EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

rhythm

N

แปลว่า ลีลา

Posted on by Admin

แปลว่า ทำนอง

ตัวอย่าง ระยะแรกที่เขาเริ่มเรียนร้องเพลง เขาร้องไม่ถูกทำนองเลย

เพิ่มเติม ระเบียบของการร้อง

Posted on by Admin

แปลว่า จังหวะ

ตัวอย่าง เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง

เพิ่มเติม ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ความสอดคล้อง

Posted on by Admin

แปลว่า จังหวะ, การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

Posted on by Admin

แปลว่า จังหวะดนตรี

Posted on by Admin

แปลว่า จังหวะสัมผัสในกวี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จังหวะ หมายถึง:

  1. น. ระยะที่สมํ่าเสมอ เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ, ระยะที่กําหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร เช่น เจ้านายกำลังโกรธ ไม่มีจังหวะจะเข้าพบ. (ข. จงวาก่).

พจนานุกรมไทย ทำนอง หมายถึง:

  1. น. ทาง, แบบ, แบบอย่าง, เช่น ทํานองคลองธรรม ทํานองเดียวกัน; ระเบียบเสียงสูงตํ่าซึ่งมีจังหวะสั้นยาว เช่น ทํานองสวด ทํานองเทศน์ ทํานองเพลง.

พจนานุกรมไทย ลีลา หมายถึง:

  1. น. ท่าทาง, ท่าทางอันงาม, การเยื้องกราย, เช่น พุทธลีลา; ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาทยังจดอยู่กับพื้นอยู่ในท่าจะก้าวเพื่อทรงพระดำเนิน พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน ที่สร้างเป็นท่ายกพระหัตถ์ขวาก็มี; ท่วงทำนอง เช่น ลีลาการพูด ลีลาการเขียน; การเลือกสรรฉันท์หรือแบบประพันธ์ให้เหมาะแก่ข้อความของเรื่อง เช่น ลีลาการประพันธ์. (ป., ส. ลีลา).

 ภาพประกอบ

  • rhythm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rhythm แปลว่า ลีลา ประเภท N หมวด N
  • rhythm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rhythm แปลว่า ทำนอง ประเภท N ตัวอย่าง ระยะแรกที่เขาเริ่มเรียนร้องเพลง เขาร้องไม่ถูกทำนองเลย เพิ่มเติม ระเบียบของการร้อง หมวด N
  • rhythm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rhythm แปลว่า จังหวะ ประเภท N ตัวอย่าง เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง เพิ่มเติม ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ หมวด N
  • rhythm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rhythm แปลว่า ความสอดคล้อง ประเภท N หมวด N
  • rhythm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rhythm แปลว่า จังหวะ, การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ประเภท N หมวด N
  • rhythm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rhythm แปลว่า จังหวะดนตรี ประเภท N หมวด N
  • rhythm แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rhythm แปลว่า จังหวะสัมผัสในกวี ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "rhythm"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"