EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

low

ADJ

แปลว่า ต่ำกว่าระดับปกติ

Posted on by Admin

แปลว่า คุณภาพต่ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำต้อย, ต้อยต่ำ

Posted on by Admin

แปลว่า หดหู่ใจ, หดหู่, เศร้าใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำ (เกียร์)

Posted on by Admin

แปลว่า อ่อนแรง, อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง

Posted on by Admin

แปลว่า รู้สึกไม่สบาย

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำ

ตัวอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกที่ดีๆ มิฉะนั้นอาจได้สินค้าคุณภาพต่ำ

เพิ่มเติม มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน, ใช้งานได้ไม่เต็มที่

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำลึก (เสียง)

Posted on by Admin

แปลว่า ชั้นต่ำ, เลว, หยาบช้า, หยาบคาย

Posted on by Admin

แปลว่า มีคุณค่าอาหารต่ำ

Posted on by Admin

แปลว่า น้อย

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำ

ตัวอย่าง ปีนี้เขื่อนทุกเขื่อนในประเทศมีระดับน้ำต่ำมากจนน่าเป็นห่วง

เพิ่มเติม ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปกติ

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า หมด, พร่อง, ไม่มีเหลือ

Posted on by Admin

แปลว่า เสียงต่ำ, เสียงแผ่ว, เสียงเบา

Posted on by Admin

แปลว่า ระดับต่ำ (การเรียน, การงาน)

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำลง (ระดับ, ระดับน้ำ, จุด, ตำแหน่ง), ลดลง

Posted on by Admin

แปลว่า ในราคาที่ต่ำ, ถูก

Posted on by Admin

N

แปลว่า น้อย (แสง), (แสง) มัว

Posted on by Admin

แปลว่า ความหยาบช้า

ตัวอย่าง ท่านมีความคิดและความรู้สึกหย่อนคลายจากคุณงามความดีหรือทำให้มีความหยาบช้าเลวทรามแก่ชีวิต

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ร้อง (วัว), ส่งเสียงคล้ายเสียงวัว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ต่ำ หมายถึง:

 1. ว. ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปรกติ เช่น ความดันโลหิตตํ่า.

 2. (ถิ่น-อีสาน ก. ทอ เช่น ต่ำหูก.

พจนานุกรมไทย น้อย หมายถึง:

 1. ว. ตรงข้ามกับ มาก, ไม่มาก, เช่น ฝนน้อย น้ำน้อย มีเงินน้อย พูดน้อย, ตรงข้ามกับ ใหญ่, ไม่ใหญ่, เช่น ข้าราชการชั้นผู้น้อย; โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่ไม่สําคัญ เช่น ครูน้อย ผู้น้อย เณรน้อย, เกี่ยวกับความรู้สึกเป็นไปในทางน่ารักน่าเอ็นดู เช่น เด็กน้อย น้องน้อย สาวน้อย หนูน้อย.

 2. (ถิ่น-พายัพ) น. คําเติมหน้าชื่อแห่งผู้ที่ได้บวชเป็นสามเณรแล้ว, ถ้าได้บวชเป็นภิกษุเติมหน้าชื่อว่า หนาน. (พงศ. ร. ๒).

 ภาพประกอบ

 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ต่ำกว่าระดับปกติ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า คุณภาพต่ำ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ต่ำต้อย, ต้อยต่ำ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า หดหู่ใจ, หดหู่, เศร้าใจ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า หมด, พร่อง, ไม่มีเหลือ ประเภท ADV หมวด ADV
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ต่ำ (เกียร์) ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า อ่อนแรง, อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า เสียงต่ำ, เสียงแผ่ว, เสียงเบา ประเภท ADV หมวด ADV
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า รู้สึกไม่สบาย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า น้อย (แสง), (แสง) มัว ประเภท N หมวด N
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ระดับต่ำ (การเรียน, การงาน) ประเภท ADV หมวด ADV
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ต่ำ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกที่ดีๆ มิฉะนั้นอาจได้สินค้าคุณภาพต่ำ เพิ่มเติม มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน, ใช้งานได้ไม่เต็มที่ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ต่ำลง (ระดับ, ระดับน้ำ, จุด, ตำแหน่ง), ลดลง ประเภท ADV หมวด ADV
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ในราคาที่ต่ำ, ถูก ประเภท ADV หมวด ADV
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ต่ำลึก (เสียง) ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ชั้นต่ำ, เลว, หยาบช้า, หยาบคาย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า มีคุณค่าอาหารต่ำ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า น้อย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ต่ำ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ปีนี้เขื่อนทุกเขื่อนในประเทศมีระดับน้ำต่ำมากจนน่าเป็นห่วง เพิ่มเติม ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปกติ หมวด ADJ
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ร้อง (วัว), ส่งเสียงคล้ายเสียงวัว ประเภท VI หมวด VI
 • low แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ low แปลว่า ความหยาบช้า ประเภท N ตัวอย่าง ท่านมีความคิดและความรู้สึกหย่อนคลายจากคุณงามความดีหรือทำให้มีความหยาบช้าเลวทรามแก่ชีวิต หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "low"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"