EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

distribute

V

แปลว่า แจกจ่าย

ตัวอย่าง กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี

เพิ่มเติม แบ่งปันให้ไปทั่วๆ

Posted on by Admin

แปลว่า แจก

ตัวอย่าง โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ

เพิ่มเติม แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน

Posted on by Admin

แปลว่า จำหน่ายจ่ายแจก

ตัวอย่าง รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย

Posted on by Admin

แปลว่า จัดจำหน่าย

ตัวอย่าง ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

เพิ่มเติม จัดการเรื่องจำหน่าย

Posted on by Admin

แปลว่า จ่าย

ตัวอย่าง หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน

เพิ่มเติม กระจายออกไป, ส่งออกไป

Posted on by Admin

แปลว่า จ่ายแจก

ตัวอย่าง นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

เพิ่มเติม ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ส่งสินค้า

ตัวอย่าง บริษัทนี้ส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง

Posted on by Admin

แปลว่า พิภัช

Posted on by Admin

VT

แปลว่า แจกจ่าย, แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย

Posted on by Admin

แปลว่า เผยแพร่, กระจาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จ่าย หมายถึง:

 1. ก. เอาออกใช้หรือให้ เช่น จ่ายเครื่องแบบ, โดยปริยายหมายความว่า ซื้อ ก็มี เช่น จ่ายกับข้าว.

พจนานุกรมไทย พิภัช หมายถึง:

 1. ก. แจก, แบ่ง. (ป., ส. วิภช).

พจนานุกรมไทย แจก หมายถึง:

 1. ก. แบ่งหรือปันให้แก่คนหลาย ๆ คน เช่น แจกเสื้อผ้า แจกสตางค์; กระจายออก, แยกออก, เช่น แจกออกเป็นแม่ ก กา.

พจนานุกรมไทย แจกจ่าย หมายถึง:

 1. ก. แบ่งปันให้ไปทั่ว ๆ.

 ภาพประกอบ

 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า แจกจ่าย ประเภท V ตัวอย่าง กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี เพิ่มเติม แบ่งปันให้ไปทั่วๆ หมวด V
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า แจกจ่าย, แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย ประเภท VT หมวด VT
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า แจก ประเภท V ตัวอย่าง โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มเติม แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน หมวด V
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า เผยแพร่, กระจาย ประเภท VT หมวด VT
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า จำหน่ายจ่ายแจก ประเภท V ตัวอย่าง รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย หมวด V
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า จัดจำหน่าย ประเภท V ตัวอย่าง ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เพิ่มเติม จัดการเรื่องจำหน่าย หมวด V
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า จ่าย ประเภท V ตัวอย่าง หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน เพิ่มเติม กระจายออกไป, ส่งออกไป หมวด V
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า จ่ายแจก ประเภท V ตัวอย่าง นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม เพิ่มเติม ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก หมวด V
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า ส่งสินค้า ประเภท V ตัวอย่าง บริษัทนี้ส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง หมวด V
 • distribute แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ distribute แปลว่า พิภัช ประเภท V หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "distribute"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"