EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

march

V

แปลว่า เดินขบวน

ตัวอย่าง ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้

เพิ่มเติม ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น

แปลว่า สวนสนาม

ตัวอย่าง พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม

เพิ่มเติม ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น

แปลว่า กรีธาพล

ตัวอย่าง แม่ทัพกรีธาพลไปยังแนวหลังของข้าศึก

แปลว่า กรีธาทัพ

ตัวอย่าง พระนเรศวรมหาราชได้กรีธาทัพไปรบกับพระมหาอุปราชา

แปลว่า กรีธา

ตัวอย่าง พระเจ้าแผ่นดินกรีธาทัพไปต่อต้านข้าศึก

เพิ่มเติม เดินทางเป็นหมู่กระบวน

แปลว่า เดินแถว

ตัวอย่าง ทหารเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

N

แปลว่า สวนสนาม

ตัวอย่าง คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์

เพิ่มเติม พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น

แปลว่า เดือนมีนาคม

แปลว่า มีนาคม

แปลว่า มีนาคม

ตัวอย่าง รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้

เพิ่มเติม ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม

แปลว่า มีนาคม

ตัวอย่าง รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้

เพิ่มเติม ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม

แปลว่า ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน

แปลว่า การเดินแถว, การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม

แปลว่า การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ

แปลว่า ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว

แปลว่า แนวเขตแดน, ชายแดน

VI

แปลว่า เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น

แปลว่า เดินแถว, เดินขบวน, เดินสวนสนาม

VT

แปลว่า บังคับให้เดินไป

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย march

 1. เดินขบวน หมายถึง ก. ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น.

 ภาพประกอบ

 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า เดินขบวน ประเภท V ตัวอย่าง ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้ เพิ่มเติม ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น หมวด V
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า สวนสนาม ประเภท V ตัวอย่าง พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม เพิ่มเติม ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น หมวด V
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า กรีธาพล ประเภท V ตัวอย่าง แม่ทัพกรีธาพลไปยังแนวหลังของข้าศึก หมวด V
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า สวนสนาม ประเภท N ตัวอย่าง คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์ เพิ่มเติม พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า กรีธาทัพ ประเภท V ตัวอย่าง พระนเรศวรมหาราชได้กรีธาทัพไปรบกับพระมหาอุปราชา หมวด V
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า กรีธา ประเภท V ตัวอย่าง พระเจ้าแผ่นดินกรีธาทัพไปต่อต้านข้าศึก เพิ่มเติม เดินทางเป็นหมู่กระบวน หมวด V
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ March แปลว่า เดือนมีนาคม ประเภท N หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า เดินแถว ประเภท V ตัวอย่าง ทหารเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หมวด V
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ March แปลว่า มีนาคม ประเภท N หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ March แปลว่า มีนาคม ประเภท N ตัวอย่าง รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้ เพิ่มเติม ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ March แปลว่า มีนาคม ประเภท N ตัวอย่าง รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้ เพิ่มเติม ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น ประเภท VI หมวด VI
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน ประเภท N หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า การเดินแถว, การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม ประเภท N หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ ประเภท N หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า เดินแถว, เดินขบวน, เดินสวนสนาม ประเภท VI หมวด VI
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว ประเภท N หมวด N
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า บังคับให้เดินไป ประเภท VT หมวด VT
 • march แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ march แปลว่า แนวเขตแดน, ชายแดน ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

M.R make someone drunken manual mark melodious mention middle-aged person misfortune Miss moat move slowly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "march"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"