EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

repeatedly

ADV

แปลว่า ซ้ำๆ

ตัวอย่าง การคูณ สามารถทำได้ด้วยการบวกซ้ำๆ กัน

แปลว่า ปาวๆ

ตัวอย่าง เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่

เพิ่มเติม เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก

แปลว่า ซ้ำ

ตัวอย่าง เขาพูดซ้ำอีก เพราะหล่อนมัวแต่ตกตะลึง

เพิ่มเติม มีหรือทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง

แปลว่า ฮัก

ตัวอย่าง พอวิ่งแข่งขันเสร็จ เขาก็นั่งหอบฮักอยู่กลางสนาม

เพิ่มเติม อาการที่หอบ หรือสะอื้นถี่ๆ

แปลว่า เป็นว่าเล่น

ตัวอย่าง สินค้าขึ้นราคาเป็นว่าเล่นหลังจากน้ำมันมีราคาสูงขึ้น

แปลว่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ตัวอย่าง เขาแวะเวียนไปบอกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นทำนองว่าจะขอจัดอย่างพิเศษ

แปลว่า จำเจ

ตัวอย่าง ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา

แปลว่า ซ้ำไปซ้ำมา

ตัวอย่าง การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย

เพิ่มเติม ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป

แปลว่า จ้ำจี้จ้ำไช

ตัวอย่าง ลูกชายของเขาไม่ค่อยเชื่อฟัง ต้องให้พ่อแม่คอยพูดจ้ำจี้จ้ำไชตลอดเวลา

แปลว่า เร่า

เพิ่มเติม เรื่อยๆ ไม่หยุดเสียง

แปลว่า ซ้ำๆ ซากๆ

ตัวอย่าง งานประกอบรถยนต์เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ และน่าเบื่อหน่าย

เพิ่มเติม ซ้ำหลายครั้งเกินไป

แปลว่า อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก

 ภาพประกอบ

 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า ซ้ำๆ ประเภท ADV ตัวอย่าง การคูณ สามารถทำได้ด้วยการบวกซ้ำๆ กัน หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า ปาวๆ ประเภท ADV ตัวอย่าง เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่ เพิ่มเติม เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า ซ้ำ ประเภท ADV ตัวอย่าง เขาพูดซ้ำอีก เพราะหล่อนมัวแต่ตกตะลึง เพิ่มเติม มีหรือทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า ฮัก ประเภท ADV ตัวอย่าง พอวิ่งแข่งขันเสร็จ เขาก็นั่งหอบฮักอยู่กลางสนาม เพิ่มเติม อาการที่หอบ หรือสะอื้นถี่ๆ หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า เป็นว่าเล่น ประเภท ADV ตัวอย่าง สินค้าขึ้นราคาเป็นว่าเล่นหลังจากน้ำมันมีราคาสูงขึ้น หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประเภท ADV ตัวอย่าง เขาแวะเวียนไปบอกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นทำนองว่าจะขอจัดอย่างพิเศษ หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า จำเจ ประเภท ADV ตัวอย่าง ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า ซ้ำไปซ้ำมา ประเภท ADV ตัวอย่าง การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย เพิ่มเติม ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า จ้ำจี้จ้ำไช ประเภท ADV ตัวอย่าง ลูกชายของเขาไม่ค่อยเชื่อฟัง ต้องให้พ่อแม่คอยพูดจ้ำจี้จ้ำไชตลอดเวลา หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า เร่า ประเภท ADV เพิ่มเติม เรื่อยๆ ไม่หยุดเสียง หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า ซ้ำๆ ซากๆ ประเภท ADV ตัวอย่าง งานประกอบรถยนต์เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ และน่าเบื่อหน่าย เพิ่มเติม ซ้ำหลายครั้งเกินไป หมวด ADV
 • repeatedly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ repeatedly แปลว่า อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก ประเภท ADV หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

relative remain reserve restrain return return to return to the original place revert (to original condition) rich

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "repeatedly"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"