EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

crab

N

แปลว่า ปู

Posted on by Admin

แปลว่า โลน

Posted on by Admin

แปลว่า เนื้อปู

Posted on by Admin

แปลว่า เครน, เครื่องที่ใช้ยกหรือดึง

Posted on by Admin

แปลว่า ปู

ตัวอย่าง เขาชอบทานเนื้อปูทะเลผัดผงกะหรี่มาก

Posted on by Admin

แปลว่า คนอารมณ์ที่ชอบหาเรื่อง, คนอารมณ์ร้าย

Posted on by Admin

VI

แปลว่า จับปู

Posted on by Admin

แปลว่า เคลื่อนที่ทางด้านข้าง

Posted on by Admin

แปลว่า หาข้อผิดพลาด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำลาย

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ฉุนเฉียว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทำลาย หมายถึง:

 1. ก. อาการที่ทําให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทําให้พัง เช่น ทําลายกําแพง, ทําให้ฉิบหาย เช่น ทําลายวงศ์ตระกูล, ทําให้หมดสิ้นไป เช่น ทําลายชื่อเสียง ทําลายหลักฐาน. (แผลงมาจากทลาย).

พจนานุกรมไทย ปู หมายถึง:

 1. น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea มีรยางค์ขา ๕ คู่ คู่แรกเป็นก้าม รยางค์ที่ปล้องท้องไม่ใช้ในการว่ายนํ้า มีหลายวงศ์ เช่น ปูดําหรือปูทะเล ปูม้า ปูแสม; ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุษยะ มี ๕ ดวง, ดาวปุยฝ้าย ดาวพวงดอกไม้ ดาวดอกบัว ดาวโลง ดาวสิธยะ ดาวสมอสําเภา ดาวบุษย์ ดาวปุษยะ หรือ ดาวปุสสะ ก็เรียก.

 2. ก. วางทอดลงเป็นพื้น เช่น ปูกระดาน ปูหินอ่อน, วางแผ่ลงกับพื้น เช่น ปูเสื่อ ปูผ้า.

พจนานุกรมไทย โลน หมายถึง:

 1. น. ชื่อแมลงขนาดเล็กชนิด Pthirus pubis ในวงศ์ Pediculidae ตัวยาว ๑.๕-๒ มิลลิเมตร ลําตัวค่อนไปทางรูปไข่แบน สีขาวอมนํ้าตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอแหลมเกือบเป็นง่ามเหมือนก้ามปู อาศัยอยู่ตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร ทําให้เกิดอาการคัน.

 2. ว. อาการที่แสดงกิริยาวาจาหยาบคายไปในทางลามก, มักใช้เข้าคู่กับคำ หยาบ เป็น หยาบโลน เช่น แสดงกิริยาโลน พูดจาหยาบโลน.

 ภาพประกอบ

 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า ปู ประเภท N หมวด N
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า โลน ประเภท N หมวด N
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า เนื้อปู ประเภท N หมวด N
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า จับปู ประเภท VI หมวด VI
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า ทำลาย ประเภท VT หมวด VT
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า เครน, เครื่องที่ใช้ยกหรือดึง ประเภท N หมวด N
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า ปู ประเภท N ตัวอย่าง เขาชอบทานเนื้อปูทะเลผัดผงกะหรี่มาก หมวด N
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า คนอารมณ์ที่ชอบหาเรื่อง, คนอารมณ์ร้าย ประเภท N หมวด N
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า เคลื่อนที่ทางด้านข้าง ประเภท VI หมวด VI
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า หาข้อผิดพลาด ประเภท VI หมวด VI
 • crab แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ crab แปลว่า ทำให้ฉุนเฉียว ประเภท VT หมวด VT

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "crab"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"