EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

fear

N

แปลว่า ความหวั่นไหว

ตัวอย่าง เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท

Posted on by Admin

แปลว่า ความกลัว, ความเกรงกลัว, ความตกใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ความเกรงกลัว

ตัวอย่าง การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก

Posted on by Admin

V

แปลว่า กริ่งเกรง

ตัวอย่าง ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา

Posted on by Admin

แปลว่า กลัว

ตัวอย่าง เขาถอยกรูดกลัวว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนัขบ้าและจะตรงเข้ามาทำร้ายเขา

เพิ่มเติม รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย

Posted on by Admin

แปลว่า หงอ

ตัวอย่าง หากหมาย่อขาคู่หลังเตี้ยลงเรี่ยพื้น หางตกหยุดแกว่งหมายความว่าเขา“หงอ”ยอมจำนน

เพิ่มเติม กลัวจนตัวงอ

Posted on by Admin

แปลว่า พรั่น

ตัวอย่าง ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา

เพิ่มเติม รู้สึกหวั่นกลัว

Posted on by Admin

แปลว่า เกรง

ตัวอย่าง บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ

เพิ่มเติม นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง

Posted on by Admin

แปลว่า ครั่นคร้าม

ตัวอย่าง อุปสรรคใดๆ เขาไม่เคยครั่นคร้าม

Posted on by Admin

แปลว่า ระย่อ

เพิ่มเติม ไม่คิดสู้หรือขาดกำลังใจเพราะกลัว

Posted on by Admin

แปลว่า ย่อแหยง

Posted on by Admin

แปลว่า หัวหด

ตัวอย่าง แค่ได้ยินกิตติศัพท์ความน่ากลัวของเจ้าโจรผู้ร้ายชาวบ้านก็กลัวหัวหดไปตามๆ กัน

Posted on by Admin

แปลว่า ประหวั่น

ตัวอย่าง เขาไม่เคยประหวั่นผู้ใด

Posted on by Admin

แปลว่า หวาดกลัว

ตัวอย่าง ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย

เพิ่มเติม สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย

Posted on by Admin

แปลว่า หย็อง

ตัวอย่าง แค่เห็นคู่ต่อสู้ เขาก็หย็องเสียแล้ว

Posted on by Admin

แปลว่า แสยง

ตัวอย่าง คนที่ยังจำเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดียังอดรู้สึกแสยงไม่ได้ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยตกอกตกใจเท่านี้มาก่อน

Posted on by Admin

แปลว่า พรั่นพรึง

ตัวอย่าง ปัญหาอุปสรรคที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าอาจจะดูเป็นเรื่องหนักหนาจนบางคนพรั่นพรึง

เพิ่มเติม รู้สึกหวั่นกลัว

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กลัว, ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้กลัว, ทำให้หวั่นเกรง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กริ่งเกรง หมายถึง:

 1. ก. ระแวงกลัวไป.

พจนานุกรมไทย กลัว หมายถึง:

 1. [กฺลัว] ก. รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว เช่น กลัวบาป กลัวถูกติเตียน, รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย เช่น กลัวเสือ กลัวไฟไหม้.

พจนานุกรมไทย ครั่นคร้าม หมายถึง:

 1. ก. เกรงขาม, รู้สึกพรั่นพรึง, สะทกสะท้านด้วยความกลัว.

พจนานุกรมไทย ประหวั่น หมายถึง:

 1. ก. พรั่นใจ.

พจนานุกรมไทย พรั่น หมายถึง:

 1. [พฺรั่น] ก. รู้สึกหวั่นกลัว เช่น พรั่นใจ.

พจนานุกรมไทย พรั่นพรึง หมายถึง:

 1. ก. นึกหวาดหวั่น, นึกพรั่นใจ.

พจนานุกรมไทย ย่อแหยง หมายถึง:

 1. [-แหฺยง] ก. เกรงกลัว.

พจนานุกรมไทย ระย่อ หมายถึง:

 1. ก. ขยาด, ครั่นคร้าม, ไม่กล้าสู้, ไม่มีกำลังใจจะสู้.

พจนานุกรมไทย หงอ หมายถึง:

 1. ว. อาการที่กลัวจนตัวงอ, อาการที่กลัวลานหรือครั่นคร้ามไม่กล้าสู้, ในคำว่า กลัวหงอ, ใช้ว่า หงอก๋อ ก็มี.

