EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

curse

VI

แปลว่า สาบาน

Posted on by Admin

N

แปลว่า ผรุสวาท

ตัวอย่าง เขากล่าวผรุสวาทต่อหน้าผม

เพิ่มเติม วาจาหยาบคาย

Posted on by Admin

แปลว่า คำสาปแช่ง

Posted on by Admin

แปลว่า คำสาปแช่ง

ตัวอย่าง คำสาปแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้วในวันนี้

เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า คำสาป

ตัวอย่าง เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป

เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า คำแช่ง

ตัวอย่าง ภายหลังเมื่อเขามรณะแล้วคำแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้ว

เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ต้นเหตุของความหายนะ

Posted on by Admin

แปลว่า การขับออกจากศาสนา

Posted on by Admin

V

แปลว่า ผรุสวาท

ตัวอย่าง ลุงผรุสวาทออกมาอย่างแสนแค้น

เพิ่มเติม กล่าววาจาหยาบคาย

Posted on by Admin

แปลว่า สาปแช่ง

ตัวอย่าง ชาวบ้านสาปแช่งเธอและครอบครัวของเธอ คำทุกคำยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ

เพิ่มเติม ด่าว่าร้ายให้เป็นไปต่างๆ ในทางที่ไม่ดี

Posted on by Admin

แปลว่า แช่งด่า

ตัวอย่าง ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย

เพิ่มเติม กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น

Posted on by Admin

แปลว่า สาปส่ง

ตัวอย่าง ชาวบ้านสาปส่งพวกข้าราชการที่โกงกินภาษีของพวกเขา

เพิ่มเติม พูดให้ได้รับผลร้ายเพราะความโกรธหรือเกลียด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า สาปแช่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ผรุสวาท หมายถึง:

 1. [ผะรุสะวาด, ผะรุดสะวาด] น. คําหยาบ. (ป.).

พจนานุกรมไทย สาบาน หมายถึง:

 1. ก. กล่าวคําปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน, ประเพณีเดิมจะต้องดื่มนํ้าพระพุทธมนต์ นํ้าเทพมนตร์ หรือ สุราผสมเลือดที่ผู้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณกรีดให้หยดลงไปด้วย เช่น สาบานเป็นพี่น้องกัน เพื่อนร่วมสาบาน; (กฎ) กล่าวคําปฏิญาณตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตนว่า จะให้การตามสัตย์จริง. (ป. สปน; ส. ศปน).

พจนานุกรมไทย สาปส่ง หมายถึง:

 1. (ปาก) ก. ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วย เช่น คนคนนี้ฉันขอสาปส่งไม่คบอีก.

พจนานุกรมไทย สาปแช่ง หมายถึง:

 1. ก. กล่าวมุ่งร้ายให้ผู้อื่นเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง เช่น สาปแช่งไม่ให้ผุดให้เกิด.

 ภาพประกอบ

 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า สาบาน ประเภท VI หมวด VI
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า ผรุสวาท ประเภท N ตัวอย่าง เขากล่าวผรุสวาทต่อหน้าผม เพิ่มเติม วาจาหยาบคาย หมวด N
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า คำสาปแช่ง ประเภท N หมวด N
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า คำสาปแช่ง ประเภท N ตัวอย่าง คำสาปแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้วในวันนี้ เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น หมวด N
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า ผรุสวาท ประเภท V ตัวอย่าง ลุงผรุสวาทออกมาอย่างแสนแค้น เพิ่มเติม กล่าววาจาหยาบคาย หมวด V
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า สาปแช่ง ประเภท VT หมวด VT
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า คำสาป ประเภท N ตัวอย่าง เด็กเล็กๆ เข้าไปรดน้ำมนต์เพื่อแก้คำสาป เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น หมวด N
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า สาปแช่ง ประเภท V ตัวอย่าง ชาวบ้านสาปแช่งเธอและครอบครัวของเธอ คำทุกคำยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ เพิ่มเติม ด่าว่าร้ายให้เป็นไปต่างๆ ในทางที่ไม่ดี หมวด V
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า แช่งด่า ประเภท V ตัวอย่าง ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย เพิ่มเติม กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น หมวด V
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า สาปส่ง ประเภท V ตัวอย่าง ชาวบ้านสาปส่งพวกข้าราชการที่โกงกินภาษีของพวกเขา เพิ่มเติม พูดให้ได้รับผลร้ายเพราะความโกรธหรือเกลียด หมวด V
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน ประเภท VT หมวด VT
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า คำแช่ง ประเภท N ตัวอย่าง ภายหลังเมื่อเขามรณะแล้วคำแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้ว เพิ่มเติม ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น หมวด N
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า ต้นเหตุของความหายนะ ประเภท N หมวด N
 • curse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ curse แปลว่า การขับออกจากศาสนา ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "curse"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"