EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

praise

V

แปลว่า เชิดชู

ตัวอย่าง ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

Posted on by Admin

แปลว่า ยอ

ตัวอย่าง พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ

เพิ่มเติม กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ

Posted on by Admin

แปลว่า สรรเสริญ

ตัวอย่าง ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม

เพิ่มเติม กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี

Posted on by Admin

แปลว่า ชมเชย

ตัวอย่าง วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ

เพิ่มเติม ยกย่อง, สรรเสริญ

Posted on by Admin

แปลว่า ยกย่องนับถือ

ตัวอย่าง ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ

Posted on by Admin

แปลว่า สดุดี

Posted on by Admin

แปลว่า เปิดหมวกให้

ตัวอย่าง การแสดงครั้งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเปิดหมวกให้เขา

เพิ่มเติม แสดงความยกย่องชมเชย

Posted on by Admin

แปลว่า ชม

Posted on by Admin

แปลว่า ยกย่องชมเชย

ตัวอย่าง เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี

Posted on by Admin

แปลว่า เปิดหมวกให้

ตัวอย่าง การแสดงครั้งนี้ทุกคนเปิดหมวกให้เขา

Posted on by Admin

N

แปลว่า การสรรเสริญ

ตัวอย่าง ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ

เพิ่มเติม การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้

Posted on by Admin

แปลว่า กิตติ

Posted on by Admin

แปลว่า คำชม

ตัวอย่าง พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า การยอ

ตัวอย่าง การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน

เพิ่มเติม การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ

Posted on by Admin

แปลว่า คำสรรเสริญ

ตัวอย่าง เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน

เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ

Posted on by Admin

แปลว่า คำสรรเสริญเยินยอ

ตัวอย่าง ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี

Posted on by Admin

แปลว่า คำพูดยกย่อง, คำสรรเสริญ

Posted on by Admin

แปลว่า คำสดุดี

ตัวอย่าง ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา

Posted on by Admin

แปลว่า คำเยินยอ

ตัวอย่าง ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย

Posted on by Admin

แปลว่า การสรรเสริญ, การยกย่อง, การชื่นชม

Posted on by Admin

แปลว่า อรรจน์

Posted on by Admin

แปลว่า คำยกยอ

ตัวอย่าง คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ

Posted on by Admin

แปลว่า คำยกย่อง

ตัวอย่าง เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ชมเชย, สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กิตติ หมายถึง:

 1. [กิดติ] น. คําเล่าลือ, คําสรรเสริญ. (ป.).

พจนานุกรมไทย ชม หมายถึง:

 1. ก. สรรเสริญ, ยกย่อง; ดู (ใช้ในที่สุภาพ) เช่น เชิญชมของในร้าน, ดูเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจหรือชื่นใจ เช่น ชมสวน ชมนกชมไม้.

 2. น. ชื่อเพลงไทยจําพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคําว่า ชม เช่น ชมดง ชมตลาด.

พจนานุกรมไทย ชมเชย หมายถึง:

 1. ก. ยกย่อง, สรรเสริญ; แสดงกิริยาเสน่หา.

พจนานุกรมไทย ยอ หมายถึง:

 1. ก. กล่าวคําเพื่อเชิดชู เช่น ยอพระเกียรติ หรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น เด็กชอบให้ยอ; ยก เช่น ยอกร, ยกเพื่อกระแทก เช่น ยอด้วยเข่า; บอกให้หยุด (ใช้แก่วัวควาย); ให้หยุด, หยุด, เช่น ยอทัพ, โดยปริยายหมายความว่า เหนี่ยวรั้งไม่ไหว เช่น ยอไม่หยุด.

 2. น. ชื่อไม้ต้นชนิด Morinda citrifolia L. ในวงศ์ Rubiaceae แก่นและรากใช้ย้อมผ้า ผลและใบกินได้.

 3. น. เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสําหรับยก.

พจนานุกรมไทย สดุดี หมายถึง:

 1. [สะ-] น. คํายกย่อง, คําสรรเสริญ, (โดยปรกติใช้ในลักษณะเป็นพิธีการ), เช่น กล่าวสดุดีวีรกรรมของทหาร. (ส. สฺตุติ; ป. ถุติ).

พจนานุกรมไทย สรรเสริญ หมายถึง:

 1. [สันเสิน, สันระเสิน] ก. กล่าวคํายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ, กล่าวคําชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, สรเสริญ ก็ใช้.

พจนานุกรมไทย อรรจน์ หมายถึง:

 1. [อัด] น. การยกย่อง, การสรรเสริญ. (ส. อรฺจน; ป. อจฺจน).

พจนานุกรมไทย เชิดชู หมายถึง:

 1. ก. ยกย่อง, ชมเชย.

พจนานุกรมไทย เปิดหมวกให้ หมายถึง:

 1. ก. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย.

 ภาพประกอบ

 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า เชิดชู ประเภท V ตัวอย่าง ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า ยอ ประเภท V ตัวอย่าง พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ เพิ่มเติม กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า การสรรเสริญ ประเภท N ตัวอย่าง ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ เพิ่มเติม การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้ หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า สรรเสริญ ประเภท V ตัวอย่าง ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม เพิ่มเติม กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า กิตติ ประเภท N หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำชม ประเภท N ตัวอย่าง พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า การยอ ประเภท N ตัวอย่าง การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน เพิ่มเติม การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า ชมเชย ประเภท V ตัวอย่าง วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ เพิ่มเติม ยกย่อง, สรรเสริญ หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำสรรเสริญ ประเภท N ตัวอย่าง เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำสรรเสริญเยินยอ ประเภท N ตัวอย่าง ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำพูดยกย่อง, คำสรรเสริญ ประเภท N หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า ชมเชย, สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ ประเภท VT หมวด VT
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำสดุดี ประเภท N ตัวอย่าง ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า ยกย่องนับถือ ประเภท V ตัวอย่าง ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำเยินยอ ประเภท N ตัวอย่าง ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า สดุดี ประเภท V หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า การสรรเสริญ, การยกย่อง, การชื่นชม ประเภท N หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า อรรจน์ ประเภท N หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำยกยอ ประเภท N ตัวอย่าง คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า เปิดหมวกให้ ประเภท V ตัวอย่าง การแสดงครั้งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเปิดหมวกให้เขา เพิ่มเติม แสดงความยกย่องชมเชย หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า ชม ประเภท V หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า ยกย่องชมเชย ประเภท V ตัวอย่าง เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี หมวด V
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า คำยกย่อง ประเภท N ตัวอย่าง เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน หมวด N
 • praise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ praise แปลว่า เปิดหมวกให้ ประเภท V ตัวอย่าง การแสดงครั้งนี้ทุกคนเปิดหมวกให้เขา หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "praise"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"