ภาษาอังกฤษ

cancel

V

แปลว่า บอกเลิก

ตัวอย่าง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา

Posted on by Admin

แปลว่า ฆ่า

ตัวอย่าง เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ

Posted on by Admin

แปลว่า ล้ม

Posted on by Admin

แปลว่า พับ

ตัวอย่าง เขาต้องพับโครงการร้านอาหารไว้ก่อน เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้จะดี

เพิ่มเติม เลิกล้ม, ยกเลิก, เลิกไป

Posted on by Admin

แปลว่า ยกเลิก

ตัวอย่าง นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า ล้ม

Posted on by Admin

แปลว่า ล้ม

Posted on by Admin

แปลว่า พับไป

ตัวอย่าง กิจการส่งออกของเขาเป็นอันพับไป เพราะเขาป่วยหนักมาก

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ยกเลิก

Posted on by Admin

N

แปลว่า การยกเลิก

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ยกเลิก

Posted on by Admin

แปลว่า ลบทิ้ง, ตัดทิ้ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฆ่า หมายถึง:

 1. ก. ทําให้ตาย เช่น ฆ่าคน ฆ่าสัตว์; ทำให้หมดไป, ทำให้สิ้นไป, เช่น ฆ่าเวลา ฆ่ากลิ่น ฆ่าข้อความ.

พจนานุกรมไทย ล้ม หมายถึง:

 1. ก. กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง เช่น ต้นไม้ล้ม ล้มตัวลงนอน ตึกล้ม, ทำให้มีอาการเช่นนั้น เช่น ล้มจอมปลวก ถูกผลักล้มลง, ตั้งอยู่ไม่ได้ เช่น กิจการล้ม ธนาคารล้ม โรงเรียนล้ม; ฆ่า เช่น ล้มวัว ล้มควาย, ตาย เช่น ช้างล้ม, ตัดโค่น เช่น ล้มกอไผ่; สมยอมหรือทำให้สมยอมกันในทางที่ไม่สุจริต เช่น ล้มคดี ล้มมวย. ว. ที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง เช่น ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม; ที่สมยอมกันในทางไม่สุจริต เช่น มวยล้ม.

พจนานุกรมไทย พับ หมายถึง:

 1. น. เรียกลักษณะผ้าหรือกระดาษที่พับไว้ เช่น ซื้อผ้าในพับ. ก. ทบ เช่น พับผ้า พับกระดาษ, หักทบ เช่น พับมีด, คู้เข้า เช่น นั่งพับขา; สิ้นกําลังทรงตัว เช่น คอพับ; ตัดบัญชีเป็นสูญ เช่น เป็นพับไป. ว. ที่ทบหรือหักทบเข้าด้วยกัน เช่น ผ้าพับ มีดพับ.

พจนานุกรมไทย ยกเลิก หมายถึง:

 1. ก. เพิกถอน, ไม่ใช้ต่อไป.

ภาพประกอบ

 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • cancel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "cancel แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"