EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

bring

V

แปลว่า เบิก

ตัวอย่าง ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ

เพิ่มเติม ขอให้จ่าย

Posted on by Admin

แปลว่า นำ

ตัวอย่าง ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้นำยาประจำตัวมาด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า นำมา

ตัวอย่าง ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใดมาตั้งแต่สมัยโบราณ

Posted on by Admin

แปลว่า พา

ตัวอย่าง พระยากำแพงเพชรพากำลังคนประมาณพันหนึ่งตีหักวงล้อมพม่าออกไป

เพิ่มเติม นำไป

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ไปเอามา

Posted on by Admin

แปลว่า นำไปสู่, พาไปสู่

Posted on by Admin

แปลว่า ขนย้าย, ขนส่ง

Posted on by Admin

แปลว่า พามา, พา

Posted on by Admin

แปลว่า พาไป, นำไป, นำไปส่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นำ หมายถึง:

 1. ก. ไปข้างหน้า เช่น นําขบวน นําเสด็จ, ออกหน้า เช่น วิ่งนํา, เริ่มต้นโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทําตาม เช่น นําสวด นําวิ่ง, พา เช่น นําเที่ยว นําไป นํามา. ว. อาการที่ซักหรือถามเป็นเชิงแนะไปในตัว ในคําว่า ซักนํา ถามนํา.

พจนานุกรมไทย พา หมายถึง:

 1. ก. นําไปหรือนำมา.

พจนานุกรมไทย เบิก หมายถึง:

 1. ก. เปิด ใช้ในลักษณะอย่างเปิดผ้าคลุมบายศรีออก เรียกว่า เบิกบายศรี, ทําให้กว้าง เช่น เบิกถนนออกไป เบิกท้องร่อง; ขอให้จ่าย เช่น เบิกเงิน เบิกของ; นําเข้าเฝ้า เช่น เบิกตัว.

 2. น. คํากํากับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยทางเหนือ ตรงกับเลข ๕, เขียนเป็น เปก ก็มี.

 ภาพประกอบ

 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า เบิก ประเภท V ตัวอย่าง ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ เพิ่มเติม ขอให้จ่าย หมวด V
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า นำ ประเภท V ตัวอย่าง ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้นำยาประจำตัวมาด้วย หมวด V
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า ไปเอามา ประเภท VT หมวด VT
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า นำไปสู่, พาไปสู่ ประเภท VT หมวด VT
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า ขนย้าย, ขนส่ง ประเภท VT หมวด VT
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า พามา, พา ประเภท VT หมวด VT
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า พาไป, นำไป, นำไปส่ง ประเภท VT หมวด VT
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า นำมา ประเภท V ตัวอย่าง ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใดมาตั้งแต่สมัยโบราณ หมวด V
 • bring แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring แปลว่า พา ประเภท V ตัวอย่าง พระยากำแพงเพชรพากำลังคนประมาณพันหนึ่งตีหักวงล้อมพม่าออกไป เพิ่มเติม นำไป หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"