EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

take

VI

แปลว่า เจ็บป่วย

Posted on by Admin

แปลว่า วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, วัดอุณหภูมิ

Posted on by Admin

แปลว่า จดบันทึก, จด

Posted on by Admin

แปลว่า ได้รับ (ตำแหน่ง), ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ

Posted on by Admin

V

แปลว่า แอ้ม

เพิ่มเติม ได้สมประสงค์

Posted on by Admin

แปลว่า นำ

ตัวอย่าง เราต้องนำคำนี้ไปวางไว้หน้าประโยคเพื่อต้องการเน้นความ

Posted on by Admin

แปลว่า โดยสาร

ตัวอย่าง เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ

เพิ่มเติม เดินทางโดยยานพาหนะ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า โกง

Posted on by Admin

แปลว่า ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง

Posted on by Admin

แปลว่า เอาไป, เอา

Posted on by Admin

แปลว่า ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ

Posted on by Admin

แปลว่า ชนะ, พิชิต

Posted on by Admin

แปลว่า ใช้, ใช้เวลา

Posted on by Admin

แปลว่า เดินทางโดย, โดยสารด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า ถือ, จับ

Posted on by Admin

แปลว่า เรียน, เรียนรู้

Posted on by Admin

แปลว่า ต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า เลือก, ซื้อ, เช่า

Posted on by Admin

แปลว่า นำมา, ได้มา, ได้

Posted on by Admin

แปลว่า ควบคุมตัว

Posted on by Admin

แปลว่า ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ

Posted on by Admin

แปลว่า ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน

Posted on by Admin

แปลว่า พาไป, นำไป

Posted on by Admin

แปลว่า คัดลอก

Posted on by Admin

แปลว่า ยอมรับ, อนุมัติ

Posted on by Admin

แปลว่า เข้าใจ, ตีความ

Posted on by Admin

แปลว่า ร่วมประเวณี

Posted on by Admin

แปลว่า ขึ้นรถ, ลงเรือ

Posted on by Admin

N

แปลว่า การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง, ช่วงตอนของละคร

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า เป็นเวลา

ตัวอย่าง เลขานุการของท่านประธานเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 3 ปี

เพิ่มเติม ระยะความยาวนานที่ใช้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ต้องการ หมายถึง:

 1. ก. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์.

พจนานุกรมไทย นำ หมายถึง:

 1. ก. ไปข้างหน้า เช่น นําขบวน นําเสด็จ, ออกหน้า เช่น วิ่งนํา, เริ่มต้นโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทําตาม เช่น นําสวด นําวิ่ง, พา เช่น นําเที่ยว นําไป นํามา. ว. อาการที่ซักหรือถามเป็นเชิงแนะไปในตัว ในคําว่า ซักนํา ถามนํา.

พจนานุกรมไทย ร่วมประเวณี หมายถึง:

 1. ก. เสพสังวาส, เป็นผัวเมียกัน.

พจนานุกรมไทย แอ้ม หมายถึง:

 1. (ปาก) ก. กิน เช่น แอ้มขนมหรือยัง, ได้สมประสงค์ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่ได้แอ้ม.

พจนานุกรมไทย โกง หมายถึง:

 1. ก. ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เช่น โกงเงิน, แสดงอาการดื้อไม่ยอมทําตาม เช่น เด็กโกง ม้าโกง. ว. โค้ง, ไม่ตรง, เช่น หลังโกง.

พจนานุกรมไทย โดยสาร หมายถึง:

 1. ก. อาศัยไปด้วย เช่น โดยสารเรือ, เดินทางไปโดยยานพาหนะโดยเสียค่าโดยสาร, เรียกคนที่ใช้รถหรือเรือรับจ้างว่า คนโดยสาร. (ข.).

 ภาพประกอบ

 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เจ็บป่วย ประเภท VI หมวด VI
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า แอ้ม ประเภท V เพิ่มเติม ได้สมประสงค์ หมวด V
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า โกง ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า นำ ประเภท V ตัวอย่าง เราต้องนำคำนี้ไปวางไว้หน้าประโยคเพื่อต้องการเน้นความ หมวด V
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เอาไป, เอา ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า โดยสาร ประเภท V ตัวอย่าง เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ เพิ่มเติม เดินทางโดยยานพาหนะ หมวด V
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ชนะ, พิชิต ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ใช้, ใช้เวลา ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เดินทางโดย, โดยสารด้วย ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ, วัดอุณหภูมิ ประเภท VI หมวด VI
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ถือ, จับ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เรียน, เรียนรู้ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ต้องการ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง, ช่วงตอนของละคร ประเภท N หมวด N
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เลือก, ซื้อ, เช่า ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า นำมา, ได้มา, ได้ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ควบคุมตัว ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า จดบันทึก, จด ประเภท VI หมวด VI
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เป็นเวลา ประเภท ADV ตัวอย่าง เลขานุการของท่านประธานเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 3 ปี เพิ่มเติม ระยะความยาวนานที่ใช้ หมวด ADV
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ได้รับ (ตำแหน่ง), ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ ประเภท VI หมวด VI
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า พาไป, นำไป ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า คัดลอก ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ยอมรับ, อนุมัติ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เข้าใจ, ตีความ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ร่วมประเวณี ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ขึ้นรถ, ลงเรือ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "take"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"