EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

request

N

แปลว่า คำวิงวอน

ตัวอย่าง การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน

Posted on by Admin

แปลว่า ความต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า อายาจนะ

Posted on by Admin

แปลว่า คำขอ

ตัวอย่าง การขอลิขสิทธิ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถขอตรวจและยื่นคำขอได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เพิ่มเติม หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อขอให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ยื่น

Posted on by Admin

แปลว่า เพลงที่ถูกขอตามรายการวิทยุหรือในสถานเริงรมย์ (เช่น ไนต์คลับ, บาร์)

Posted on by Admin

แปลว่า การร้องขอ

ตัวอย่าง รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์

เพิ่มเติม การขอเป็นทางการ

Posted on by Admin

แปลว่า คำเรียกร้อง

Posted on by Admin

แปลว่า การขอร้อง, การขอ, คำขอร้อง, การเรียกร้อง

Posted on by Admin

V

แปลว่า ขอประทาน

ตัวอย่าง ผมขอประทานอนุญาตตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 3 ประการนะครับ

Posted on by Admin

แปลว่า ร่ำร้อง

ตัวอย่าง เขาตัดสินใจยินยอมให้คู่ปรับตัวฉกาจเดินทางกลับประเทศได้ตามที่ร่ำร้องมานานกว่า 5 ปี

Posted on by Admin

แปลว่า ขอให้

ตัวอย่าง ผมขอให้ทุกคนใจเย็นๆ ไว้ก่อน แล้วค่อยๆ คิดแก้ไขปัญหา

เพิ่มเติม พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ขอร้อง, ขอ, เรียกร้อง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขอประทาน หมายถึง:

 1. ก. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, (มักใช้นำหน้าคำที่พูดกับผู้ใหญ่).

พจนานุกรมไทย คำขอ หมายถึง:

 1. (กฎ) น. คําซึ่งคู่ความหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียขอให้ศาลมีคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง; หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการเพื่อขอให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ยื่น.

พจนานุกรมไทย ร่ำร้อง หมายถึง:

 1. ก. พร่ำร้องขอ, พูดอยู่บ่อย ๆ, เช่น ลูก ๆ ร่ำร้องจะไปเที่ยวเขาดิน.

พจนานุกรมไทย อายาจนะ หมายถึง:

 1. [-จะนะ] น. การขอร้อง, การวิงวอน, การเชื้อเชิญ. (ป.).

 ภาพประกอบ

 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า คำวิงวอน ประเภท N ตัวอย่าง การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า ความต้องการ ประเภท N หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า ขอประทาน ประเภท V ตัวอย่าง ผมขอประทานอนุญาตตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 3 ประการนะครับ หมวด V
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า ขอร้อง, ขอ, เรียกร้อง ประเภท VT หมวด VT
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า อายาจนะ ประเภท N หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า คำขอ ประเภท N ตัวอย่าง การขอลิขสิทธิ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถขอตรวจและยื่นคำขอได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มเติม หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อขอให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ยื่น หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า ร่ำร้อง ประเภท V ตัวอย่าง เขาตัดสินใจยินยอมให้คู่ปรับตัวฉกาจเดินทางกลับประเทศได้ตามที่ร่ำร้องมานานกว่า 5 ปี หมวด V
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า เพลงที่ถูกขอตามรายการวิทยุหรือในสถานเริงรมย์ (เช่น ไนต์คลับ, บาร์) ประเภท N หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า การร้องขอ ประเภท N ตัวอย่าง รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์ เพิ่มเติม การขอเป็นทางการ หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า คำเรียกร้อง ประเภท N หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า การขอร้อง, การขอ, คำขอร้อง, การเรียกร้อง ประเภท N หมวด N
 • request แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ request แปลว่า ขอให้ ประเภท V ตัวอย่าง ผมขอให้ทุกคนใจเย็นๆ ไว้ก่อน แล้วค่อยๆ คิดแก้ไขปัญหา เพิ่มเติม พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "request"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"