EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

promise

V

แปลว่า ให้สัญญา

ตัวอย่าง รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง

แปลว่า ให้สัตย์

ตัวอย่าง เขาให้สัตย์ต่อหน้าพระว่าต่อไปจะเป็นคนดี

แปลว่า ตกปากรับคำ

ตัวอย่าง เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี

เพิ่มเติม ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น

แปลว่า สัญญา

แปลว่า รับคำ

ตัวอย่าง ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว

เพิ่มเติม แสดงว่าจะทำตามคำ

N

แปลว่า คำสัญญา, คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ

แปลว่า คำสาบาน

เพิ่มเติม คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน

แปลว่า คำสัตย์

ตัวอย่าง เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี

เพิ่มเติม คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

แปลว่า คำปฏิญาณ

ตัวอย่าง ประชาชนที่ได้มาร่วมชุมนุมในที่นี้ได้ให้คำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เพิ่มเติม คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

แปลว่า สัตย์

ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

เพิ่มเติม คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น

แปลว่า คำสัญญา

ตัวอย่าง เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่

แปลว่า คำมั่นสัญญา

ตัวอย่าง เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้

แปลว่า คำมั่น

ตัวอย่าง เธอเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งสรรอำนาจให้แต่ก็ลืมคำมั่นนั้น

เพิ่มเติม คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

VT

แปลว่า สัญญา, รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ

VI

แปลว่า สัญญา, รับปาก, ให้คำมั่น

 ภาพประกอบ

 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า ให้สัญญา ประเภท V ตัวอย่าง รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง หมวด V
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า คำสัญญา, คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ ประเภท N หมวด N
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า คำสาบาน ประเภท N เพิ่มเติม คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน หมวด N
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า ให้สัตย์ ประเภท V ตัวอย่าง เขาให้สัตย์ต่อหน้าพระว่าต่อไปจะเป็นคนดี หมวด V
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า คำสัตย์ ประเภท N ตัวอย่าง เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี เพิ่มเติม คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หมวด N
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า ให้สัญญา ประเภท V ตัวอย่าง รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง หมวด V
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า คำปฏิญาณ ประเภท N ตัวอย่าง ประชาชนที่ได้มาร่วมชุมนุมในที่นี้ได้ให้คำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มเติม คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หมวด N
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า สัตย์ ประเภท N ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เพิ่มเติม คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น หมวด N
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า คำสัญญา ประเภท N ตัวอย่าง เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่ หมวด N
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า คำมั่นสัญญา ประเภท N ตัวอย่าง เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้ หมวด N
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า สัญญา, รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ ประเภท VT หมวด VT
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า สัญญา, รับปาก, ให้คำมั่น ประเภท VI หมวด VI
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า ตกปากรับคำ ประเภท V ตัวอย่าง เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี เพิ่มเติม ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น หมวด V
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า สัญญา ประเภท V หมวด V
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า รับคำ ประเภท V ตัวอย่าง ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว เพิ่มเติม แสดงว่าจะทำตามคำ หมวด V
 • promise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ promise แปลว่า คำมั่น ประเภท N ตัวอย่าง เธอเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งสรรอำนาจให้แต่ก็ลืมคำมั่นนั้น เพิ่มเติม คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

pair pale pillow plane pointer press price printer prison projector proof punishment

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "promise"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"