EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

join

V

แปลว่า ประกับ

ตัวอย่าง เขาประกับเสาไว้แน่นหนา

เพิ่มเติม ประกอบเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อให้แน่น

แปลว่า ประสาน

ตัวอย่าง ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่

เพิ่มเติม ทำให้เข้ากันสนิท

แปลว่า ต่อ

ตัวอย่าง สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน

แปลว่า ผสมโรง

ตัวอย่าง เขาผสมโรงไปกับเราด้วย

เพิ่มเติม ร่วมกระทำด้วย

แปลว่า สมทบ

แปลว่า ประสมโรง

เพิ่มเติม เอาคนที่เป็นลิเกหรือละครเป็นต้นต่างโรงมาเล่นรวมกัน

แปลว่า สนธิ

แปลว่า เข้าร่วม

ตัวอย่าง นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม มีส่วนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย

แปลว่า พัว

เพิ่มเติม ติดกัน

แปลว่า ร่วมวง

ตัวอย่าง ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้

เพิ่มเติม ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แปลว่า เข้าพวก

ตัวอย่าง พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน

เพิ่มเติม รวมเป็นพวก

N

แปลว่า รอยต่อ, รอยเชื่อม, ข้อต่อ

VT

แปลว่า เข้าร่วม, ร่วมวง, สมทบ, ร่วม

แปลว่า รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ), บรรจบกัน

แปลว่า เข้าร่วมเป็นสมาชิก

แปลว่า เชื่อม, ต่อ, โยง, ประสาน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย join

 1. ประกับ หมายถึง ก. ประกอบเข้าทั้ง ๒ ข้างเพื่อให้แน่น.

 ภาพประกอบ

 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า ประกับ ประเภท V ตัวอย่าง เขาประกับเสาไว้แน่นหนา เพิ่มเติม ประกอบเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อให้แน่น หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า ประสาน ประเภท V ตัวอย่าง ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่ เพิ่มเติม ทำให้เข้ากันสนิท หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า ต่อ ประเภท V ตัวอย่าง สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติม ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า ผสมโรง ประเภท V ตัวอย่าง เขาผสมโรงไปกับเราด้วย เพิ่มเติม ร่วมกระทำด้วย หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า สมทบ ประเภท V หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า รอยต่อ, รอยเชื่อม, ข้อต่อ ประเภท N หมวด N
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า ประสมโรง ประเภท V เพิ่มเติม เอาคนที่เป็นลิเกหรือละครเป็นต้นต่างโรงมาเล่นรวมกัน หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า สนธิ ประเภท V หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า เข้าร่วม, ร่วมวง, สมทบ, ร่วม ประเภท VT หมวด VT
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ), บรรจบกัน ประเภท VT หมวด VT
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า เข้าร่วมเป็นสมาชิก ประเภท VT หมวด VT
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า เชื่อม, ต่อ, โยง, ประสาน ประเภท VT หมวด VT
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า เข้าร่วม ประเภท V ตัวอย่าง นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม มีส่วนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า พัว ประเภท V เพิ่มเติม ติดกัน หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า ร่วมวง ประเภท V ตัวอย่าง ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้ เพิ่มเติม ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หมวด V
 • join แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ join แปลว่า เข้าพวก ประเภท V ตัวอย่าง พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน เพิ่มเติม รวมเป็นพวก หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

jet stream joss house joyful judge jugglery jump June jungle just just now

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "join"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"