EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

worship

N

แปลว่า พิธีบวงสรวง, พิธีสักการะบูชา, พิธีกราบไหว้

Posted on by Admin

แปลว่า การบวงสรวง

ตัวอย่าง มนุษย์หินใหม่บางเผ่ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยแพะและแกะ

เพิ่มเติม การบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า ปฏิบัติบูชา

ตัวอย่าง ปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ

เพิ่มเติม แสดงความเคารพ ยกย่อง โดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน

Posted on by Admin

แปลว่า อัจนา

เพิ่มเติม การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ

Posted on by Admin

V

แปลว่า กราบไหว้

ตัวอย่าง บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว

เพิ่มเติม การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น

Posted on by Admin

แปลว่า นมัสการ

ตัวอย่าง ชมรมของเราตั้งใจจะไปนมัสการพระพุทธรูปที่วัดหยวนทง

เพิ่มเติม การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้

Posted on by Admin

แปลว่า บูชา

ตัวอย่าง หล่อนบูชาความกล้าและความเสียสละของเขาอย่างที่จะไม่มีวันลืมเลือน

เพิ่มเติม ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือ หรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ

Posted on by Admin

แปลว่า เคารพบูชา

ตัวอย่าง ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์

เพิ่มเติม แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส

Posted on by Admin

แปลว่า เทอดทูน

Posted on by Admin

แปลว่า นับถือ

ตัวอย่าง คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ

Posted on by Admin

แปลว่า สักการะ

ตัวอย่าง เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท

เพิ่มเติม บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา

Posted on by Admin

VI

แปลว่า สักการะ, กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า สักการะ, กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า สักการะบูชา

ตัวอย่าง ดิฉันส่งเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ไปยังวิหาร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นมัสการ หมายถึง:

 1. น. การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้; คําที่ใช้ขึ้นต้นและลงท้ายจดหมายที่มีไปถึงพระภิกษุสามเณร. (ป. นมกฺการ; ส. นมสฺการ).

พจนานุกรมไทย นับถือ หมายถึง:

 1. ก. เชื่อถือยึดมั่น เช่น นับถือศาสนา, เคารพ เช่น นับถือผู้หลักผู้ใหญ่, ยกย่อง เช่น นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์, ใช้เป็นคําลงท้ายจดหมายแสดงความสุภาพว่า ด้วยความนับถือ หรือ ขอแสดงความนับถือ.

พจนานุกรมไทย บูชา หมายถึง:

 1. ก. แสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้ บูชาฝีมือ. (ป., ส. ปูชา).

พจนานุกรมไทย ปฏิบัติบูชา หมายถึง:

 1. น. การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน, คู่กับ อามิสบูชา ซึ่งเป็นการบูชาด้วยสิ่งของ.

พจนานุกรมไทย อัจนา หมายถึง:

 1. [อัดจะ-] น. การเซ่นสรวง, การถวาย, การบูชานับถือ. (ป. อจฺจนา).

 ภาพประกอบ

 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า พิธีบวงสรวง, พิธีสักการะบูชา, พิธีกราบไหว้ ประเภท N หมวด N
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า กราบไหว้ ประเภท V ตัวอย่าง บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว เพิ่มเติม การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น หมวด V
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า นมัสการ ประเภท V ตัวอย่าง ชมรมของเราตั้งใจจะไปนมัสการพระพุทธรูปที่วัดหยวนทง เพิ่มเติม การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้ หมวด V
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า บูชา ประเภท V ตัวอย่าง หล่อนบูชาความกล้าและความเสียสละของเขาอย่างที่จะไม่มีวันลืมเลือน เพิ่มเติม ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือ หรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ หมวด V
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า การบวงสรวง ประเภท N ตัวอย่าง มนุษย์หินใหม่บางเผ่ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยแพะและแกะ เพิ่มเติม การบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น หมวด N
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า สักการะ, กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ ประเภท VI หมวด VI
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า สักการะ, กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ ประเภท VT หมวด VT
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า ปฏิบัติบูชา ประเภท N ตัวอย่าง ปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ เพิ่มเติม แสดงความเคารพ ยกย่อง โดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน หมวด N
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า เคารพบูชา ประเภท V ตัวอย่าง ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มเติม แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส หมวด V
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า เทอดทูน ประเภท V หมวด V
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า นับถือ ประเภท V ตัวอย่าง คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ หมวด V
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า สักการะบูชา ประเภท ADJ ตัวอย่าง ดิฉันส่งเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ไปยังวิหาร หมวด ADJ
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า อัจนา ประเภท N เพิ่มเติม การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ หมวด N
 • worship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worship แปลว่า สักการะ ประเภท V ตัวอย่าง เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท เพิ่มเติม บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "worship"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"