EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

West

N

แปลว่า ทิศตะวันตก

ตัวอย่าง ทิศตะวันตกของไทยติดกับประเทศพม่า

เพิ่มเติม ทิศทางที่พระอาทิตย์ลับในเวลาเย็น

Posted on by Admin

แปลว่า ทิศตะวันตก

Posted on by Admin

แปลว่า ประจิม

ตัวอย่าง กาญจนบุรีอยู่ทางทิศประจิม

Posted on by Admin

แปลว่า ปัจฉิม

ตัวอย่าง ว่าแล้วทางขุนศึกใหญ่ก็ได้สั่งให้ไพร่พลทหารเคลื่อนทัพไปยังทิศปัจฉิมอย่างระมัดระวัง

เพิ่มเติม ชื่อทิศตะวันตก

Posted on by Admin

แปลว่า ตะวันตก

ตัวอย่าง การเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ ทุกคนมุ่งหน้าไปทางตะวันตก

เพิ่มเติม เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าว่า ทิศตะวันตก

Posted on by Admin

แปลว่า ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา, ประเทศทางตะวันตก

Posted on by Admin

แปลว่า ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า จากทิศตะวันตก

Posted on by Admin

แปลว่า ไปทางทิศตะวันตก

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ทางตะวันตก

ตัวอย่าง ประเทศทางตะวันตกมีการประดิษฐ์เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งมาจากทิศตะวันตก, ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะวันตก หมายถึง:

 1. ก. ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า, ตรงข้ามกับ ตะวันขึ้น, ตะวันตกดิน ก็เรียก; เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าว่า ทิศตะวันตก, ตรงข้ามกับ ทิศตะวันออก; เรียกลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกในกลางฤดูฝนว่า ลมตะวันตก; เรียกประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาว่า ประเทศตะวันตก, เรียกประชาชนโดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา ว่า ชาวตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น.

พจนานุกรมไทย ประจิม หมายถึง:

 1. น. ทิศตะวันตก.

 ภาพประกอบ

 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ West แปลว่า ทิศตะวันตก ประเภท N ตัวอย่าง ทิศตะวันตกของไทยติดกับประเทศพม่า เพิ่มเติม ทิศทางที่พระอาทิตย์ลับในเวลาเย็น หมวด N
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า ทิศตะวันตก ประเภท N หมวด N
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า ประจิม ประเภท N ตัวอย่าง กาญจนบุรีอยู่ทางทิศประจิม หมวด N
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ West แปลว่า ปัจฉิม ประเภท N ตัวอย่าง ว่าแล้วทางขุนศึกใหญ่ก็ได้สั่งให้ไพร่พลทหารเคลื่อนทัพไปยังทิศปัจฉิมอย่างระมัดระวัง เพิ่มเติม ชื่อทิศตะวันตก หมวด N
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า ตะวันตก ประเภท N ตัวอย่าง การเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ ทุกคนมุ่งหน้าไปทางตะวันตก เพิ่มเติม เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าว่า ทิศตะวันตก หมวด N
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ West แปลว่า ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา, ประเทศทางตะวันตก ประเภท N หมวด N
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า จากทิศตะวันตก ประเภท ADV หมวด ADV
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ West แปลว่า ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น ประเภท N หมวด N
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า ทางตะวันตก ประเภท ADJ ตัวอย่าง ประเทศทางตะวันตกมีการประดิษฐ์เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา หมวด ADJ
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า ซึ่งมาจากทิศตะวันตก, ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า ไปทางทิศตะวันตก ประเภท ADV หมวด ADV
 • West แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ west แปลว่า ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก ประเภท ADJ หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "West"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"