ภาษาอังกฤษ

advantage

N

แปลว่า คุณ

ตัวอย่าง ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง

เพิ่มเติม ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ผล

ตัวอย่าง สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย

Posted on by Admin

แปลว่า อานิสงส์

ตัวอย่าง ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน

Posted on by Admin

แปลว่า โอกาส

Posted on by Admin

แปลว่า อรรถประโยชน์

ตัวอย่าง เราจะได้รับอรรถประโยชน์มากมายจากงานวิจัยชิ้นนี้

เพิ่มเติม ประโยชน์ที่ต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า ความได้เปรียบ, ข้อได้เปรียบ, ข้อดี

Posted on by Admin

แปลว่า ผลประโยชน์, ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี

Posted on by Admin

แปลว่า ข้อได้เปรียบ

ตัวอย่าง ซีดีรอมมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าสื่อข้อมูลประเภทอื่นนั่นคือความคงทนของข้อมูลบนแผ่นจาน

เพิ่มเติม สิ่งที่เป็นประโยชน์

Posted on by Admin

แปลว่า ความได้เปรียบ

ตัวอย่าง การมีเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นความได้เปรียบทางการผลิต

เพิ่มเติม สภาวะที่ได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ผลได้

ตัวอย่าง ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

เพิ่มเติม ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์

Posted on by Admin

V

แปลว่า เป็นประโยชน์

ตัวอย่าง เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน

เพิ่มเติม ก่อให้เกิดผลดี

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ให้ประโยชน์, ทำให้ดีขึ้น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คุณ หมายถึง:

 1. น. อาถรรพณ์ คือ พิธีทําร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทําคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ, คุณไสย ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย ผล หมายถึง:

 1. น. ลูกไม้ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง; สิ่งที่เกิดจากการกระทำ เช่น ผลแห่งการทำดี ผลแห่งการทำชั่ว; ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ทำนาได้ผล เรียนได้ผล; ในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรม มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล, คู่กับ มรรค; ลักษณนามเรียกผลไม้ เช่น มะม่วง ๒ ผล มะปราง ๓ ผล; จำนวนที่ได้จากการคำนวณ เช่น ๕ กับ ๗ บวกกัน ได้ผลเท่ากับ ๑๒, ผลลัพธ์ ก็ว่า. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย อานิสงส์ หมายถึง:

 1. น. ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ; ประโยชน์ เช่น อานิสงส์กฐิน. (ป. อานิสํส; ส. อานฺฤศํส, อานุศํส).

พจนานุกรมไทย โอกาส หมายถึง:

 1. [-กาด] น. ช่อง, ทาง; เวลาที่เหมาะ, จังหวะ. (ป.; ส. อวกาศ).

พจนานุกรมไทย อรรถประโยชน์ หมายถึง:

 1. [อัดถะปฺระโหฺยด] น. ประโยชน์ที่ต้องการ.

 ภาพประกอบ

 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage
 • advantage

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "advantage แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"