ภาษาไทย

จังหวะ

N

ภาษาอังกฤษ beat

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ rhythm

ตัวอย่าง เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง

เพิ่มเติม ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ chance

ตัวอย่าง เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cadence

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จังหวะ หมายถึง:

  1. น. ระยะที่สมํ่าเสมอ เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ, ระยะที่กําหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร เช่น เจ้านายกำลังโกรธ ไม่มีจังหวะจะเข้าพบ. (ข. จงวาก่).

 ภาพประกอบ

  • จังหวะ
  • จังหวะ
  • จังหวะ
  • จังหวะ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จังหวะ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"