EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

reserve

V

แปลว่า สงวน

แปลว่า กันที่

ตัวอย่าง คนไปงานเลี้ยงคืนนี้กันเยอะมาก แต่ไม่ต้องห่วงผมบอกบอกเพื่อนให้กันที่นั่งไว้แล้วครับ

แปลว่า สำรอง

ตัวอย่าง ภายหลังจากการทำงานแล้วทุกครั้ง ควรสำรองโปรแกรมไว้

เพิ่มเติม มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด

แปลว่า หงิม

ตัวอย่าง เธอไม่ชอบเขา เพราะเขาหงิมจนเกินไป

เพิ่มเติม ไม่ช่างพูด

แปลว่า สำรอง

แปลว่า จอง

ตัวอย่าง เขาทำสถิติในการเรียนวิชากฎหมายจนหัวหน้าอัยการจองตัวไว้เป็นผู้ช่วย

เพิ่มเติม มั่นหมายไว้, ขอกำหนดไว้

แปลว่า ตระหนี่ตัว

ตัวอย่าง หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม

เพิ่มเติม ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว

แปลว่า จองที่

แปลว่า สงวนที่

ตัวอย่าง ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้

แปลว่า เผื่อเหลือเผื่อขาด

ตัวอย่าง เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท

เพิ่มเติม ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ

แปลว่า เผื่อขาดเผื่อเหลือ

ตัวอย่าง เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง

เพิ่มเติม ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ

N

แปลว่า เขตสงวน, พื้นที่สงวน

แปลว่า ตัวสำรอง

แปลว่า สิ่งที่สำรองไว้

แปลว่า กองหนุน, กองกำลัง, กำลังพล

แปลว่า เงินสำรอง, เงินสะสม

VT

แปลว่า จอง

แปลว่า สำรอง, สงวนไว้

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย reserve

 1. สงวน หมายถึง [สะหฺงวน] ก. ถนอมรักษาไว้ เช่น เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ (โลกนิติ) สงวนมรดกของชาติ, หวงแหนไว้ เช่น สงวนเนื้อสงวนตัว สงวนลิขสิทธิ์ สงวนสิทธิ์. ว. ที่รักษาหวงแหนไว้ เช่น ป่าสงวน.

 ภาพประกอบ

 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า สงวน ประเภท V หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า กันที่ ประเภท V ตัวอย่าง คนไปงานเลี้ยงคืนนี้กันเยอะมาก แต่ไม่ต้องห่วงผมบอกบอกเพื่อนให้กันที่นั่งไว้แล้วครับ หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า เขตสงวน, พื้นที่สงวน ประเภท N หมวด N
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า สำรอง ประเภท V ตัวอย่าง ภายหลังจากการทำงานแล้วทุกครั้ง ควรสำรองโปรแกรมไว้ เพิ่มเติม มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า หงิม ประเภท V ตัวอย่าง เธอไม่ชอบเขา เพราะเขาหงิมจนเกินไป เพิ่มเติม ไม่ช่างพูด หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า สำรอง ประเภท V หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า จอง ประเภท V ตัวอย่าง เขาทำสถิติในการเรียนวิชากฎหมายจนหัวหน้าอัยการจองตัวไว้เป็นผู้ช่วย เพิ่มเติม มั่นหมายไว้, ขอกำหนดไว้ หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า ตระหนี่ตัว ประเภท V ตัวอย่าง หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม เพิ่มเติม ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า จอง ประเภท VT หมวด VT
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า ตัวสำรอง ประเภท N หมวด N
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า จองที่ ประเภท V หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า สงวนที่ ประเภท V ตัวอย่าง ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้ หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า เผื่อเหลือเผื่อขาด ประเภท V ตัวอย่าง เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท เพิ่มเติม ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า สิ่งที่สำรองไว้ ประเภท N หมวด N
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า กองหนุน, กองกำลัง, กำลังพล ประเภท N หมวด N
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า เผื่อขาดเผื่อเหลือ ประเภท V ตัวอย่าง เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง เพิ่มเติม ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ หมวด V
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า เงินสำรอง, เงินสะสม ประเภท N หมวด N
 • reserve แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reserve แปลว่า สำรอง, สงวนไว้ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

relative remain repeatedly restrain return return to return to the original place revert (to original condition) rich

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "reserve"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"