EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

reign

V

แปลว่า ถวัลย์

ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325

เพิ่มเติม ครอง (ราชสมบัติ)

Posted on by Admin

แปลว่า ครองราชย์

ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลองค์ปัจจุบันครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุได้ 19 พระชันษา

เพิ่มเติม ดำรงฐานะเป็นพระมหากษัตริย์

Posted on by Admin

แปลว่า ครองราชสมบัติ

ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทรงครองราชสมบัตินานกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่น

เพิ่มเติม ดำรงฐานะเป็นพระมหากษัตริย์

Posted on by Admin

N

แปลว่า รัชกาล, รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์

Posted on by Admin

แปลว่า แผ่นดิน

ตัวอย่าง คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน

เพิ่มเติม ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ

Posted on by Admin

แปลว่า รัชกาล

ตัวอย่าง ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

เพิ่มเติม เวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่งๆ

Posted on by Admin

แปลว่า รัชสมัย

ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ครองราชย์, ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน

Posted on by Admin

แปลว่า เข้าครอบงำ, เข้าครอบครอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ครองราชสมบัติ หมายถึง:

 1. ก. เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์.

พจนานุกรมไทย ถวัลย์ หมายถึง:

 1. [ถะหฺวัน] ก. ทรง, ครอง; เจริญ. ว. ใหญ่.

พจนานุกรมไทย รัชกาล หมายถึง:

 1. น. เวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์องค์หนึ่ง ๆ, โดยอนุโลมใช้หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ในรัชกาลนั้น ๆ เช่น รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้น.

พจนานุกรมไทย แผ่นดิน หมายถึง:

 1. น. พื้นดินของโลก; รัฐ, ประเทศ, เช่น แผ่นดินไทย; รัชกาล เช่น ผลัดแผ่นดิน.

 ภาพประกอบ

 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า ถวัลย์ ประเภท V ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เพิ่มเติม ครอง (ราชสมบัติ) หมวด V
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า รัชกาล, รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์ ประเภท N หมวด N
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า แผ่นดิน ประเภท N ตัวอย่าง คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน เพิ่มเติม ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ หมวด N
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า ครองราชย์, ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน ประเภท VI หมวด VI
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า รัชกาล ประเภท N ตัวอย่าง ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เพิ่มเติม เวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่งๆ หมวด N
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า ครองราชย์ ประเภท V ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลองค์ปัจจุบันครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุได้ 19 พระชันษา เพิ่มเติม ดำรงฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ หมวด V
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า รัชสมัย ประเภท N ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ หมวด N
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า เข้าครอบงำ, เข้าครอบครอง ประเภท VI หมวด VI
 • reign แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ reign แปลว่า ครองราชสมบัติ ประเภท V ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทรงครองราชสมบัตินานกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่น เพิ่มเติม ดำรงฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "reign"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"