EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

postage stamp

N

แปลว่า ดวงตราไปรษณียากร

ตัวอย่าง นอกจากเราจะนิยมสะสมดวงตราไปรษณียากรหรือแสตมป์แล้วยังมีผู้นิยมสะสมรอยประทับบนแสตมป์

แปลว่า แสตมป์

แปลว่า แสตมป์

ตัวอย่าง ผู้ใหญ่มักสนับสนุนให้เด็กๆ สะสมแสตมป์ เพราะจะช่วยให้เด็กมีความปราณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย

เพิ่มเติม ดวงตราที่ปิดเป็นค่าส่งทางไปรษณีย์

แปลว่า ตราไปรษณียากร

ตัวอย่าง การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สร้างตราไปรษณียากรเป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งชาติ

เพิ่มเติม บัตรตราใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์

แปลว่า ไปรษณียากร

ตัวอย่าง การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กำลังมีโครงการจัดสร้างไปรษณียากรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ

เพิ่มเติม ดวงตราค่าธรรมเนียมสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย postage stamp

  1. ดวงตราไปรษณียากร หมายถึง น. ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.

 ภาพประกอบ

  • postage stamp แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ postage stamp แปลว่า ดวงตราไปรษณียากร ประเภท N ตัวอย่าง นอกจากเราจะนิยมสะสมดวงตราไปรษณียากรหรือแสตมป์แล้วยังมีผู้นิยมสะสมรอยประทับบนแสตมป์ หมวด N
  • postage stamp แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ postage stamp แปลว่า แสตมป์ ประเภท N หมวด N
  • postage stamp แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ postage stamp แปลว่า แสตมป์ ประเภท N ตัวอย่าง ผู้ใหญ่มักสนับสนุนให้เด็กๆ สะสมแสตมป์ เพราะจะช่วยให้เด็กมีความปราณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มเติม ดวงตราที่ปิดเป็นค่าส่งทางไปรษณีย์ หมวด N
  • postage stamp แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ postage stamp แปลว่า ตราไปรษณียากร ประเภท N ตัวอย่าง การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สร้างตราไปรษณียากรเป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งชาติ เพิ่มเติม บัตรตราใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์ หมวด N
  • postage stamp แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ postage stamp แปลว่า ไปรษณียากร ประเภท N ตัวอย่าง การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กำลังมีโครงการจัดสร้างไปรษณียากรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ เพิ่มเติม ดวงตราค่าธรรมเนียมสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

pair pale pillow plane postage press price printer prison proof punishment stamp

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "postage stamp"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"