EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

sin

N

แปลว่า ตราบาป

ตัวอย่าง เขารู้สึกว่าอดีตที่เขาเคยเป็นคนคุกนั้น เป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอด

เพิ่มเติม ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป

Posted on by Admin

แปลว่า กรรม

ตัวอย่าง ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า

Posted on by Admin

แปลว่า บาป

ตัวอย่าง คนไทยมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปตามคำสอนทางศาสนา

เพิ่มเติม การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา

Posted on by Admin

แปลว่า อกุศลกรรม

ตัวอย่าง ในชาติที่แล้วเขาทำอกุศลกรรมมาก ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคนพิการ

Posted on by Admin

แปลว่า บาปกรรม

ตัวอย่าง ผู้ร้ายสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรม เพราะบังอาจขโมยของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา

เพิ่มเติม การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา

Posted on by Admin

แปลว่า บาป, อกุศล, ความผิด

Posted on by Admin

แปลว่า อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู

Posted on by Admin

แปลว่า การทำผิดศีลธรรม, การทำผิดหลักปฏิบัติ

Posted on by Admin

V

แปลว่า ทำเวรทำกรรม

ตัวอย่าง เขาทำเวรทำกรรมกับเธอไว้มาก

เพิ่มเติม ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำบาป

ตัวอย่าง เขาทำบาปไว้มากมาย บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้

เพิ่มเติม ประกอบกรรมชั่ว มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า ทำกรรมทำเวร

ตัวอย่าง ผมคงจะได้ทำกรรมทำเวรไว้มากในชาติก่อนถึงได้ลำบากในชาตินี้

เพิ่มเติม ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำบาปทำกรรม

ตัวอย่าง ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้

เพิ่มเติม กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กระทำบาป, กระทำบาป, กระทำผิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตราบาป หมายถึง:

 1. น. บาปติดตัว, ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป.

พจนานุกรมไทย ทำบาป หมายถึง:

 1. ก. ประกอบกรรมชั่ว มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น, ทําบาปทํากรรม ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย บาปกรรม หมายถึง:

 1. [บาบกํา] น. บาป. (ส. ปาปกรฺม; ป. ปาปกมฺม).

พจนานุกรมไทย อกุศลกรรม หมายถึง:

 1. [อะกุสนละกํา] น. ความชั่วร้าย, โทษ, บาป. (ส. อกุศล + กรฺมนฺ; ป. อกุสลกมฺม).

 ภาพประกอบ

 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า ตราบาป ประเภท N ตัวอย่าง เขารู้สึกว่าอดีตที่เขาเคยเป็นคนคุกนั้น เป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอด เพิ่มเติม ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป หมวด N
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า กรรม ประเภท N ตัวอย่าง ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า หมวด N
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า บาป ประเภท N ตัวอย่าง คนไทยมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปตามคำสอนทางศาสนา เพิ่มเติม การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา หมวด N
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า ทำเวรทำกรรม ประเภท V ตัวอย่าง เขาทำเวรทำกรรมกับเธอไว้มาก เพิ่มเติม ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ หมวด V
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า อกุศลกรรม ประเภท N ตัวอย่าง ในชาติที่แล้วเขาทำอกุศลกรรมมาก ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคนพิการ หมวด N
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า ทำบาป ประเภท V ตัวอย่าง เขาทำบาปไว้มากมาย บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้ เพิ่มเติม ประกอบกรรมชั่ว มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น หมวด V
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า บาปกรรม ประเภท N ตัวอย่าง ผู้ร้ายสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรม เพราะบังอาจขโมยของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา เพิ่มเติม การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา หมวด N
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า ทำกรรมทำเวร ประเภท V ตัวอย่าง ผมคงจะได้ทำกรรมทำเวรไว้มากในชาติก่อนถึงได้ลำบากในชาตินี้ เพิ่มเติม ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ หมวด V
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า บาป, อกุศล, ความผิด ประเภท N หมวด N
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า ทำบาปทำกรรม ประเภท V ตัวอย่าง ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้ เพิ่มเติม กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว หมวด V
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู ประเภท N หมวด N
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า กระทำบาป, กระทำบาป, กระทำผิด ประเภท VI หมวด VI
 • sin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sin แปลว่า การทำผิดศีลธรรม, การทำผิดหลักปฏิบัติ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "sin"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"