ, ทำให้
 72. accord
  แปลว่า เห็นด้วย, ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง
 73. accost
  แปลว่า ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), เข้าไปทัก
 74. accost
  แปลว่า เสนอขายตัว
 75. account
  แปลว่า พิจารณา, ประเมินค่า
 76. accouter
  แปลว่า สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร
 77. accoutre
  แปลว่า สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร
 78. accredit
  แปลว่า แต่งตั้ง, เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้
 79. accredit
  แปลว่า แต่งตั้งให้เป็นฑูต
 80. accredit
  แปลว่า ให้การยอมรับนับถือ, ให้เกียรติว่า
 81. accrete
  แปลว่า ทำให้เกิดร่วมกัน
 82. accrue
  แปลว่า ทำให้เพิ่มขึ้น, ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
 83. accumulate
  แปลว่า เก็บสะสม, สะสม, เก็บ, สั่งสม
 84. accuse
  แปลว่า กล่าวหา, กล่าวโทษ, ปรักปรำ
 85. accuse
  แปลว่า ฟ้องร้อง, ฟ้องศาล
 86. accustom
  แปลว่า ทำให้คุ้นเคย, ทำใหเคยชิน
 87. ace
  แปลว่า ชนะด้วยลูกเสิร์ฟ
 88. ace
  แปลว่า เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
 89. ace
  แปลว่า ตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ), ตีโฮลอินวัน
 90. achieve
  แปลว่า สำเร็จ, สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ
 91. acidify
  แปลว่า ทำให้เป็นกรด
 92. acknowledge
  แปลว่า ตอบรับ, แจ้งว่าได้รับ
 93. acknowledge
  แปลว่า ยอมรับ
 94. acknowledge
  แปลว่า ขอบคุณ, แสดงความขอบคุณ
 95. acquaint
  แปลว่า ทำให้คุ้นเคย
 96. acquaint
  แปลว่า แนะนำ
 97. acquire
  แปลว่า ได้รับ, ได้, ได้มา
 98. acquit
  แปลว่า ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน, ทำให้ปราศจากภาระ
 99. acquit
  แปลว่า ประพฤติตัว
 100. acquit
  แปลว่า จ่ายคืน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ VT"