EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

signal

N

แปลว่า สัญญาณ, เครื่องหมาย, อาการ, อากัปกิริยา, สิ่งบอกใบ้

Posted on by Admin

แปลว่า สัญญาณ

Posted on by Admin

แปลว่า สัญญาณเรียก

เพิ่มเติม เครื่องแสดงบอกให้มา

Posted on by Admin

แปลว่า ลาง, นิมิต

Posted on by Admin

V

แปลว่า ใบ้

ตัวอย่าง ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย

เพิ่มเติม แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย

Posted on by Admin

แปลว่า ส่งสัญญาณ

Posted on by Admin

แปลว่า ให้สัญญาณ

ตัวอย่าง ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ส่งสัญญาณ, ให้สัญญาณ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า เด่น, น่าสังเกต, เลิศ, ยอดเยี่ยม

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งเป็นสัญญาณ, ซึ่งเป็นเครื่องแสดง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ให้สัญญาณ, ทำเครื่องหมาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สัญญาณ หมายถึง:

 1. น. เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้นแม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตรายหรือกระทําตามที่บอกหรือแนะไว้ เช่น สัญญาณไฟจราจร สัญญาณธง ตีระฆังเป็นสัญญาณให้พระลงโบสถ์.

พจนานุกรมไทย ใบ้ หมายถึง:

 1. ว. ไม่สามารถจะพูดเป็นถ้อยคําที่คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจได้, โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด เช่น นั่งเป็นใบ้. ก. แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคํา เช่น ภาษาใบ้; แนะด้วยอุบาย เช่น บอกใบ้, บอกเลศนัย เช่น ใบ้หวย.

 ภาพประกอบ

 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า สัญญาณ, เครื่องหมาย, อาการ, อากัปกิริยา, สิ่งบอกใบ้ ประเภท N หมวด N
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า สัญญาณ ประเภท N หมวด N
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า สัญญาณเรียก ประเภท N เพิ่มเติม เครื่องแสดงบอกให้มา หมวด N
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า ใบ้ ประเภท V ตัวอย่าง ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพิ่มเติม แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย หมวด V
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า ส่งสัญญาณ, ให้สัญญาณ ประเภท VI หมวด VI
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า ลาง, นิมิต ประเภท N หมวด N
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า ส่งสัญญาณ ประเภท V หมวด V
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า ให้สัญญาณ ประเภท V ตัวอย่าง ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย หมวด V
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า เด่น, น่าสังเกต, เลิศ, ยอดเยี่ยม ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า ซึ่งเป็นสัญญาณ, ซึ่งเป็นเครื่องแสดง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • signal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ signal แปลว่า ให้สัญญาณ, ทำเครื่องหมาย ประเภท VT หมวด VT

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "signal"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"