EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

antagonist

N

แปลว่า ฝ่ายตรงข้าม

ตัวอย่าง การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง

เพิ่มเติม ศัตรู, ปรปักษ์

Posted on by Admin

แปลว่า ปฏิปักษ์

ตัวอย่าง ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู

Posted on by Admin

แปลว่า ปฏิปักษ์

ตัวอย่าง ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปฏิปักษ์ หมายถึง:

  1. น. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู. ว. ที่ตรงกันข้าม เช่น ฝ่ายปฏิปักษ์. (ส. ปรฺติปกฺษ; ป. ปฏิปกฺข).

 ภาพประกอบ

  • antagonist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ antagonist แปลว่า ฝ่ายตรงข้าม ประเภท N ตัวอย่าง การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง เพิ่มเติม ศัตรู, ปรปักษ์ หมวด N
  • antagonist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ antagonist แปลว่า ปฏิปักษ์ ประเภท N ตัวอย่าง ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา หมวด N
  • antagonist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ antagonist แปลว่า ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู ประเภท N หมวด N
  • antagonist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ antagonist แปลว่า ปฏิปักษ์ ประเภท N ตัวอย่าง ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "antagonist"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"