EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

warn

V

แปลว่า เตือน

ตัวอย่าง พ่อแม่เตือนลูกให้ระวังอันตรายระหว่างที่ไปเที่ยวป่า

เพิ่มเติม ทำให้รู้สำนึก, ทำให้มีสติ

Posted on by Admin

แปลว่า เตือนสติ

ตัวอย่าง ที่ผู้เขียนนำเรื่องนี้มาเขียนก็เพราะต้องการเตือนสติตัวเอง ให้ได้ยินถึงท่านผู้อ่านทั่วไปเท่านั้น

เพิ่มเติม เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ

Posted on by Admin

แปลว่า ตักเตือน

ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย

เพิ่มเติม สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว

Posted on by Admin

แปลว่า เตือนภัย

ตัวอย่าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ

เพิ่มเติม แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ทัก

ตัวอย่าง หากนำหมอนมารองนั่ง ผู้ใหญ่เขาจะทักว่า ระวังก้นเป็นฝี

เพิ่มเติม กล่าวเป็นเชิงเตือน

Posted on by Admin

แปลว่า กล่าวเตือน

ตัวอย่าง ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม

เพิ่มเติม บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)

Posted on by Admin

แปลว่า ห้าม, ทัดทาน

Posted on by Admin

แปลว่า บอกให้รู้ล่วงหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า ดุด่า, ว่ากล่าว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตักเตือน หมายถึง:

 1. ก. สั่งสอนให้รู้สํานึกตัว.

พจนานุกรมไทย ทัก หมายถึง:

 1. ก. กล่าวเป็นเชิงเตือน, พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน, กล่าวหรือออกเสียงให้ระวังหรือสังเกตว่าจะเป็นภัยตามลัทธิที่ถือกัน เช่น จิ้งจกทัก.

 2. (ถิ่น) น. ตะกร้าเก็บเกลือ ทําด้วยไม้ไผ่สาน ตาห่างคล้ายชะลอม ทรงสูงคล้ายชะลอม. (วิทยาจารย์).

พจนานุกรมไทย เตือน หมายถึง:

 1. ก. บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทําให้รู้ตัว, ทําให้รู้สํานึก, ทักไม่ให้ลืม.

พจนานุกรมไทย เตือนสติ หมายถึง:

 1. ก. เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ.

 ภาพประกอบ

 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า เตือน ประเภท V ตัวอย่าง พ่อแม่เตือนลูกให้ระวังอันตรายระหว่างที่ไปเที่ยวป่า เพิ่มเติม ทำให้รู้สำนึก, ทำให้มีสติ หมวด V
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า เตือนสติ ประเภท V ตัวอย่าง ที่ผู้เขียนนำเรื่องนี้มาเขียนก็เพราะต้องการเตือนสติตัวเอง ให้ได้ยินถึงท่านผู้อ่านทั่วไปเท่านั้น เพิ่มเติม เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ หมวด V
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า ตักเตือน ประเภท V ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย เพิ่มเติม สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว หมวด V
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย) ประเภท VI หมวด VI
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย) ประเภท VT หมวด VT
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า เตือนภัย ประเภท V ตัวอย่าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ เพิ่มเติม แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น หมวด V
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า ทัก ประเภท V ตัวอย่าง หากนำหมอนมารองนั่ง ผู้ใหญ่เขาจะทักว่า ระวังก้นเป็นฝี เพิ่มเติม กล่าวเป็นเชิงเตือน หมวด V
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า ห้าม, ทัดทาน ประเภท VT หมวด VT
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า บอกให้รู้ล่วงหน้า ประเภท VT หมวด VT
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า กล่าวเตือน ประเภท V ตัวอย่าง ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม เพิ่มเติม บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม หมวด V
 • warn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warn แปลว่า ดุด่า, ว่ากล่าว ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "warn"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"