EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

crack

V

แปลว่า กะเทาะ

ตัวอย่าง ปูนที่ฝาผนังกะเทาะออกหลายแห่ง

เพิ่มเติม ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ร้าว

ตัวอย่าง ตึกนี้สร้างไม่ทันไรก็ร้าวเสียแล้ว

เพิ่มเติม แตกเพียงเป็นรอย

Posted on by Admin

แปลว่า ล่อนหลุด

เพิ่มเติม หลุดออกหมดไม่มีเหลือติดอยู่, หลุดออกเป็นชิ้นเป็นแผ่น, หลุดออกง่ายเมื่อกระเทาะหรือแซะออกเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า เราะ

ตัวอย่าง ความเจริญทางวัฒนธรรมในชั้นต้นของมนุษย์ คือ รู้จักเอาหินมาเราะ และทำเป็นอาวุธ และเครื่องมือ

เพิ่มเติม กะเทาะให้ออก

Posted on by Admin

N

แปลว่า ความอ่อนแอ, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง

Posted on by Admin

แปลว่า ร่อง

Posted on by Admin

แปลว่า รอยร้าว

ตัวอย่าง โคบอลต์ 60 ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์ สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม

Posted on by Admin

แปลว่า คำเหน็บแนม

Posted on by Admin

แปลว่า รอยแตก

ตัวอย่าง ลมฝนที่ชอนเข้ามาตามรอยแตกของฝากระดานหอบเอากลิ่นโชยมาบางเบา

Posted on by Admin

แปลว่า รอยแตก, รอยกระเทาะ

Posted on by Admin

แปลว่า เสียงแตกเปรี้ยงๆ

Posted on by Admin

แปลว่า การหวด

Posted on by Admin

VI

แปลว่า แตกร้าว

Posted on by Admin

แปลว่า แตกละเอียด

Posted on by Admin

แปลว่า ล้มเหลว

Posted on by Admin

แปลว่า กะเทาะออก

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้แตกละเอียด

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้กะเทาะออก

Posted on by Admin

แปลว่า ถอดรหัส

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ล้มเหลว

Posted on by Admin

แปลว่า หวด, ตีอย่างแรง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้แตกร้าว

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ดีเยี่ยม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กะเทาะ หมายถึง:

 1. ก. ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นแผ่น ๆ, ทําให้ล่อนหลุดออก เช่น กะเทาะเม็ดบัว. น. สิ่งของหรือเปลือกไม้ที่หลุดล่อนออกมาจากพื้นเดิมหรือจากต้น เช่น กะเทาะมะขาม.

พจนานุกรมไทย ถอดรหัส หมายถึง:

 1. ก. ถอดสารลับออกเป็นภาษาสามัญ.

พจนานุกรมไทย รอยร้าว หมายถึง:

 1. น. เค้าหรือท่าทีแห่งการแตกแยก.

พจนานุกรมไทย ร่อง หมายถึง:

 1. น. รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสําหรับเพาะปลูก เช่น ร่องผัก ร่องมัน.

พจนานุกรมไทย ร้าว หมายถึง:

 1. ว. มีรอยแตกลึกเป็นทางลงไปในเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น แก้วร้าว จานร้าว ผนังร้าว.

พจนานุกรมไทย แตกร้าว หมายถึง:

 1. ก. บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้.

 ภาพประกอบ

 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า กะเทาะ ประเภท V ตัวอย่าง ปูนที่ฝาผนังกะเทาะออกหลายแห่ง เพิ่มเติม ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ หมวด V
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ร้าว ประเภท V ตัวอย่าง ตึกนี้สร้างไม่ทันไรก็ร้าวเสียแล้ว เพิ่มเติม แตกเพียงเป็นรอย หมวด V
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ความอ่อนแอ, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง ประเภท N หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า แตกร้าว ประเภท VI หมวด VI
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า แตกละเอียด ประเภท VI หมวด VI
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ล่อนหลุด ประเภท V เพิ่มเติม หลุดออกหมดไม่มีเหลือติดอยู่, หลุดออกเป็นชิ้นเป็นแผ่น, หลุดออกง่ายเมื่อกระเทาะหรือแซะออกเป็นต้น หมวด V
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ร่อง ประเภท N หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า รอยร้าว ประเภท N ตัวอย่าง โคบอลต์ 60 ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์ สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า คำเหน็บแนม ประเภท N หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ทำให้แตกละเอียด ประเภท VT หมวด VT
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า รอยแตก ประเภท N ตัวอย่าง ลมฝนที่ชอนเข้ามาตามรอยแตกของฝากระดานหอบเอากลิ่นโชยมาบางเบา หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า เราะ ประเภท V ตัวอย่าง ความเจริญทางวัฒนธรรมในชั้นต้นของมนุษย์ คือ รู้จักเอาหินมาเราะ และทำเป็นอาวุธ และเครื่องมือ เพิ่มเติม กะเทาะให้ออก หมวด V
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า รอยแตก, รอยกระเทาะ ประเภท N หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ดีเยี่ยม ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ล้มเหลว ประเภท VI หมวด VI
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ทำให้กะเทาะออก ประเภท VT หมวด VT
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ถอดรหัส ประเภท VT หมวด VT
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ทำให้ล้มเหลว ประเภท VT หมวด VT
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า กะเทาะออก ประเภท VI หมวด VI
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า เสียงแตกเปรี้ยงๆ ประเภท N หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า หวด, ตีอย่างแรง ประเภท VT หมวด VT
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า การหวด ประเภท N หมวด N
 • crack แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crack แปลว่า ทำให้แตกร้าว ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "crack"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"