พจนานุกรมไทย หย็อง หมายถึง:

 1. ก. ทําให้เป็นฝอยฟู ๆ เช่น เอาเนื้อหมูไปหย็อง, เรียกเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ทําให้เป็นฝอยฟู ๆ ว่า หมูหย็อง ไก่หย็อง.

 2. ก. กลัว, ไม่สู้, หวาดกลัว, เช่น พอเห็นคู่ต่อสู้ก็หย็องเสียแล้ว. ว. มีอาการหวาดกลัว เช่น พอถูกขู่เข้าหน่อยก็ทําท่าหย็อง.

พจนานุกรมไทย หวาดกลัว หมายถึง:

 1. ก. มีความรู้สึกกริ่งเกรง, รู้สึกสะดุ้งกลัว.

พจนานุกรมไทย หัวหด หมายถึง:

 1. ก. กลัวมาก, ขยาด, เช่น ได้ยินแค่ชื่อก็หัวหดแล้ว. ว. ใช้ประกอบกับคำ กลัว ในความว่า กลัวจนหัวหด หมายความว่า กลัวมาก.

พจนานุกรมไทย เกรง หมายถึง:

 1. [เกฺรง] ว. นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง, เช่น เกรงว่าเขาจะเดือดร้อน.

พจนานุกรมไทย แสยง หมายถึง:

 1. [สะแหฺยง] ก. หวาดเกรง เช่น ตับตายหลายเหลือสังขยา ศพสูงเพียงผา แลดูพันฦกนิเห็นแสยง. (สมุทรโฆษ), มักใช้ว่า แหยง.

 ภาพประกอบ

 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ความหวั่นไหว ประเภท N ตัวอย่าง เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท หมวด N
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า กริ่งเกรง ประเภท V ตัวอย่าง ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า กลัว ประเภท V ตัวอย่าง เขาถอยกรูดกลัวว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนัขบ้าและจะตรงเข้ามาทำร้ายเขา เพิ่มเติม รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า หงอ ประเภท V ตัวอย่าง หากหมาย่อขาคู่หลังเตี้ยลงเรี่ยพื้น หางตกหยุดแกว่งหมายความว่าเขา“หงอ”ยอมจำนน เพิ่มเติม กลัวจนตัวงอ หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า พรั่น ประเภท V ตัวอย่าง ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา เพิ่มเติม รู้สึกหวั่นกลัว หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ความกลัว, ความเกรงกลัว, ความตกใจ ประเภท N หมวด N
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า เกรง ประเภท V ตัวอย่าง บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ เพิ่มเติม นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ครั่นคร้าม ประเภท V ตัวอย่าง อุปสรรคใดๆ เขาไม่เคยครั่นคร้าม หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ระย่อ ประเภท V เพิ่มเติม ไม่คิดสู้หรือขาดกำลังใจเพราะกลัว หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ย่อแหยง ประเภท V หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า กลัว, ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น ประเภท VI หมวด VI
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า หัวหด ประเภท V ตัวอย่าง แค่ได้ยินกิตติศัพท์ความน่ากลัวของเจ้าโจรผู้ร้ายชาวบ้านก็กลัวหัวหดไปตามๆ กัน หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ความเกรงกลัว ประเภท N ตัวอย่าง การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก หมวด N
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ประหวั่น ประเภท V ตัวอย่าง เขาไม่เคยประหวั่นผู้ใด หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า ทำให้กลัว, ทำให้หวั่นเกรง ประเภท VT หมวด VT
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า หวาดกลัว ประเภท V ตัวอย่าง ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย เพิ่มเติม สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า หย็อง ประเภท V ตัวอย่าง แค่เห็นคู่ต่อสู้ เขาก็หย็องเสียแล้ว หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า แสยง ประเภท V ตัวอย่าง คนที่ยังจำเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดียังอดรู้สึกแสยงไม่ได้ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยตกอกตกใจเท่านี้มาก่อน หมวด V
 • fear แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fear แปลว่า พรั่นพรึง ประเภท V ตัวอย่าง ปัญหาอุปสรรคที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าอาจจะดูเป็นเรื่องหนักหนาจนบางคนพรั่นพรึง เพิ่มเติม รู้สึกหวั่นกลัว หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "fear"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"