EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

point

N

แปลว่า ระดับ, สถานะ

Posted on by Admin

แปลว่า ประเด็น

ตัวอย่าง อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ

เพิ่มเติม ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา

Posted on by Admin

แปลว่า จุดสำคัญ

Posted on by Admin

แปลว่า ใจความสำคัญ

ตัวอย่าง ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้

เพิ่มเติม ส่วนสำคัญของเรื่อง

Posted on by Admin

แปลว่า คะแนน, แต้มคะแนน, แต้ม

Posted on by Admin

แปลว่า ความคิดเห็น

Posted on by Admin

แปลว่า จุด

ตัวอย่าง งานวิจัยของรศ.ดร.อิมรอนยังมีจุดที่น่าศึกษาอีกหลายแห่ง

เพิ่มเติม ประเด็นสำคัญของเรื่องที่พูดหรือถกเถียงกันเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า ประเด็น, ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง

Posted on by Admin

แปลว่า ขั้น, ตอน

Posted on by Admin

แปลว่า หัวลูกศร

Posted on by Admin

แปลว่า ทิศทาง

Posted on by Admin

แปลว่า จุด, ปลาย

Posted on by Admin

แปลว่า จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า จุดเวลา

Posted on by Admin

แปลว่า สถานที่, ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน

Posted on by Admin

แปลว่า กระทงความ

ตัวอย่าง คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง

เพิ่มเติม ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ

Posted on by Admin

V

แปลว่า จ่อ

ตัวอย่าง โจรใช้ปืนขนาด 11 ม.ม.จ่อหัวตัวประกัน

เพิ่มเติม เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปรออยู่ตรงแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างใกล้ชิด เช่น เอาปืนจ่ออก เอาสำลีจ่อจมูก; มุ่งอยู่เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า จุด

ตัวอย่าง ถ้านักเรียนคนไหนทุจริตในการสอบ ครูจะเอาปากกาจุดไว้ในกระดาษคำตอบ

เพิ่มเติม ทำเครื่องหมายให้เป็นรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ให้ปรากฏขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ชี้

ตัวอย่าง อาจารย์ใช้ไม้บรรทัดชี้ตัวอักษรบนกระดาษดำ

Posted on by Admin

VI

แปลว่า แสดงให้เห็น

Posted on by Admin

แปลว่า (เรือ) แล่นรับลม, (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม

Posted on by Admin

แปลว่า ชี้, ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้แหลม, ทำให้เรียวแหลม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุด หมายถึง:

 1. น. รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฏที่ผิวพื้น; ขีด, ระดับ, ขั้น, เช่น จุดเดือด จุดเยือกแข็ง, ที่ เช่น จุดหมาย จุดประสงค์; ประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูดหรือถกเถียงกันเป็นต้น เช่น พูดไม่ถูกจุด ตอบไม่ตรงจุด. ก. ทําเครื่องหมายเช่นนั้น เช่น เอาปลายดินสอจุดไว้; ทําให้ไฟติด เช่น จุดบุหรี่ จุดไฟ.

พจนานุกรมไทย จ่อ หมายถึง:

 1. (ถิ่น-อีสาน) น. ภาชนะสานชนิดหนึ่ง รูปร่างอย่างกระด้ง มีไส้สานเป็นช่องโค้งอยู่ภายใน ใช้เลี้ยงตัวไหม.

 2. ก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปใกล้หรือเกือบจดสิ่งอื่น เช่น เอายาดมจ่อจมูก; มุ่งอยู่เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักใช้เข้าคู่กับคำ จด เป็น จดจ่อ เช่น เขามีใจจดจ่อกับงาน.

พจนานุกรมไทย ชี้ หมายถึง:

 1. น. เรียกนิ้วที่ ๒ นับแต่หัวแม่มือว่า นิ้วชี้. ก. เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการ, เหยียดตรง เช่น หางชี้; แนะนํา, บอกให้, เช่น ชี้ทาง.

พจนานุกรมไทย ทิศทาง หมายถึง:

 1. น. แนว, ทางที่มุ่งไป.

พจนานุกรมไทย ประเด็น หมายถึง:

 1. น. ข้อความสําคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา; (กฎ) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่คู่ความยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดี.

 ภาพประกอบ

 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ระดับ, สถานะ ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า จ่อ ประเภท V ตัวอย่าง โจรใช้ปืนขนาด 11 ม.ม.จ่อหัวตัวประกัน เพิ่มเติม เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปรออยู่ตรงแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างใกล้ชิด เช่น เอาปืนจ่ออก เอาสำลีจ่อจมูก; มุ่งอยู่เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมวด V
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ประเด็น ประเภท N ตัวอย่าง อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ เพิ่มเติม ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า จุด ประเภท V ตัวอย่าง ถ้านักเรียนคนไหนทุจริตในการสอบ ครูจะเอาปากกาจุดไว้ในกระดาษคำตอบ เพิ่มเติม ทำเครื่องหมายให้เป็นรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ให้ปรากฏขึ้น หมวด V
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า จุดสำคัญ ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ใจความสำคัญ ประเภท N ตัวอย่าง ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้ เพิ่มเติม ส่วนสำคัญของเรื่อง หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า คะแนน, แต้มคะแนน, แต้ม ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า แสดงให้เห็น ประเภท VI หมวด VI
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ความคิดเห็น ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า จุด ประเภท N ตัวอย่าง งานวิจัยของรศ.ดร.อิมรอนยังมีจุดที่น่าศึกษาอีกหลายแห่ง เพิ่มเติม ประเด็นสำคัญของเรื่องที่พูดหรือถกเถียงกันเป็นต้น หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ชี้ ประเภท V ตัวอย่าง อาจารย์ใช้ไม้บรรทัดชี้ตัวอักษรบนกระดาษดำ หมวด V
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ประเด็น, ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ขั้น, ตอน ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า หัวลูกศร ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ทิศทาง ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า จุด, ปลาย ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า (เรือ) แล่นรับลม, (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม ประเภท VI หมวด VI
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า จุดเวลา ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ทำให้แหลม, ทำให้เรียวแหลม ประเภท VT หมวด VT
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า สถานที่, ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน ประเภท N หมวด N
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า ชี้, ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง ประเภท VI หมวด VI
 • point แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ point แปลว่า กระทงความ ประเภท N ตัวอย่าง คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง เพิ่มเติม ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "point"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"