EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

prison

N

แปลว่า คอก

Posted on by Admin

แปลว่า เรือนจำ

ตัวอย่าง ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ

เพิ่มเติม ที่ขังนักโทษ

Posted on by Admin

แปลว่า ตรุ

ตัวอย่าง ปล่อยให้เขาอยู่ในตรุสัก 2-3 วันจะได้เข็ดขยาดไม่กล้าทำผิดอีก

เพิ่มเติม ที่ขังนักโทษหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ทัณฑสถาน

เพิ่มเติม เรือนจำพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า คุก

ตัวอย่าง นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน

Posted on by Admin

แปลว่า พันธนาคาร

ตัวอย่าง เขามองพ้นออกไปจากกำแพงของพันธนาคารอันสูงใหญ่

เพิ่มเติม อาคารคุมขัง

Posted on by Admin

แปลว่า ที่คุมขัง

ตัวอย่าง ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน

Posted on by Admin

แปลว่า ตะราง

ตัวอย่าง ทันทีที่ศาลตัดสินให้นักโทษผู้นี้ได้รับโทษจำคุก 10 ปี เจ้าหน้าที่เรือนจำก็มาเอาตัวเขาไปเข้าตะรางทันที

เพิ่มเติม ที่คุมขังนักโทษ

Posted on by Admin

แปลว่า คุก, ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ

Posted on by Admin

แปลว่า การติดคุก, การคุมตัว, การกักขัง, การกักกัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คอก หมายถึง:

 1. น. ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คอกพยาน; (ถิ่น-พายัพ) คุก, เรือนจํา. ว. ลักษณะของแขนที่พิการเหยียดตรงไม่ได้ เรียกว่า แขนคอก.

พจนานุกรมไทย คุก หมายถึง:

 1. น. ที่ขังนักโทษ, เรือนจํา.

พจนานุกรมไทย ตรุ หมายถึง:

 1. [ตะรุ] (แบบ) น. ต้นไม้. (ป., ส.).

 2. [ตฺรุ] น. ที่ขังคน, ตะราง, เรือนจํานักโทษ, คุก.

พจนานุกรมไทย ตะราง หมายถึง:

 1. น. ที่คุมขังนักโทษ.

พจนานุกรมไทย ทัณฑสถาน หมายถึง:

 1. [ทันทะ-] (กฎ) น. เรือนจําพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้น ๆ เช่น ทัณฑสถานวัยหนุ่ม เป็นสถานที่ควบคุมกักขังและฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในวัยหนุ่ม.

พจนานุกรมไทย พันธนาคาร หมายถึง:

 1. น. เรือนจํา. (ป.).

พจนานุกรมไทย เรือนจำ หมายถึง:

 1. น. ที่ขังนักโทษและผู้ต้องหา; (กฎ) ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และหมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจน.

 ภาพประกอบ

 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า คอก ประเภท N หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า เรือนจำ ประเภท N ตัวอย่าง ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ เพิ่มเติม ที่ขังนักโทษ หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า ตรุ ประเภท N ตัวอย่าง ปล่อยให้เขาอยู่ในตรุสัก 2-3 วันจะได้เข็ดขยาดไม่กล้าทำผิดอีก เพิ่มเติม ที่ขังนักโทษหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า ทัณฑสถาน ประเภท N เพิ่มเติม เรือนจำพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้นๆ หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า คุก ประเภท N ตัวอย่าง นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า พันธนาคาร ประเภท N ตัวอย่าง เขามองพ้นออกไปจากกำแพงของพันธนาคารอันสูงใหญ่ เพิ่มเติม อาคารคุมขัง หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า ที่คุมขัง ประเภท N ตัวอย่าง ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า ตะราง ประเภท N ตัวอย่าง ทันทีที่ศาลตัดสินให้นักโทษผู้นี้ได้รับโทษจำคุก 10 ปี เจ้าหน้าที่เรือนจำก็มาเอาตัวเขาไปเข้าตะรางทันที เพิ่มเติม ที่คุมขังนักโทษ หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า คุก, ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ ประเภท N หมวด N
 • prison แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ prison แปลว่า การติดคุก, การคุมตัว, การกักขัง, การกักกัน ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "prison"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"